Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Академиялық саясат

Академиялық саясат

Діни, рухани білімге бағытталған білім беру жағдайын жақсарту, көп деңгейлі білім беру мен қосымша діни білім беру мүмкіндіктерін, сонымен қатар интеллектуалды дамуы мен қоғамдық, спорттық өмірге қатысу, түрлі білім беру қызметтерімен қамтамасыз ету, еңбек нарығы мен бітірушілерді жұмысқа орналастыруды бақылау жолдары арқылы қол жеткізіледі;
— үдерістік және жүйелілік тәсіл білім беру үдерісін бақылауға, студенттердің білім сапасын тексеру нәтижелері мен жоғары басшылық тарапынан университеттің білім беру қызметін үнемі талдауға негізделеді;
— қызметкерлерді тарту ұстанымы шығармашылық еңбекке ынталандыру, оқытушы-профессорлық құрам (ОПҚ) және қызметкерлер үшін әлеуметтік және тұрмыстық жағдайларды құру, олардың біліктілігін жетілдіру, жалпы мәдени және сауықтыру іс-шараларын жүргізу жолдары арқылы жүзеге асырылады;
— білім мен ғылым қызметін үнемі жақсарту ұстанымына материалды-техникалық базаны, ОПҚ және қызметкерлердің біліктілігін жетілдіру, сондай-ақ оқу үдерісін ұйымдастыруды жақсартуға бағытталған сапа менеджменті жүйесін ендіру жолдары арқылы қол жеткізіледі;
— университетте жабдықтаушылармен өзара тиімді қарым-қатынас ұстанымы білім беру саласы аясындағы қызметтер туралы объективті ақпараттар, жоғары және арнайы орта оқу орындарына түсуге дайындық жүргізу негізінде құрылады;
— Жоғары басшылықтың фактілерге негізделген шешім қабылдау ұстанымы университеттегі білім беру үдерісінің сапасын бақылаудың нәтижелерінің объективті және толық ақпараттарын ұсыну жолдары арқылы іске асырылады.

Пайдаланған қысқартулар:

Университет – Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті;
ҚР БҒМ –  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;
GPA – Үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average);

ОПҚ – оқытушы-профессорлық құрам.

 

ГЛОССАРИЙ

Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) – Оқу жылы бойына тәжірибе, демалыс күндерін (демалыстар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын өткізу күнтізбесі;
Академиялық дәреже (Academic Degree) – білім алушылардың қорытынды аттестаттаудың нәтижелері бойынша оларға білім беру ұйымдары беретін тиісті білім берудің оқу бағдарламаларын меңгеру дәрежесі;
Академиялық кезең (Academic Term) – Теоретикалық оқу кезеңі: ұзақтығы 15 аптаға тең семестр, немесе ұзақтығы 5,7,10 аптаға тең модуль;
Академиялық Транскрипт (Academic Transcript) – Кредиттер мен бағаларды әріппен және санмен көрсетілген тиісті оқыту кезеңінде өтілген пәндердің тізімінен тұратын белгіленген нысандағы құжат;
Академиялық сағат (Academic hour ) – дәрістік сабақтың 1 байланыс сағатына (50 мин), тәжірибелік (семинарлық) зертханалық сабақтың 2 байланыс сағатына (100 мин) тең;
Апелляция (Appeal) – студент өтініші бойынша білімін бағалауда орын алған кемшіліктерді жою мақсатымен өткізілетін рәсім;
Бакалавриат (Baccalaureate) – жоғары кәсіби “бакалавр» академиялық дәрежесі берілетін деңгей;
Бакалавр (Bachelor) – жоғары білімнің бакалавриат бағдарламасын орындағандарға берілетін академиялық дәреже;
Білім алушылардың академиялық рейтингісі (Academic Rating) –
қорытынды аттестаттаудың нәтижелері бойынша құрылған білім алушының бағдарламалық материалды игеру деңгейінің сандық көрсеткіші;
Білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Examination) – мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған тиісті білім деңгейіндегі олардың оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім;
Білім алушыларды аралық аттестаттау (Final Examination) – білім алушының бір пәннің толық көлемін немесе бір бөлігінің мазмұнын аяқтап болғаннан кейін оның игеру сапасын бағалау мақсатында өткізілетін рәсім;

Аралық аттестауды өткізудің нысандары білім алушылардың білімін модульді-рейтингтік тексеру және емтихан болып табылады (жазбаша, тестілеу және ауызша түрінде жүргізіледі);
Білім алушылардың өздік жұмысы (Independent Work, Student out of Class Work) –  оқу-әдістемелік әдебиеттермен және ұсыныстармен қамтамасыз етілген тестілер, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есептер түрінде бақыланатын, өз бетінше оқып-тануына бөлінген белгілі бір тақырыптар тізбесі бойынша жұмыс;
Білім алушылардың білімін тексеру — бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушылардың білімін тестілеу және басқа түрдегі нысандар негізінде өткізілетін білім алушылардың оқудағы жетістіктерін тексеру рәсімі;
Белсенді үлестірмелі материалдар (Handouts) – білім алушының тақырыпты шығармашылықпен табысты игеруі үшін сабақ үдерісінде таратылатын көрнекі безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар);
ECTS/ӨКЕЖ (Өзарасынақ кредиттерінің еуропалық жүйесі) –академиялық кредиттер жүйесі, яғни өзара әрекет етуші оқу орындарындағы академиялық кредиттердің өзара сынақталуын (қайта есептеуін) қарастырады. Сондай-ақ акдемиялық кредиттерді жинақтау үшін қолданылады.
Жазғы семестр (Retake) – қосымша оқыту қажеттілігін қанағаттандыру және академиялық қарыздарын немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықтарды жою үшін ақылы түрде ендірілетін (ұзақтығы 5 апта) оқыту мерзімі;
Кредит (Credit Нour) – тыңдаушының/оқытушының оқу жұмысы көлемінің өлшем бірлігі.
Қорытынды бақылау (Final Examination) – оқу пәнін оқып біткен соң емтихандық сессия кезінде білім алушының оқудағы жетістіктерін тексеру;
Магистратура (Magistracy) – жоғары оқу орнынан кейін «магистр» академиялық дәрежесі берілетін кәсіби білім деңгейі;
Магистр (Master) – магистратураның кәсіби оқу бағдарламасын меңгеруден кейін берілетін академиялық дәреже.
Модуль — бір нысанға біріктірілген оқу пәндерінің жиынтығы;
Міндетті пән (модуль) (Core Subjects) — оқу бағдарламасы бойынша студенттердің міндетті түрде оқитын пәні (модулі);
Оқу пәніне тіркелу (Enrolment) — тыңдаушының белгіленген тәртіппен оқу пәндеріне алдын-ала жазылу процедурасы;
Оқу түрі — (Forms of training) – күндізгі, сырттай (қашықтықтан оқыту) оқу бөлімі.
Таңдау пән (модуль) (Electives) —  кез келген академиялық кезеңде тыңдаушының таңдауы бойынша оқытылатын элективті оқу пәндері;
Тіркеуші кеңсе (Office of Registrar) — тыңдаушының таңдау пәндерінің оқу жетістіктерін тіркеумен айналысатын қызмет;
Тыңдаушылардың мемлекеттік қорытынды аттестациясы  (Qualification Examination) — жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын игеру деңгейін анықтау мақсатымен өткізілетін және нәтижесі бойынша білім туралы құжат берілетін процедура;
Пререквизиттер (Prerequisite) — оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер тізбесі;
Постреквизиттер (Postrequisite) — аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер тізбесі;
Силлабус (Syllabus) — әрбір дәрістің тақырыбы және ұзақтылығы, мақсаты мен міндеті, қысқаша мазмұны, өзіндік жұмыс пен қойылатын талаптар көрсетілген негізгі оқу-әдістемелік құжат;
Студенттің өзіндік жұмысы(СӨЖ) (Hours) —  оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілген, тест, бақылау жұмыстары, рефераттар, есептер т.б. түрінде бақыланатын өзіндік жұмысқа берілген тақырыптар тізімі бойынша жұмыс;
GPA (Grade Poіnt Average) — үлгерімнің орташа балы — таңдап алынған бағдарлама бойынша тыңдаушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа бағасы (кредиттердің қорытынды бақылау баллдарының сандық эквивалентіне көбейтінділері жиынтығының ағымдағы оқу кезеңіндегі жалпы кредит санына қатынасы).

GPA есептеу мысалы:

Пән аты Кредит саны Әріптік жүйедегі бағасы Сандық
эквиваленті
Информатика 3 A 4.0
Экология 2 B 3.0
Араб тілі 6 F 0.0

Химия 4.0 х 3 = 12.0
Информатика 3.0 х 2 = 6.0
Физика 0.0 х 6 = 0.0
Көбейтінділердің қосындысы = 12 + 6 + 0 = 18.0
Жалпы кредит саны = 3+2+6 = 11
GPA = Көбейтінділердің қосындысы / Жалпы кредит саны = 18,0 / 11 = 1,64

Үлгерімнің ағымдық бақылауы
(Control of Student Knowledge in Classes)
Білім алушылардың білімін ағымдағы сабақ кестесіне сай силлабус бойынша жүйелі тексеру;
Үлгерімнің аралық бақылауы
(Midterm Examination)
Бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізілетін білім алушылардың оқудағы жетістігіне мерзімдік бақылау;
I (Incomplete) бағасы – Пәннің оқылуы толық біткен жоқ

AU (Audit) бағасы – «Пән толық тыңдалды»

W (Withdrawal) бағасы – «Пәннен бас тарту»
AW (Academic Withdrawal) – Академиялық себептерге байланысты пәннен шеттету

Қайта тіркелу мерзімі – Білім алушы бір курстан бас тартып, басқа курсқа тіркелуге, ЖОЖ-ын өзгертуге болатын мерзім.
Үлгерім мен сабаққа қатысудың электронды журналы –  «Платонус» жүйесінде академиялық кезең барысында оқытушының тұрақты түрде толтыратын «онлайн» журналы.
Эдвайзер(Advisor) – Білім алушыларға оқудың барлық мерзімінде академиялық мәселелер бойынша консультация беретін және куратор қызметін атқаратын мамандандырылған кафедра оқытушысы.

Университет жоғары білім (бакалавриат) және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (магистратура, доктарантура PhD, екінші жоғары, қысқартылған білім) бағдарламасына сәйкес, білім алушылардың білім траекториясын таңдау негізінде жұмылғыштығын қамтамасыз ететін кредиттік жүйе бойынша мамандар дайындайды.
Академиялық саясат – университетте жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасына сәйкес кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісінің ұйымдастырылуын анықтайды. Құжатта білім алушылардың оқу пәндеріне тіркелуі; үлгерімнің ағымдағы және аралық бақылауы; аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өткізу, практикалардың барлық түрлерін ұйымдастыру; білім алушылардың білімін бағалауы; мемлекеттік шәкіртақы төлеу реті; білім алушылары қайта қабылдау, оқудан шығару т.б. рәсімдерді анықтайды.

 

Академиялық саясат ҚР БҒМ нормативті құжаттары негізінде жасалған.

 1. 1. Жалпы ережелер

1.1. Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі, оқу жылы бойы әрбір пәннен меңгерген кредит санымен сипатталады; Оқу пәндерінің коды, тізімі, кредит саны жұмыс оқу жоспарында көрсетіледі. Білім алушы университеттегі барлық оқу мерзімінде берілген мамандықтың мемлекеттік стандартына сай белгілі кредит санын жинауы керек. Әр мамандықтың оқу жоспары пәндердің үш блогынан тұрады: жалпы білім беру пәндері, базалық пәндер және кәсіптендіру пәндері. Әрбір блок кредит сандары көрсетілген міндетті компонент пен таңдау компоненттерінен тұрады. Әр пән бір семестрде оқытылады және оқу жоспары әрбір пән пререквизиттеріне сәйкес тізбектестігі ескеріліп оқытылады.
1.2. Оқу жылы келесі академиялық кезеңдерден (семестр) тұрады: аралық аттестаттау, қорытынды бақылау (емтихандық сессия), бітірушілер үшін қорытынды мемлекеттік аттестаттау, тәжірибе және демалыс. Семестрдің теориялық оқу мерзімінің ұзақтығы 15 апта (модульмен оқыту кезінде немесе 6,10 апта) құрайды.
1.3 Пәнді қайта оқыту мақсатында (Retake), ұзақтығы 6 аптаға дейін жалғасатын жазғы семестр енгізуге рұқсат етіледі. Оның ішінде: 5 апта — теориялық оқу мерзімі, 1 апта – емтихандық сессия. Жазғы семестрге білім алушы оқу бағдарламасы бойынша меңгерілмеген пәндер, сонымен қатар басқа университеттен келген студенттердің де оқуына болады. Жазғы семестрде оқыту тек ақылы негізде жүргізіледі.
1.4. Жазғы семестр — қосымша оқыту қажеттігін қанағаттандыру және академиялық қарыздарын немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықтарын жоюға мүмкіндік береді. Білім алушы жазғы семестр басталғаннан бір апта бұрын 6-9 кредитке тіркелуге құқылы.
1.5. Әрбір оқу жылының ұзақтығы мен мерзімі Академиялық күнтізбеде көрсетіліп, білім алушылар мен оқытушылардың назарына оқу жылы басталғаннан бір ай бұрын жеткізіледі.
Білім алушыларға факультеттер ұсынатын элективті пәндердің мазмұнын кеңінен ақпаратануын қамтамасыз ету үшін оқу жоспарының әрбір блогына сай Элективті пәндер каталогы баспадан шығарылады. Каталог факультеттегі кафедраларда жасалынып, білім алушылардың назарына ұсынылады.

 1. Білім алушылардың білім траекториясын таңдауы
  Білім алушының жеке оқу жоспары

2.1. Оқу жоспары және Элективті пәндер каталогы негізінде білім алушы өзінің білім траекториясын қалыптастырады.
Білім алушы талапқа сай міндетті және элективті пәндерді таңдап, өзінің ЖОЖ –да көрсетеді. Білім алушы ЖОЖ-ды құруға және оқу жоспарының талаптарына сәйкес берілген курстарды меңгеруге жауапты (Қосымша 1).

2.2. Жеке оқуын жоспарлауды білім алушы, бітіртуші кафедраның оқытушысы, эдвайзердің жетекшілігімен 1 жылға (бірінші курстар үшін 1 семестрге) қалыптастырады.
2.3. Кафедра білім алушыларға эдвайзерлер арқылы пәндер каталогы бойынша элективті пәндер саны мен олардың қысқаша сипаттамалары туралы толық ақпаратты уақытында беруге, сондай-ақ тіркеу кезеңіне дейін «Платонус» жүйесінде пәндер презентациясын көрсетуге міндетті.
2.4.Теориялық оқу кезеңін бастамастан бұрын «Платонус» жүйесінде жұмыстық оқу жоспарына сәйкес пәндердің толық «Оқу-әдістемелік кешені» (ПОӘК), силлабусы енгізілген болу керек.
2.5. Жеке оқу жоспарын құрғанда білім алушыға мамандықтың жұмыс жоспарына сәйкес міндетті пәндердің тізімі мен Элективті пәндер каталогы ұсынылады. Пәндерді таңдау, міндетті түрде пәндердің оқу тізбектестігін есепке алып орындалуы керек. Егер өткен семестрде білім алушы пәннің пререквизиттерін меңгермесе, ол пәнге тіркеле алмайды.
2.6 Базалық пәндерді таңдау білім алушының кәсіптік бағдарын есепке алып орындалады, бірақ ЖОЖ-дың құрамында басқа мамандықтар бойынша таңдалған базалық блоктың пәндері болуы мүмкін.
2.7. Құралған ЖОЖ 3 данада жасалады да білім алушы қол қойып, келісу үшін эдвайзерге ұсынылады.
2.8. Ескертулер болмаса, эдвайзер ЖОЖ-ға қол қояды да, Тіркеуші кеңсе келісімімен, деканға бекітуге ұсынады. Бекітілгеннен кейін бір данасы білім алушыда, екіншісін — аралық аттестаттауды ұйымдастыру үшін тіркеу бөліміне беріледі, үшіншісі деканатта (эдвайзерде) қалады да, білім алушының оқу жоспарын орындауын бақылау үшін негіз ретінде қолданады. Тіркеуші кеңсесіне ЖОЖ-ны тапсырудың соңғы мезгілі – семестрдің бірінші аптасы. Білім алушының ЖОЖ-ы оның жеке ID-нөмірімен тіркеледі.
2.9. Білім алушы ЖОЖ-ын, Академиялық күнтізбеде көрсетілгендей, тіркеуді жүргізу кезеңінде теориялық оқу семестрі басталмай тұрып, қайта тіркелу мерзімінде мамандықтың жұмыстық оқу жоспарының көлемінде өзгерте алады.
2.10. Халықаралық алмасу немесе университеттің партнерлік білім бағдарламалары бойынша шет елдік жоғары оқу орындарында білім алған магистранттар мен бакалаврлардың шет елде оқыған кездегі университет мамандығының бекітілген оқу жоспары бойынша пәндерден жинап келген кредиттері есепке алынады.
2.11. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша білім алушыларға үй тапсырмасы, кейстерге талдау жасау, курстық және ғылыми-зерттеу проектілері үлкен көлемде өзіндік жұмыстар түрінде беріледі. Өзіндік жұмыстардың барлық тапсырмалары силлабус пен пәннің оқу-әдістемелік кешенінде міндетті түрде көрсетіліп, оның бағалау критерийі, тапсыру кестесі келтіріледі.

 1. Оқу пәндеріне тіркелу

3.1. Әр мамандық бойынша сабақ кестесін құру білім алушылардың пәнге тіркелу негізінде жүргізіледі. Білім алушы мамандықтың жұмыс оқу жоспарында және элективті таңдау пәндері каталогында көрсетілген кредиттердің белгілі бір мөлшеріне тіркелуі керек.
3.2. Оқу пәндеріне тіркелу университеттің «Платонус» жүйесінде эдвайзерлер, деканаттар, кафедралардың әдістемелік және кеңестік көмектерімен жүргізіледі. Тіркеуді жүргізу мезгілі Академиялық күнтізбеде көрсетіледі.
3.3. Онлайн режимінде пәндерге тіркелу университеттің ресми www.nmu.kz. сайтында жүргізіледі.
3.4. Білім алушы өзінің жеке оқу траекториясын эдвайзермен нақты талқылағаннан кейін пәндерге тіркелу жүргізіледі, эдвайзер элективті пәндер каталогы және бекітілген жұмыстық оқу жоспарына сәйкес пәнді таңдау мәселелеріне байланысты түсініктеме береді.
3.5. Мезгілі Академиялық күнтізбеде көрсетілген бағдар беру (ұйымдастыру) кезеңінде Университеттің 1 курсына түскен студенттер үшін пәндерге тіркелу процедурасы, кредиттік оқу жүйесінің негізгі талаптарымен таныстыру жүргізіледі. Ұйымдастыру кезеңінде әкімшілік өкілдерімен, факультет декандарымен, кафедра меңгерушілерімен, эдвайзерлермен кездесу жүргізіледі. Әр білім алушыға ID (логин, пароль) идентификациялық нөмір беріледі, сол арқылы ол өзінің жеке оқу жоспарын тіркейді.
3.6. Университетке жаңа түскендерді тіркеу, ұйымдастыру кезеңінен өткеннен кейінгі бірінші аптасына дейін жүргізіледі. Білім алушылардың бұл категориясы үшін тіркеуге кірудің негізі, университет магистранттары/студенттері қатарына қабылдау туралы бұйрық және семестрге ақы төлеу (егер оқу ақылы түрде болса) болып табылады.
3.7. Қалған білім алушылар Академиялық күнтізбеде көрсетілген тіркеу мезгілінде келесі семестр пәндеріне және пәндерді қайта өтуге (Retake) тіркеледі.
3.8. Пәндерге тіркелудің негізі мынадай:
• көрсетілген пәндерді оқу үшін талап етілетін барлық пререквизиттерден өту;
• оқуға ақы төлеу бойынша қаржылық қарыздың жоқтығы;
•   білім алушылардың кешендік медициналық қаралудан өтуі (оқу жылында кем дегенде бір рет).
3.9. Жазғы семестрге тіркелу жұп семестр аяқталған соң жүргізіледі.
3.10. Жазғы семестрге немесе пәнді қайта оқуға тіркелу («Retake») академиялық күнтізбеде көрсетілген мерзімде, барлық мамандықтар мен оқу формалары үшін оқу ақысын алдын-ала төлегеннен кейін жүргізіледі.
3.11. Білім алушылардың академиялық топтары берілген пәнге жазылған білім алушылардың жеткілікті мөлшер принципі бойынша құрылады. Бакалавриатта міндетті түрдегі пәндерге тіркелгендердің ең төменгі қажетті мөлшері мынадай:
• дәрістерде — 80 адамнан артық;
• тәжірибелік сабақтарда — 20-25 адам;
• тілдік, зертханалық сабақтарда — 10-12 адамнан кем емес.
3.12. Элективті пәндер бойынша білім алушылардың академиялық топтары барлық білім алушылардың бір пәнге жазылу принципімен құрылады. Бұл жағдайда білім алушылардың ортақ саны кем дегенде 10-12 адам болу керек.
3.13. Егер пәнге жазылуда білім алушылар саны бекітілген ең төменгі мөлшерден аз болса, онда пән ашылмайды. Бұл пәнге жазылған білім алушыларға пәннің ашылмайтындығы туралы ескертіледі де, тіркеу біткен соң 3 күн ішінде басқа пәнді таңдаудан қайта өтуін сұрайды.
3.14. Егер білім алушылар саны бекітілген ең жоғары мөлшерден көп болса, осы пән бойынша қосымша академиялық топ құрылады.
3.15. PhD докторантурасы мен магистратурасына топтарды құру ЖОО ҚР БҒМ-ның нормативті-нұсқаулық құжаттарына сүйеніп жасалады. Білім алушылары аз мамандықтарды санамағанда, академиялық топтар 20-25 адамнан құралады.
3.16. Университет педагог пен білім алушыларды оқу материалдарын және өзара әсер ету іс-әрекетін заманауи техникалық құралдардың көмегі арқылы қамтамасыз ететін қашықтықтан оқыту түрін жүзеге асыруда;

 1. Білім алушының оқудағы жетістіктерін бақылау

4.1. Білім алушының оқудағы жетістіктерін тексеру үшін бақылаудың келесі түрлері мен формалары қарастырылған:
• ағымдағы бақылау;
• аралық бақылау;
•  қорытынды бақылау.

4.2. Ағымдағы бақылау – бұл білім алушының оқудағы жетістіктерін жүйелі түрде тексеру, оны оқытушы пәннің силлабусына сәйкес ағымдағы сабақтарда жүргізеді.
4.3. Аралық бақылау – теориялық оқытудың 7 және 15-ші апталарында (немесе модульдік кестеге сәйкес) жүзеге асырылады, бұған ағымдағы бақылаулардың қорытындылары қосылып барып, аралық бақылаудың нәтижесі қойылады. Аралық бақылаудың саны жұмыс оқу жоспарымен анықталып, пәннің силлабусында көрсетіледі.
Факультеттің оқу құжаттарында 7 аптадағы (1 аралық бақылау) және 15 аптадағы (2 аралық бақылау) нәтижелері тіркеледі.
І және ІІ аралық бақылауға үлгерімнің жоғары көрсеткіші 100 балл беріледі.
4.4. Ағымдағы және аралық бақылауды өткізудің формасын пәннің ерекшелігіне байланысты оқытушы тарапынан белгіленеді. Ағымдағы және аралық бақылау коллоквиум, компьютерлік немесе матрицалық тест сұрақтары, жазбаша бақылау жұмысы, білім алушының пікірталаста, дөңгелек үстелде, іскери ойындарды шешуге қатысудан алған бағалауынан және т.б. тұрады. Ағымдағы және аралық бақылау түрі туралы толық ақпарат пән бойынша жасалған силлабусқа енгізіледі және семестрдің алғашқы 2 аптасында білім алушының назарына жеткізілуі тиіс.
4.5. Пәннің аралық бақылау бойынша үлгерімнің жоғары көрсеткіші ағымдағы бақылаудың нәтижелерін қосқанда 100 балды құрайды. Аралық бақылау нәтижелерін оқытушы аралық бақылау ведомосына қояды және келесі аттестациялық аптаның дүйсенбісінен кешіктірмей «Платонус» жүйесіне енгізеді.
4.6. Аралық бақылау ведомосындағы нәтижелерін жоғарлату мақсатында өзгертуге жол берілмейді.
4.7. Қорытынды бақылау — бұл білім алушының оқудағы жетістіктерін бақылау, ол пәнді оқуды аяқтаған соң емтихан сессиясы кезеңінде жүргізіледі (аралық аттестация). Білімді тексерудің қорытынды түріне аралық бақылау қорытындылары бойынша 30 балдан кем жинамаған білім алушы жіберіледі.
4.8. Қорытынды емтиханның жоғары бағасы — 40 балл.
4.9. Емтихан сессиясының ұзақтығы және емтихандар саны мамандықтың бекітілген жұмыс оқу жоспары мен академиялық күнтізбесіне сай анықталады. Қорытынды емтиханды ұйымдастыру және өткізу факультет деканы мен тіркеуші әдіскерге жүктеледі.
4.10. Білім алушы барлық емтихандарды пәннің оқу бағдарламасы бойынша бекітілген жұмыс және жеке оқу жоспарларына сәйкес қатаң тәртіппен тапсыруы қажет.
4.11. Сырттай оқу бөлімі бойынша емтихандық сессияға алдыңғы сессияда академиялық қарызы жоқ білім алушы жіберіледі. Сырттай оқыту нысанының емтихан сессиясы, кезеңі, оқу жылындағы саны мамандықтың бекітілген оқу жоспарына сай анықталады.
4.12. Университетте емтихандар ережеге сай жазбаша, ауызша (сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін емтиханды тест түрінде өткізу қарастырылады) түрде өткізіледі.

 1. Білім алушының білімін бағалау

5.1. Білім алушының білімін бағалау төрт балдық шкаламен жүргізіледі.
5.2. Қорытынды емтиханды өткізу кезінде оң баға оқу пәні бойынша емтихан тізімдемесіне және білім алушының сынақ кітапшасына жазылады. F «қанағаттанарлықсыз» бағасы тек емтихан ведомосына қойылады.
5.3. Пән бойынша білім алушының қорытынды бағасы семестр бойы аралық және білімді қорытынды бақылаудың балдарын жинақтау арқылы құралады. Мұнда пән бойынша аралық аттестацияның аяқталуының міндетті талабына соңғы емтихан бойынша оң баға алу жатады.
5.4. Семестрдің ағымдағы үлгерімінің жоғары бағасы пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың 60 балды құрайды және емтиханның жоғары бағасы білімді қорытынды бағалаудың 40 балын құрайды.
5.5. Емтихан нәтижелері емтихан ведомосына сәйкес оқытушы тарапынан «Платонус» жүйесіне емтиханнан соң 48 сағат ішінде енгізіледі.
5.6. Егер білім алушы қойылған балмен келіспесе, емтихан өткізілген күннің келесі күнінен кешіктірмей факультет деканына апелляцияға өтініш беруіне болады. Тіркеуші кеңсе декан қол қойған өтініші негізінде апелляциялық ведомос береді.
5.7. Факультет деканының бұйрығымен біліктілігі пән бейіміне сәйкес оқытушылар қатарынан емтихан сессиясы кезеңіне құрылған апелляциялық комиссия құрамы, 24 сағат ішінде өтінішті қарауға және бағаны өзгертуге немесе бастапқы алынған бағаны қалдыруға шешім шығарылып, комиссия мәжілісінің хаттамасы толтырылады.
Апелляциялық комиссия шешімі білім алушының жазбаша жұмысын немесе емтиханды ауызша қабылдау нәтижелерін комиссиялық тәртіппен қайта қарау негізінде шығарылады. Егер білім алушы апелляция нәтижесінде емтиханда алғаннан кем баға алған жағдайда транскриптке енгізіледі және GPA есептеу кезінде соңғы баға есепке алынады. Апелляция қорытындысы оқу жұмысы жөніндегі проректор апелляциялық комиссия шешімін бекіткеннен кейін енгізіледі.
5.8. «W», «AU», «F», «AW» бағалары пәнді қайта оқу жолымен өзгертіле алады, бірақ олардың бәрі өзгертілген бағаммен бірге транскриптке енгізіледі, бұл кезде GPA соңғы алынған бағамен есептеліп шығады.
5.9. «F» бағасы алынған жағдайда білім алушының пәнді қайта оқуға (Retake) құқы бар, бірақ үш реттен артық болмайды. Пәнді қайталап оқу тек ақылы түрде жүргізіледі.
5.10. Білім алушы элективті пәндер бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда белгіленген тәртіп бойынша сол пәнді оқуына немесе басқа элективті курсқа ауыстыруына құқы бар. Пәнді ауыстыру эдвайзер және тіркеуші әдіскермен келісіліп жүргізіледі.
5.11. Оқытушы білім алушыға «I» бағасын семестр кезеңінде аралық бақылау бойынша 30-дан кем емес балл жинап, емтиханға құжат бойынша растайтын себепті жағдайлармен келмеген кезде (денсаулығына байланысты Алматы қаласының студенттік емханасымен рәсімделген анықтамаға және жарысқа, конкурсқа қатысатын спортсмендер үшін ресми орындардың шақыруы бойынша т.б.) қойылады. Білім алушы оқытушы мен деканның бұрыштамасы қойылған өтінішпен оқу ісі жөніндегі проректордың қарауына жіберіледі, мұнда емтиханды жіберіп алу себебі көрсетіледі және растау құжаттарының (анықтама) түп нұсқалары емтихан өткен күннен 2 күн кешіктірілмей тіркеледі. Егер емтиханды жіберіп алу жағдайы себепті деп танылса, онда білім алушыға «I» бағасы қойылады.
5.12. Оқытушы «I» бағасын стандартты («A», «B», «C», «D») бағаға келесі семестр басталған соң 30 күн ішінде білім алушы силлабустың барлық талаптарын орындаған жағдайда өзгерте алады. «I» бағасын стандартты бағаға өзгерту үшін, білім алушы оқытушымен кездесіп орындауға қажетті жұмыстың көлемін және түрін анықтауы тиіс. Оқытушы ұсынған емтихан тапсыру кестесіне (өзге де жұмыстар) сәйкес Кеңсе Тіркеушісі бағаны «Платонус» жүйесінде өзгерту үшін емтихан парағын береді. Егер білім алушы белгіленген уақыт кезеңінде талаптардың барлығын орындамаған жағдайда, Кеңсе Тіркеушісі оқытушы қол қойған емтихан парағы негізінде «I» бағасын «F» бағасына, яғни «қанағаттанарлықсыз» деп өзгертеді.
5.13. Себепті жағдайларға байланысты Университетте оқытушы жоқ болған жағдайда кафедра меңгерушісі пәнді оқытуды аяқтауға және «I» бағасын стандартты бағаға түзету үшін басқа оқытушыны тағайындайды. Егер білім алушы бағаны түзетуге белгіленген мерзім ішінде Университеттен шығып қалған жағдайда «I» бағасы транскриптте өзгеріссіз қалдырылады.
5.14. Білім алушыға «AU» бағасы қорытынды бағаны алмай қатысуды қалаған жағдайда қойылады. Мұндай пәнді оқу Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті белгілеген бағада ақылы түрде болады. Пәнге тыңдаушы ретінде тіркелген білім алушы Кеңсе Тіркеушісіне бұл жайында хабарлауы тиіс. Мұндай тыңдаушының тізімдемесіне автоматты түрде «AU» белгісі қойылады.
5.15. Пәннің тыңдаушысы Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің білім алушысы да, университетте білім алушы ретінде тіркелмеген тұлға да болуы мүмкін, мұндай жағдайда аталған пән ақылы түрде болады.
5.16. Білім алушы қайта тіркелу мерзімі «Add/Drop» аяқталған соң факультет деканына алғашқы аптаның ішінде өзінің себебін негіздеп пәннен бас тарту туралы өтініш бере алады. Өтініш міндетті түрде эдвайзермен келісілуі тиіс. Факультет деканы қол қойған арыз мәселесі оң шешімін тапқан жағдайда Кеңсе Тіркеушісіне беріледі. Білім алушының пән бойынша емтихан тізімдемесіне “W” белгісі қойылады. Аталған баға оқытушы тарапынан өзгертілмейді. Пәнге төленген ақы білім алушыға қайтарылмайды.
5.17. Сабақ басталғаннан соң бір апта өткен соң білім алушы пәннен бас тарта алмайды, болмаған жағдайда пән бойынша білім алушыға «F» бағасы қойылады.
5.18. «AU» және «W» бағасы үшін білім алушы кредит алмайды.
5.19. «AU» және «W» бағасы қойылған пән бакалавриаттың міндетті бағдарламасына кірмейді және оны элективті курстар ауыстыра алмайды.
5.20. Егер білім алушы оқудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында қарастырған жалпы білім беру пәндерін өтуден бас тартқан жағдайда міндетті түрде басқа семестрде қосымша ақылы негізде тіркеледі. Аталған шарт мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушыға да міндетті болып табылады. Білім алушы пәнді оқудан академиялық себепке байланысты әкімшілік тәртіппен (Academic Withdrawal) «AW» бағасы қойылу арқылы шығарылады. Пәннен әкімшілік тәртіппен шығарудың себептеріне мыналар жатады:
— оқылып жатқан курсқа жүйелі түрде себепсіз қатыспау;
— жеке тапсырмаларды, СӨЖ/МӨЖ орындамау, жұмысты тапсыру кестесін тұрақты түрде бұзу, Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің білім алу туралы өзге де ережелерін бұзуы;
— ішкі тәртіп ережелерін бұзуы жатады.
«AW» бағасы «F» бағасына ауыстырылып, жазғы семестрде ақылы негізде қайта тапсыруы тиіс.
5.21. Оқытушы силлабустарда академиялық мәселелерге байланысты білім алушыны пәннен шығарып тастауға жататын қосымша шарттарды көрсете алады.
5.22. Академиялық себепке байланысты әкімшілік тәртіппен оқуға жіберілмеген пән міндетті пәндер санына енетін болса, білім алушы оны тек ақылы негізде ғана оқи алады. Пәннен шеттетуді оқытушы немесе әкімшілік жүзеге асырып, «AW» бағасын қойып білім алушының траскриптіне енгізеді. Пән үшін төленген төлемақы қайтарылмайды.
5.23. Қорытынды бақылауда алынған оң бағаны көтермелеу мақсатында қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.
5.24. Курстың оқу жоспарының талаптарын толық орындаған және үлгерімнің орташа балын (GPA) белгіленген деңгейде жинаған білім алушы университет ректорының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі. Курстан курсқа көшіруге қажетті үлгерімнің орташа (GPA) балын Академиялық мәселелер жөніндегі департамент бекітеді.
Белгіленген GPA балын жинай алмаған білім алушы келесі курсқа көшірілмей ақылы негізде оқуға қайта оқу курсына қалдырылады. Қайта оқуға қалдырылған білім алушы бұрын бекітілген жеке оқу жоспары бойынша немесе белгілінген тәртіп бойынша қайта құрылған жеке оқу жоспары бойынша оқуға құқылы.
5.25. Талап етілетін GPA балын алған және келесі курсқа көшірілген білім алушы академиялық қарызы болған жағдайда пәнді қайта оқуды жазғы семестрде тек ақылы түрде жүзеге асырады.
5.26. Білім беру грантының иегері болған білім алушы қайта оқу курсына қалдырылған жағдайда білім беру грантынан айырылады және одан кейінгі оқуын тек ақылы түрде жүзеге асырады.
Білім беру грантының иегері болған білім алушы көшіру GPA балын жинап келесі курсқа академиялық қарызбен көшірілген жағдайда мемлекеттік білім беру гранты сақталады. Мұндай жағдайда олар қарыз болған пәнді жазғы семестрде ақылы түрде қайта оқуға және академиялық қарызын жоюға міндетті. Мамандықтар бойынша бір кредит құнын Экономика және қаржы басқармасы анықтайды.

 1. Тәжірибенің ұйымдастырылуы мен жүргізілуі

6.1. Универстетте білім алушылардың өтетін тәжірибелерінің негізгі және міндетті түрлері – оқу, педагогикалық, өндірістік, ғылыми-зерттеу практикалары болып табылады.
6.2. Тәжірибенің барлық түрі тәжірибе бағдарламасына сәйкес жүргізіледі, ал білім алушыларға тәжірибенің өтуінің негізгі талаптарынан тұратын силлабустар ұсынылады. Бағдарлама мамандықтың бағытын, мекеменің, ұйымның ерекшеліктерін ескере отырып, бітіртуші кафедра тарапынан жасалады, тәжірибенің өтетін орны факультеттің Ғылыми Кеңесінде бекітіледі. Тәжірибе силлабусын факультет бойынша тәжірибе жетекшісі ағымдағы оқу жылына құрастырып, факультет деканымен бекітеді.
6.3. Тәжірибенің барлық кезеңде ұйымдастырылу деңгейі білім алушылардың кәсіби дағдылар мен құзыреттіліктерін меңгеру талаптарына сәйкес үздіксіз және жалғастырмалы болуын қамтамасыз етуге бағытталған болуы қажет.
6.4. Білім алушыларды практиканың барлық түріне жіберілуі, тәжірибенің өтілу мерзімі, тәжірибе базасы мен жетекшісі көрсетіле отырып, ректор бұйрығымен рәсімделеді.
6.5. Тәжірибе жетекшісі ретінде мамандықтың ерекшелігін, сипатын, тәжірибе базасын жақсы білетін профессорлар, доценттер, тәжірибелі оқытушылар тағайындалады.
6.6. Тәжірибе жетекшісі тәжірибе басталғанға дейін білім алушыларды тәжірибеге дайындайды, тәжірибе бағдарламасына сәйкес кеңес береді, тәжірибенің жүргізіліуіне бақылау жасайды, тәжірибе бойынша білім алушылардың есептерін тексереді, тәжірибенің өтуі бойынша кафедрада жазбаша пікірін ұсынады, тәжірибе бойынша есепті қорғауды қабылдауды ұйымдастырады, жүргізеді.
6.7. Тәжірибеден өту барысында білім алушы орындауға тиіс:
— тәжірибе бағдарламасын толық орындауға, университетпен бекітілген форма бойынша тәжірибе күнделігін толтыруға;
— тәжірибе өтіліп жатқан базаның ішкі тәртіп ережелеріне бағынуға;
— еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасын, өндірістік санитария ережелерін үйреніп қатаң сақтауға;
— кафедралардың тапсырмасы бойынша шұғыл жұмыстарға қатысуға;
— тәжірибе жетекшісіне бекітілген формада жазбаша есеп, практика базасының жетекшісінің қолы қойылған күнделікті өткізуге.
6.8. Білім алушылардың оқу тәжірибесі Университет бөлімшелерінде немесе мекемелерде және ұйымдарда жүргізілуі мүмкін.
6.9. Білім алушылардың өндірістік тәжірибесі, оның ішінде дипломалды тәжірибесі келісім шарттарына сәйкес тәжірибе базасы боп саналатын өнеркәсіптерде, мекемелерде және ұйымдарда өткізіледі.
6.10. Тәжірибе өту мерзімі оқу жоспары және академиялық күнтізбеге сәйкес, Университет пен ұйымның — оқу-өндірістік базасының мүмкіндіктері мен білім алушылардың теориялық дайындықтары ескеріле отырып Университетпен бекітіледі.
6.11. Мамандықтардың оқу жоспары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарында қарастырылған әрбір практика түрінің кредит саны анықталады. Білім алушылар келтірілген тәжірибе түріне тіркеледі де, оны өзінің жеке оқу жоспарына қосып қояды. Тәжірибенің нәтижелері туралы тәжірибеден өтуші білімгер жазбаша түрде есеп рәсімдейді және оны кафедра комиссиясында қорғайды. Білім алушылардың тәжірибеден өту барысында алған бағасы теориялық білім алу бойынша алған бағалармен теңестіріледі де, шәкіртақыны тағайындау мәселесі кезінде және жалпы GPA балын есептеу кезінде ескеріледі, нәтижесі тәжірибе ведомосына енгізіледі (Қосымша 2).
6.12. Тәжірибенің жалпы қорытындысы факультеттердің Ғылыми Кеңестерінде мүмкін болып жатса, тәжірибе базасы өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі.

 1. Қазақстан тарихы бойынша мемлекеттік емтиханды ұйымдастыру және өткізу
  7.1. Университетте бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша «Қазақстан тарихы» пәнін оқытып, меңгерген академиялық кезеңде мемлекеттік емтихан тапсырады. Мемлекеттік емтихан бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес аралық аттестация кезінде өткізіледі. Орта кәсіптік деңгейі негізінде жеделдетілген мерзім бойынша қысқартылған оқу бағдарламаларында оқитын білім алушылар «Қазақстан тарихы» пәнін меңгереді және мемлекеттік емтихан тапсырады.
  7.2. Жоғары кәсіптік деңгейі негізінде жеделдетілген мерзім бойынша қысқартылған оқу бағдарламаларында оқитын білім алушылар «Қазақстан тарихы» пәнін оқымайды және бұл пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсырмайды.
  7.3. Мемлекеттік емтиханға дайындықты, факультет деканатымен және Академиялық мәселелер жөніндегі департаментпен бірлесіп, «Қазақстан тарихы» пәні бойынша сабақ өткізетін кафедра өткізеді.
  7.4. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтиханды өткізу үшін кафедра барлық нысан түрлері мен мамандықтарға ортақ типтік оқу бағдарламасы негізінде жұмыс оқу бағдарламасын құрастырылып, ЖОО ғылыми кеңесімен бекітіледі.Мемлекеттік емтиханды өткізу түрі Ғылыми каңестің шешімімен анықталады.
  7.5. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды қабылдау үшін Мемлекеттік емтихан комиссиясы (МЕК) құрылады, оның құрамында күнтізбелік жылдағы комиссия мүшелері мен төраға болады.
  7.6. МЕК мәжілісінің ұзақтығы күніне 6 сағаттан аспау керек.
  7.7. МЕК отырысы әрбір бітіруші студентке 3- Қосымшада келтірілген хаттамаға сәйкес рәсімделеді, оған комиссия төрағасы мен комиссия мүшелері қол қояды.
  7.8. МЕК мәжілісінің хаттамасын кафедра оқытушысынан тағайындалған комиссия хатшысы жүргізеді.
  7.9. МЕК мәжілісінің хаттамалары А4 форматында жасалып, номерленіп, тігіліп мемлекеттік емтихан басталғанша Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің мөрін басу қажет.
  7.10. Егер студент МЕК отырысына келмесе, хаттамада оның аты-жөніне қарсы «келген жоқ» деген белгі қойылады.
  7.11. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтиханды тапсыру нәтижелері білім алушылардың білімін бағалауда балды-рейтингтік әріптік жүйе бойынша бағаланады, оны тапсыру алдын-ала ескертіледі. Өту рейтинг бағасы пән бойынша 60 балды, ал мемлекеттік емтихан бағасы 40 балды құрайды. (Қосымша 4)
  7.12. Мемлекеттік емтиханның бағасын көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
  7.13. Сол аралық аттестация кезінде «қанағаттанарлықсыз» баға алынған мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
  7.14.Мемлекеттік емтиханнан «қанағаттанарлықсыз» баға алған білім алушы, бұл пәнге қайта жазылып, сабақтың барлық түрлеріне қатысып, ағымдағы бақылау талаптарын орындап, мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға рұқсат алуы керек.
  7.15. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның оң бағасын көтеру мақсатында емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
  7.16. Мемлекеттік емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы, МЕК өткізілген күннің ертеңіне апелляциға беруге құқығы бар.
  7.17. Апелляция өткізу үшін университет ректорының бұйрығымен тәжірибелі оқытушылар арасынан пәннің бейініне сәйкес апелляциялық комиссия құрылады.
  7.18. Апелляция оң шешім қабылдаған жағдайда МЕК отырысының хаттамасы қайтадан рәсімделеді. Бұл жағдайда алғашқы хаттама «Баға №____(күні, айы, жылы) хаттама негізінде қайта қаралды» деген белгі қойылып, МЕК мүшелерінің қолы қойылады.
  7.19. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның нәтижелері, оны тапсыру қарастырылған емтихан сессиясының қорытындылау кезінде ескеріледі.
  7.20. Комиссия төрағасы МЕК жұмысы біткенде Есеп дайындайды, бұл Есеп ЖОО ғылыми кеңесінде талқыланып бекітіледі және білім саласындағы уәкілетті органға жіберіледі. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан төрағасының есебі қысқы емтихандық сессия бойынша 1 наурыздан кеш емес, ал жазғы емтихандық сессия – 1 тамызға дейін тапсырылуы тиіс.
 2. Білім алушының қорытынды аттестациясы

8.1. Университетте білім алушылардың қорытынды аттестациясы ЖБМС-мен бекітілген жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарына арналған формамен жүргізіледі  және бекітілген мамандықтың жұмыс оқу жоспары мен Академиялық күнтізбеде көрсетілген уақытта өткізіледі.
8.2. Білім алушыларды қорытынды аттестациядан өткізу үшін барлық оқыту формалары бойынша әрбір мамандыққа мемлекеттік аттестация комиссиялары құрылады (МАК). Ағымдағы жылдың 15 қазанына дейін факультет декандары оқу үдерісі бөлімі мен Академиялық мәселелер жөніндегі департаментке МАК-тың төраға кандидатураларын ұсынады, ол профессорлар, доценттер, ғалымдар, оқытушылар, тәжірибелі еңбек өтілі бар аталған ЖОО-да жұмыс істемейтін дайындалатын мамандар бағытына сәйкес келетін өндірістегі жетекші мамандар және мұғалімдер болуы қажет.
8.3. Білім алушылардың қорытынды аттестацияға жіберілуі қорытынды аттестацияның басталуынан екі апта бұрын студенттердің тізімі бойынша факультет деканының өкімімен бекітіледі және МАК-қа ұсынылады. Диплом жобасын (жұмысын) рецензиялау өзге ұйымдардың сыртқы мамандары арқылы ғана жүзеге асырылады, яғни қорғалатын жұмыс бағыты жоғары біліктілікке сай болуы қажет.
8.4. Күндізгі бөлімде білім алушылардың диплом жұмысының тақырыптары мен бітіру жұмысының рецензенттері кафедра меңгерушісінің жұмыс орны мен атқаратын қызметі көрсетілген ұсынысындағы жалпы тізім бойынша ректордың бұйрығымен бекітіледі және ол ағымдағы жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірілмеуі тиіс.
8.5. Университет мамандықтар бойынша мемлекеттік емтиханның жұмыс бағдарламасын өз бетімен дайындайды және бекітеді, оны өткізудің технологиясы сол кешенді емтиханға кіретін пәннің оқу бағдарламасы негізінде жүргізіледі.
8.6. Диплом/бітіру жұмысын (магистрлік диссертацияны, докторлық диссертацияны) қорғау МАК-тың ашық мәжілісінде өткізіледі.
8.7. Мемлекеттік емтиханды тапсыру мен диплом жұмысын (магистрлік диссертацияны, докторлық диссертацияны) қорғау нәтижесі сол өткізілген күні жарияланады. Қорғау бағасының шешімі, біліктілік пен академиялық дәреже беру және мемлекеттік үлгідегі (үздік, үздік емес) дипломды беру МАК-тың жабық мәжілісі жағдайында комиссия мүшелерінің және мәжіліске қатысушылардың ашық дауысқа салуы жолымен қабылданады.
8.8. Бағаны жоғарылату мақсатында мемлекеттік емтиханды ағымдағы академиялық кезеңде қайта тапсыруға және диплом жұмысын қайта қорғауға рұқсат берілмейді.
8.9. Қорытынды аттестациядан өткен және жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламасын меңгергендігі дәлелденген білім алушыға МАК-тың шешімімен жоғары біліктілік және (немесе) мамандыққа сәйкес «бакалавр» академиялық дәрежесі тағайындалады және мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен беріледі.
8.10. Қорытынды аттестациядан өткен және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламасын меңгергендігі дәлелденген білім алушыға МАК-тың шешімімен жоғары біліктілік және (немесе) мамандыққа сәйкес «магистр» немесе «философия докторы (РһD)» немесе «бейіні бойынша докторы» академиялық дәрежесі тағайындалып, мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен беріледі.

8.11. Оқытудың барлық кезеңінде барлық емтихандарды А, А- «өте жақсы», оқу жоспарына енетін пәндердің 75 пайызын В-, В, В+ «жақсы» деген бағаларға тапсырған барлық мемлекеттік емтихандарды, диплом жұмысын А, А- «өте жақсы» деген бағамен қорғаған бітірушіге үздік диплом беріледі.
8.12. Егер «F» «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда қорытынды аттестацияның ағымдағы академиялық кезеңінде мемлекеттік емтихандар және/немесе диплом жұмысын қайтадан қорғауға рұқсат етілмейді.
8.13. Студенттің қорытынды аттестациядан қайта өтуі алдыңғы қорытынды аттестациядан «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда ғана келесі қорытынды аттестация кезеңінде жүргізіледі. Мұндай жағдайда мемлекеттік емтиханды тапсырмаған тұлғаларға арналған пәндер тізімі білім алушының теориялық курсты аяқтаған жылы бекітілген оқу жұмыс жоспары бойынша анықталады. Қорытынды аттестациядан «қанағаттанарлықсыз» баға алған студент университет басшылығының бұйрығымен оқудан шығарылады және оған белгіленген үлгідегі Анықтама беріледі.
8.14. Қорытынды аттестацияның нәтижесімен оқудан шығарылған студент келесі оқу жылының қорытынды аттестациясының басталуынан кем дегенде екі апта бұрын білім беру ұйымының басшысы атына «F» «қанағаттанарлықсыз» баға алған пәндері бойынша қайта тапсыруға рұқсат беру туралы өтініш жазады. Білім алушы қайта тапсыруға немесе диплом/бітіру жұмысын қайта қорғауға тек ақылы негізде ғана жіберіледі.
9. Академиялық Транскрипт (Transcript)

9.1. Белгіленген нысандағы тиісті оқыту кезеңінде кредиттері мен бағалары, әріппен және санмен көрсетілген өткен пәндердің тізбесін көрсететін құжат (Қосымша 5).
9.2. Транскрипт білім алушының ресми құжаты болып табылады.
10. Білім алушыны университеттен шығару, академиялық демалыс беру

10.1. Білім алушы университеттен келесі жағдайларда оқудан шығарылады:
• Өз еркі бойынша өтініш негізінде;
• Басқа ЖОО- ға ауысуына байланысты;
• Оқу тәртібін бұзғаны үшін (курстан-курсқа ауысу бұйрығына сәйкес қайта оқу курсын немесе пәнді қайта оқуда белгіленген мерзімде оқудың төлемақысын төлемегені үшін), университеттен байланыс үзгендігі үшін, оқу сабақтарын дәлелсіз себептермен үздіксіз 40 сағаттан артық сабақ жіберуі, академиялық демалыс мерзімі біткеннен кейін немесе шетелдік іссапардан соң ұзақ мезгіл сабаққа қатыспауы (екі апталық мерзімдей);
• Университеттің Жарғысы мен ішкі тәртіпті бұзғандығы үшін (этиканы дөрекі бұзуы, оқытушыларға, университет қызметкерлеріне дөрекі сөйлеу, қорқыту, сабаққа мас күйінде келуі немесе сабақта спирттік ішімдіктерді пайдалануы, университет қабырғасында құмар ойындар ойнауы, мүлкін бүлдіруі, жатақханада тұру тәртібін бұзғандығы үшін, қоғамға қарсы қылығы үшін, діни сипатта үгіт жұмыстарын жүргізгені үшін, ауыр зардаптарға соқтыратын еңбек және өрт қауіпсіздігін бұзғандығы үшін т.б.).
10.2. Білім алушының студенттік емханада бекітілген медициналық анықтамасын көрсетуі, шетелдік іссапарға шығуы, университет әкімшілігінің келісуімен республика деңгейіндегі әртүрлі шараларға және спорттық жарыстарға қатысуы, сонымен қатар форс-мажорлық жағдайлар сабақты жіберудің дәлелді себептері бола алады.
10.3. Мемлекеттік грант иегері болып табылатын студент университеттен шығарылған жағдайда өзінің білім грантынан айрылады.
10.4. Университетте білім алушы медициналық көрсеткіштеріне қарай академиялық демалысқа шығуға құқылы.
10.5. Академиялық демалыс беру тәртібі Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына және ҚР БҒМ нормативті құжаттарына, университеттің академиялық демалыс беру туралы ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
10.6. Академиялық демалыстан келген білім алушы — оқу жұмыс жоспарындағы пән айырмашылығын жою үшін, семестр бойында ағымдағы топтармен қажетті пәндерге тіркеліп оқиды немесе жазғы семестрде ақылы негізде тапсырады. Мемлекеттік грант негізінде оқитын білім алушының академиялық демалыстан және іс-сапардан оралғаннан кейін қайта оқуды ақысыз (бір рет) өтуіне болады, ал келісімшарт негізінде оқитындар ақылы негізде тапсырады.
Білім алушыларды ауыстыру (басқа жоғары оқу орындарында оқитын білім алушыларды ауыстыру, университет ішінде ауыстыру және курстан курсқа ауыстыру) тәртібі
10.7. Білім алушыны басқа жоғары оқу орындарынан ауысутырудың міндетті шарты, оның осы университетте оқуын жалғастыра алу мүмкіндігінің болуы боп табылады.
10.8. Білім алушыларды университетке сәйкес оқу түрі мен мамандықтарына ауыстыру, мемлекеттік аттестациядан өткен жоғары оқу орындарынан, демалыс кезінде жүзеге асырылады. Ауысуға мемлекеттік білім гранты негізінде оқитындар мен GPA 2,33 тен төмен емес білім алушыларға ерекше артықшылық беріледі.
10.9. Білім алушыны ауыстыру процедурасы Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына және ҚР БҒМ нормативті құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
10.10. Басқа жоғары оқу орнынан келген білім алушы оқу жоспарындағы айырмашылығын жойған соң талапқа сай кредиті болса сәйкес курсқа ауыстырылады. Ауысу егер оқу жоспарындағы айырмашылық элективті пәндер бойынша кредиттерінің көлемі сәйкес болып, бакалавриат үшін міндетті компоненттің 5 оқу пәнін, магистратура мен докторантура үшін 3 оқу пәнін құраса, сол курсқа жүзеге асырылады. Ал одан көп болса,1 курсқа төмен қабылданады. Білім алушының бір оқу орны ішінде бір оқу түрінен екіншісіне немесе бір мамандықтан басқа мамандыққа ауысуы да осындай тәртіппен жүзеге асырылады. Жұмыс оқу жоспарынан шыққан академиялық айырмашылықтарды тапсыру үшін білім алушы қажетті пәндерге тіркеліп, ағымдағы топтармен бірге оқиды.
10.11. ҚР БҒМ-нің нормативті талаптарына сай босаған бос грант орны болған жағдайда, оқуда жоғары көрсеткіштерге жеткен ақылы негізде оқитын білім алушыларды конкурстық негізде мемлекеттік білім грантына демалыс кезінде ауыстыруға болады.
10.12. Курстың оқу жоспарының талаптарын толық орындаған және үлгерімнің орташа балын (GPA) белгіленген деңгейде жинаған білім алушы университет ректорының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі. Талап етілетін GPA балын алған және келесі курсқа көшірілген білім алушы академиялық қарызы болған жағдайда пәнді қайта оқуды жазғы семестрде тек ақылы негізде жүзеге асырады. Жұмыс оқу жоспарының талаптарын орындамаған және белгіленген GPA балын жинай алмаған білім алушы қайта оқу курсына қалдырылады.
10.13. Академиялық қарызын жою мақсатында қайта оқу немесе оқу пәндеріне қайта қатысу төмендегі құжаттар негізінде ауыстыру бұйрығымен рәсімделеді:
— факультет деканы мен Экономика және қаржы басқармасының бастығы қол қойған білім алушының өз өтініші болған жағдайда;
— университеттің білім беру қызметі туралы декан қол қойған келісімшарты болған жағдайда;
— оқудың ақысын төлегендігі туралы квитанцияның түбіртегі болғанда;
10.14. Көрсетілген мерзімде (ағымдағы жылдың 10 қырқүйегіне дейін) білім беру келісімшартына отырмаған білім алушы оқу пәнінің тәртібін бұзғаны үшін (оқудың ақысын төлемегені үшін) оқудан шығарылады.

 1. Білім алушыларды қайта қабылдау ережесі

11.1. Студент оқудан шығарылған мерзіміне қарамастан оқуға қайта қабылдануы ректордың бұйрығымен демалыс кезінде жүзеге асырылады. Оқуға қайта қабылданудың міндетті шарты бірінші академиялық кезеңнің оқу жоспарының барлық талаптарын орындауы және аралық аттестаттауды тапсырып, 15 кредит жинауы болып табылады.
11.2. Оқуға қайта қабылдану, егер оқу жоспарындағы айырмашылық бакалавриат үшін міндетті компоненттің 5 оқу пәнін, магистратура мен докторантура үшін 3 оқу пәнін құраса және элективті пәндер бойынша кредит сандары толық сәйес келгенде жүзеге асырылады.
11.3. Білім алушылар қатарына қайта қабылдау тек ақылы негізде жүргізіледі.
11.4. Білім алушыны қайта қабылдау процедурасы Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына және ҚР БҒМ нормативті құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

 1. Мемлекеттік шәкіртақы төлеу тәртібі
  12.1. Университетте білім алушыларға мемлекеттік шәкіртақы төлеу ҚР Үкіметінің, ҚР БҒМ нормативті құжаттарына және ҚР «Білім туралы» заңына сәйкес жүзеге асырылады.
  12.2. Мемлекеттік шәкіртақы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқып жатқан бакалаврға, магистранттарға және мемлекеттік білім беру тапсырысына ауыстырылғандарға аралық аттестаттаудың қорытындылары бойынша барлық емтихандарын «А», «А-», «В+», «В», «В-» бағаға тапсырған жағдайда тағайындалады.
  12.3. Университетте білім алушылардың творчестволық белсенділігін арттыру мақсатында әр түрлі қоғамдық және қайрымдылық ұйымдары, ұлттық компаниялар тағайындаған шәкіртақыларын қолдайды.
 2. Оқу ақысын төлеу

13.1. Университетте оқудың төлемақысы білім беру қызметіне нақты жұмсалатын қаражат шығындарын ескере отырып қалыптастырылады. Оқудың төлемақысын төлеуін қадағалау кеісімшарт бойынша рәссімделіп, Экономика және қаржы басқармасының құзіреттілігінде болады.

 1. Студенттер жатақханасына орналастыру

1.1. Жатақханада орын бір оқу жылына ғана беріледі.
1.2. Жатақханадағы орынды Тәрбие істері және әлеуметтік даму  бөлімінің меңгерушісі мен көмекшілері және комендант бөледі.
1.3. Әрбір студентпен келесі құжаттарды ұсынғаннан кейін жатақханада тұруға рұқсат беріледі:
— жеке куәлігі;
— өтініш;
— уақытша тіркеуде тұрғандығын растайтын анықтама;
— жатақханаға төлемақы толық төленгендігі туралы түбіртек;
— медициналық тексерудің қорытындысы;
— сурет 3х4 – 1 дана;
1.4. Квитанциямен фискальдық  чек, сондай-ақ жатақханада тұруға жасалған Шарт жатақханада әрі қарай тұру үшін негіз болып табылады.
Бөлменің кілтін алу және жатақханада тұру құқығы студенттің тұру үшін төлеген ақысы негізінде жатақхана әкімшілігі берген жолдамамен бекітіледі.
1.5. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті жатақханасында жатақханаға келуге қонақтар мен туысқандарға әкімшіліктен арнайы рұқсат алумен, осы тармақта көрсетілген қатаң тәртіпті сақтаумен сағат 11.00-ден 21.00 дейін рұқсат беріледі. Студенттің бөлмесі мен Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті жатақханасының оқу бөлмесіне келесі жағдайларда жіберуге рұқсат беріледі:
— егер cтудент қонағы үшін өзіне толық жауапкершілік алған жағдайда;
— Студенттің қонақпен бірге бірлескен жобаны әзірлеу қажеттігі болғанда.
— сенбі, жексенбі немесе тағы басқа күндері басқа жерге қонуға баратын студент алдын ала (1-күн) бұрын тәрбиешіден рұқсат алуы керек.
— жатақханада тұратын студентке міндетті болған іс-шараларға (жиналыс сабақ т.б) қатыса алмайтын жағдайда алдын ала (1-күн) бұрын тәрбиешіден ескерту керек.
— кешкі сағат 21:00 қыздар жатақханасы, сағат 23:00 ұлдар жатақханасы жабылады, белгіленген уақыттан кешікпей келуі керек.
-сағат 23:00-тен кейін басқа студенттердің мазасын алмуы керек.
Жоғарыда көрсетілген жағдайларда cтудент пен қонақ өздерінің жеке құжаттарын Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті жатақханасының вахта қызметкеріне тапсырады.
Жатақханаға келушілерді қабылдау ережелерін бұзған жағдайда Студентке ескерту жазылады немесе жатақханадан шығарылады.
1.6. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті студенті болып табылмайтын тұлғаның жатақханаға кіруге құқығы жоқ.
1.7. Студенттер үйінің компьютерлік бөлмелері сағат 22.00-ден кейін барлық келушілер үшін жабық болады және оған көрсетілген уақытта жатақхана резиденттері ғана кіре алады.
1.8. Студенттің бөлмедегі жеке заттары мен мүлкінің сақталуына жатақхана әкімшілігі жауап бермейді.
1.9. Тәрбие мәселелері жөніндегі бөлімдер, Жоғары студенттік кеңес, кафедра меңгерушілері, факультет деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары жатақхана комендантымен және әрбір айда алдын ала ескертусіз жатақхана аумағына бірнеше мәрте тексеру жүргізеді.

 1. Жатақханада тұру ережесі
  2.1. Жатақханада тұратын әрбір студент «Жатақханада тұру ережесімен» танысып, қол қоюға міндетті.
  2.2. Студент Өрт қауіпсіздігі Ережелерін қатаң сақтауға міндетті.
  2.3. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті жатақханасында тұрушы студенттер орналасқан күннен бастап 5 күннің ішінде өкілетті ұйымға тіркелуге міндетті. Бұл жағдайда Студент өзін тіркейтін Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті жатақханасының өкілетті қызметкерлеріне келесі құжаттарды беруі керек:
  — Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті студенті екендігін растайтын анықтама.

2.4.Студент міндетті:
— ішкі ережелерді сақтауға;
— тазалық, тәртіп сақтауға;
— жатақхана әкімшілігі мен қызмет көрсетуші персоналға, тәрбиешілерге, вахтершілерге, күзетшілерге әдептілік көрсетуге;
— жатақханадан шыққанда өз бөлмесіндегі терезені, балконды, есікті кілттеп, кілтін жатақхана вахтаға немесе күзетке беруге;
— жатақханадан көшкен жағдайда тәрбиешіге, жатақхана қызметкеріне 5 күн бұрын ескертуге;
— жатақханаға тиісті аумақты ластаушы қоқыстар мен зат қалдықтарын терезеден лақтырмауға;
— жатақханаға кірер алдында ескертпей-ақ рұқсат қағазды көрсетуге.
2.5. Жатақханаға тұрушы барлық студенттер жатақханаға тиісті аумақтар мен орынжайларда сәйкес түрдегі тазалық тәртіптерін сақтауға тартылады (сенбіліктер).
2.6. Студенттерге тиым салынады:
— бөлменің кілтін бөтен адамға беруге;
— бір бөлмеден екінші бөлмеге өз бетінше орналасуға;
— бөлмеде жануарлар ұстауға;
— бөлмелерін ретсіз, лас ұстауға;
— жатақхана бөлмелерінде электр құралдарын: пештерін, ашық тұрпатты жылытқыштарды пайдалануға;
— жатақхана қызметкерлеріне (тәрбиеші, вахтер, күзет,комендант) дөрекілік көрсетуге;
— шулауға, ұрыс-керіс, жанжал шығаруға және музыканы қатты қойып тыңдауға;
— жатақханаға улы, зиянды заттар әкелуге;
— жеңу немесе жеңілумен байланысты коммерциялық немесе құмар ойындарын ұйымдастыруға;
— бекітілген қабат старостыларына, тәрбиешіге қарсы келуге, бағынбауға;
— ортақ болған жатақхана мүлкін иемденіп алуға;
— рұқсатсыз ескертусіз қонақ әкелуге;
— Университет тарапынан бекітілген тәрбиешінің ұйымдастырған, міндетті болған іс-шараларына себепсіз қатыспай қалуға, келмеуіне;
— жатақханаға белгіленген уақытта себепсіз кеш келуге;
— басқа қалаға немесе университет аумағынан тыс жерге шыққан жағдайда ескертпей кетуге;
— Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тарапынан тыйым салынған әдебиеттерді, аудио видео уағыздарды таратуға не сақтауға тыйым салынады;
— жатақханада заңсыз миссионерлік жұмыстар жүргізуге;
— дәстүрлі емес (сәләфиттік, нұршы, таблиғ, экстримизм және тероризмге насихаттайтын топтардың) діни ұстанымын студенттер арасында ашық немесе жасырын насихаттауға тыйым салынады;

Қосымша 1

НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бекітемін»
Декан____________ «___»_______201 ж.

СТУДЕНТТІҢ 201… — 202… ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ

Аты-жөні _____________________________________
Факультеті ___________________________________
Шифр, мамандығы _____________________________
Курсы_________________________________
Оқу тілі _____________________________________
Оқу түрі _____________________________________
Семестр_______ Оқу деңгейі ______________

Рр/с Пән коды, аты Кредит саны
Аптадағы аудиториялық сабақтар Тьютордың аты-жөні Бақылау түрі
лек сем лаб СӨӨЖ жеке
1
2

Студент___________ (қолы)

Эдвайзер _______________ (қолы)
Кеңсе
тіркеушісі _______________ (қолы)

Тіркеу мерзімі

Қосымша 2

НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ
Практика ведомосы
Ведомос түрі: негізгі

Факультеті ___________________________________
Шифр, мамандығы _____________________________
Курсы_________________________________
Оқу тілі _____________________________________
Оқу түрі _____________________________________
Семестр_______ Оқу деңгейі ______________
Кредит саны ____________

№ п.п. Студенттің аты-жөні № зач.кн. %-дық құрамы Дәстүрлі
жүйе Оқытушының қолы
1. 80 жақсы

Ведомосты шығарған күні: Бақылау өткен күні:
Студент саны: Тапсырғаны:
Тапсырмағаны:
Келмегені:
Факультет деканы:________________/
Ескерту:
Әріптік жүйе бойынша бағалау Балдардың сандықэквиваленті Пайыздық мазмұны,% Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
I
(Incomplete) — — «Пән аяқталмаған»
( GPA есептегенде ескерілмейді)
P
(Pass) — 0-60
65-100 «Есептелінді»
(GPA есептегенде ескерілмейді)
NP
(No Рass) — 0-29
0-64 «Есептелмеді»
(GPA есептегенде ескерілмейді)
W
(Withdrawal) — — «Пәннен бас тарту»
(GPA есептегенде ескерілмейді)
AW (Academic Withdrawal) академиялық себептерге байланысты пәннен босату
(GPA есептегенде ескерілмейді)
AU (Audit) — — «Пән тыңдалды»
(GPA есептегенде ескерілмейді)

 1. 1-аралық бақылау бойынша үлгерімнің максималды деңгейі (7-апта) — 30%
  2. 2-аралық бақылау бойынша үлгерімнің максималды деңгейі (15-апта) — 30%
  3. аралық аттестаттау (АА) бойынша үлгерімнің максималды деңгейі, қорытынды экзамен — 40%
  4. пән бойынша үлгерімнің максималды деңгейі — 100%
  5. пән бойынша қортыныды баға АБ1, АБ2 және АА үлгерімі сомасы ретінде анықталады
  6. «н» — емтиханға келмеді
  Қосымша 3

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан комиссиясы отырысының
№___ХАТТАМАСЫ

(әрбір студентке толтырылады)

20__ж. «___»______________сағ. ____ минуттан ___сағ. ____минутке дейін
Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі, ғылыми деңгейі, ғылыми атағы ұйым атауы, атқаратын қызметі)
______________________________________________________________________________________________________________________
Комиссия мүшелері: ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру туралы
1. Емтихан тапсырушы студент ___________________________________________________________________________________________
(аты-жөні, тегі, мамандығы)
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Сұрақтар: (тестілеу қорытындылары)
1 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________
(аты-жөні, тегі)
Рұқсат беру рейтингі ________________________
(жіберілу рейтингі балдық-рейтингтік жүйеде: әріптік
__________________________________________________________
баға, сандық эквивалент, пайыздық құрамы және дәстүрлік баға)
4. Студент ___________________________________________
(аты-жөні, тегі)
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды _____________________________________________________________________
бағасымен тапсырды ________________________________________________
(баға әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша көрсетіледі)
5. Мемлекеттік емтихан комиссиясының ерекше пікірлері ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Төраға ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)
мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

Қосымша 4
НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕМТИХАН ТІЗІМДЕМЕСІ
Ведомос түрі: негізгі
Факультеті:_____________
Семестр:________________
Бөлімі:________________
Оқу формасы:_______________Оқытушының аты-жөні:_________________
Пән:Қазақстан тарихы

Тармақша № ФИО студента Сын.
кітап. № Курс Маман-
дық АБ, % АА, % Бағасы Оқытушының
қолы
% Әріп.

Ведомос шыққан күні: ____________ Бақылау жүргізілген күн: _______________
Студенттер саны: ________________
Тапсырды: ______________ Тапсырмады: _____________Келмеді:_______________
Факультет деканы:________________________________/
Ескерту:
Әріп жүйесі бойынша бағалау Балдардың сандық баламасы %-тік мазмұны Дәстүрлі жүйедегі баға
A 4,0 95-100 Үздік
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттанғысыз
I (Incomplete) — — «Пән аяқталмады»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
P (Pass) — — «Сынақ»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
NP (No Pass) — — «Сынақтан өтпеді»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
W (Withdrawal) — — «Пәннен бас тарту»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
AW (Academic Withdrawal) — — «Академиялық себептермен пәнді алып тастау»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
AU (Audit) — — «Пән тыңдалды»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
Атт. өтті — 30-60
50-100 «Атт. өтті»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
Атт. өтпеген — 0-29
0-49 «Атт. өтпеген»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
R (Retake) — — «Пәнді қайта оқу»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
1. 1-аралық бақылау бойынша үлгерімнің максималды деңгейі (7-апта) — 30%
2. 2-аралық бақылау бойынша үлгерімнің максималды деңгейі (15-апта) — 30%
3. аралық аттестаттау (АА) бойынша үлгерімнің максималды деңгейі, қорытынды экзамен — 40%
4. пән бойынша үлгерімнің максималды деңгейі — 100%
5. Пән бойынша қортыныды баға АБ1, АБ2 және АА үлгерімі суммасы ретінде анықталады
6. «н» — емтиханға келмеді.

Қосымша 5

ТРАНСКРИПТ

Аты-жөні, тегі
Факультет
Шифр, мамандық
Түскен жылы
Оқу түрі Күндізгі (сырттай)
Курсы
Бөлімі Қазақша (орысша)
Оқу деңгейі бакалавриат
Оқу мерзімі

№ Пән аты Кредит саны Баға
% Әріппен балмен Дәстүрлі жүйедегі
1 курс, І семестр
1
1 курс, 2 семестр
1
Оқу мерзімінде жинаған кредит саны – 34; GPA (1курс) — 3, хх;
Курстан курсқа көшіру туралы бұйрық № хххх от «7» шілде 201 жыл
2 курс, 3 семестр
1
2 курс, 4 семестр
1
2
Барлық оқу мерзімінде жинаған кредит саны – ; GPA (2 курс) — 3, хх;
Курстан курсқа көшіру туралы бұйрық № хххх  «7» шілде 201 жыл
Кәсіби тәжірибе
Тәжірибе аты Кредит саны Баға
% Әріппен балмен Дәстүрлі жүйедегі
1 Оқу тәжірибесі 3
2 Өндірістік тәжірибе 3
3
Курстық жұмыс
4
Мемлекеттік емтихан
№ Пән аты МЕК протоколы
«___» 201 Кредит саны Баға
Әріппен балмен Дәстүрлі жүйедегі

Университетте оқыған кездегі үлгерімнің орта балы GPA — 3, ХХ;
Орта балы: 4,65
Оқу мерзімінде тапсырған пән саны:
барлығы: 18 Оның ішінде:
12 — Өте жақсы
4 — жақсы
2 — Қанағаттанарлық
0 — Қанағаттанарлықсыз
Университет тіркеуші кеңсесінің басты ___________________
Тіркеу № ___________ «______»________________201 г.

Қосымша 6

Білімді бағалаудың көп балды әріптік жүйесі

Әріп жүйесі бойынша бағалау Балдардың сандық баламасы Пайыздық мазмұны Дәстүрлі жүйедегі баға
A 4,0 95-100 Үздік
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттанғысыз
I (Incomplete) — — «Пән аяқталмады»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
P (Pass) — — «Сынақ»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
NP (No Pass) — — «Сынақтан өтпеді»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
W (Withdrawal) — — «Пәннен бас тарту»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
AW (Academic Withdrawal) — — «Академиялық себептермен пәнді алып тастау»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
AU (Audit) — — «Пән тыңдалды»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
Атт. өтті — 30-60
50-100 «Атт. өтті»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
Атт. өттпеген — 0-29
0-49 «Атт. өттпеген»
(GPA шығарғанда есептелмейді)
R (Retake) — — «Пәнді қайта оқу»
(GPA шығарғанда есептелмейді)

Қосымша 7

ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІ

Студент міндетті:

 1. «ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІН» білуге;
  2. Емтихан болатын аудиторияға кестеде көрсетілген уақыттан 20 мин ерте келуге;
  3. Кешіккен студенттер емтиханға жіберілмейді!
  4. Студент өзінің жеке заттарын аудиторияда арнайы бөлінген орынға қоюы тиіс;
  5. Өзімен бірге: қаламы (ручкасы), емтихан сессиясына жіберілгендігі туралы мөр басылған сынақ кітапшасы болуы;
  6. Студент келу парағына қолын қойып, сынақ кітапшасын емтихан қабылдаушының столына қалдырып, көрсетілген орынға отыруы тиіс;
  7. Емтихан қабылдаушының нұсқауларын мұқият тыңдап, айтқандарын орындауы керек;
  8. Емтихан қабылдаушыдан билет және мөр басылған жауап парағын алуы тиіс;
  9. Егер емтихан билеті анық оқылмайтын болса және жауап парағында мөр басылмаса, емтихан қабалдаушыны ескертуі қажет;
  10. Қосымша жауап парағы қажет болған жағдайда емтихан қабылдаушыдан жауап парағын алуына болады;
  11. Емтихан билетіндегі сұрақтарға жауап беріп болған соң билетті және жауап парағын емтихан қабылдаушыға өткізіп, оның рұқсатымен аудиториядан шығуына болады.
  Рұқсат етілмейді:
  1. Көрсетілген уақыт тәртібін бұзуға;
  2. Өзімен бірге шпаргалка, ұялы телефон (қосылған немесе қосылмаған) және басқа электронды қондырғылар алып кіруге;
  3. Емтихан қабылдаушының рұқсатынсыз сөйлесуге, шулауға, орнынан тұрып аудиторияда әрі-бері жүруге болмайды;
  4. Корректорды пайдалануға болмайды;
  5. Емтихан кезінде емтихан қабылдаушыны айғайлап шақыруға болмайды (қолын көтеріп сұрауы керек);
  6. Жауап парағын, немесе билетті басқа студентке беруіне болмайды;
  7. Емтихан басталғанша билетті әрі-бері аударуға және жауап парағына жазуға болмайды;
  8. Емтихан уақыты аяқталған соң жауап жазуға тыйым салынады;
  9. Өзімен бірге емтихан билетін алып кетуге болмайды;
  10. Емтихан басталған соң 30 минутқа дейін, емтихан болып жатқан аудиториядан шығуға болмайды;
  11. Емтихан аяқталуға 30 минут қалғанға дейін, емтихан болып жатқан аудиториядан шығуға болмайды;
  12. Емтихан қабылдаушы барлық материалдарды жинап алғанша орнынан тұруға болмайды;
  13. 13. Емтихан уақыты біткен соң емтихан билеті мен жауап парағын кешіктіруге тыйым салынады.
  14. 14. Жоғарыда көрсетілген талаптарды бұзған студент емтиханды қайта тапсыру құқығынан айрылады!
  * — әр студентке максимум қосымша бір жауап парағы берілу қарастырылған;

Қосымша 8

ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ ЕМТИХАН АЛУШЫНЫҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІ

Емтихан алушы міндетті:
«ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІН» білуге;
1. «ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ ЕМТИХАН АЛУШЫНЫҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІН» білуге;
2. Емтиханға 30 минут уақыт қалғанда кафедрадан конвертке салынып, бекітілген емтихан билетін, деканаттың мөрі басылған жауап парағын, қосымша жауап парақтарын алуға міндетті *;
3. Емтихан билетінің саны емтихан тапсырушы студенттердің санына сәйкес екендігін және билет салынған конверттің толық жабық желімделген екендігіне көз жеткізуі қажет;
4. 4 бабқа сәйкессіздік тапқан жағдайда, оқу ісі жөніндегі деканның орынбасарына айтуы қажет;
5. Жауап парағының бәрінде деканаттың мөрі қойылғандығына көз жеткізу керек, жоқ болған жағдайда деканаттың жауапты қызметкерлеріне ескерту керек;
6. Емтиханға 20 мин қалғанда емтихан өтетін аудиторияда отыруы тиіс;
7. Әрбір студенттің «Келу парағына» қол қоюын қадағалап оларды шахматтық ретпен отырғызуы керек;
8. Студенттерді «Келу парағы» бойынша кіргізіп, сынақ кітапшасына сай студенттің жеке басының сәйкестігіне көз жеткізуі тиіс;
9. Студентке аудиториядан бөлінген жеке заттарын қалдыратын арнайы орынды көрсетіп, оның қолында тек қаламы (ручкасы), емтихандық сессияға жіберілгендігі туралы мөр қойылған сынақ кітапшасы мен қосымша материалды алуына болады**;
10. Аудиториядағы студенттің саны «Келу парағында» көрсетілген санға сәйкес болу керек;
11. Студенттерді «ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІМЕН» жақсылап таныстыруы керек;
12. Студенттерге жауап парағын үлестіріп, шифрлеу бетін толтыру ретімен таныстыруы қажет;
13. Барлық студенттің шифрлеу бетін дұрыс толтырғанына көз жеткізу керек;
14. Студенттер емтихандық билетін сұрақтарын көрмей алғандығын қадағалау қажет;
15. Емтиханның басталған уақтысын белгілеп, тақтаға жазып қою қажет;
16. «ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІНІҢ» орындалуы туралы студенттер арасында мониторинг жүргізу керек;
17. Студенттерге емтиханның бітуіне қанша уақыт қалғанын хабарлап тұру керек (90 мин, 60 мин, 30 мин, 15 мин, 5 мин);
18. Жауап парағы жетіспей қалған жағдайда қосымша жауап парағын беруі керек***;
19. Студент «ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕСІН» бұзған жағдайда емтихандық жұмысын алу туралы акт жасап, студентті аудиториядан шығарып жіберуі тиіс;
20. Емтихан билетінің сұрақтарына ерте жауап беріп біткен студент, жауап парағын, емтихан билетін тапсырып аудиториядан шығуына рұқсат беруіне болады;
21. Емтихан басталған уақыттан 120 мин. уақыт өткен соң, студенттерге уақыттың біткенін хабарлап жауап парақтарына әрі қарай жазуға болмайтындығын ескертуі керек;
22. Емтихан билеттері мен жауап парағын жинап алып, студенттерге аудиториядан шығуға рұқсат беруі керек;
23. Жауап парақтары мен келу парағын офис-регистрация қызметіне өткізуі керек;
24. Ішкі тәртіп ережесі бұзылған жағдайда емтихандық жұмыстардың алынуы туралы актты деканның оқу ісі жөніндегі орынбасарына тапсыруы тиіс;
Емтихан алушыға (кезекші оқытушы) тыйым салынады:
1. Емтиханның басталу мерзімін өзгертуге;
2. Студенттерді емтихан өткізу ережесімен таныстырып Емтиханға бөгет адамдарды кіргізуге (деканат немесе оқу басқармасының тексеруші қызметкерлерінен басқа);
3. Емтихан болып жатқан аудиториядан шығып кетуге;
4. Мобильді телефонмен немесе өзінің жеке істерімен шұғылдануға;
5. Студенттерге көмектесуге;
6. Студенттерге аудиториядан 60 минут өткенше және 90 минуттан кейін аудиториядан шығармауға;
Емтихан алушыға (кезекші оқытушы) емтиханды өткізуге және талаптарды толық сақтауға жауапты. Емтихан алу ережелерін бұзған емтихан алушыға «Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінде оқу жылы барысында студенттердің ағымдағы, аралық бақылау кезіндегі білімін тексеру» ережесіне сәйкес жаза қолданылады.
* Емтихан алушы кафедра берген қызметтік хатқа сай болуы керек;
**Студент өзімен бірге емтиханға алып кіруге болатын қосымша материалдар оқу басқармасымен келісілуі керек;
***Әрбір студент қосымша жауап парағын алуға құқылы.
Қосымша 9

ЕМТИХАН СЕССИЯСЫ БАРЫСЫНДА КЕҢСЕ ТІРКЕУШІСІНІҢ ТӘРТІП ЕРЕЖЕСІ

Кеңсе тіркеушісі:

 1. Сессия барысында өзіне қатысты факультетке университет диспетчерімен алдын-ала бекітілген кабинетте болуына;
  2. емтихан кестесіне сай емтихан қабылдаушыдан (ПОҚ кезекшісінен) білімгерлердің жауап және келу парақтарын алуға;
  3. білімгерлердің жауап парақтарындағы ерекшелік белгілерінің (білімгердің аты-жөні, билет нөмірі, білімгердің қолы және т.б.) болуына талдау жасауға;
  4. № 3 пунктке сәйкессіздік байқалған жағдайда білімгердің жауап парағын факультеттің оқу ісі жөніндегі декан орынбасарына беріп, ТК меңгерушісі мен Оқу-әдістемелік басқарма бастығына жауап парағындағы сәйкессіздік туралы хабарлауға;
  5. білімгерлердің жауап парақтарына шифр қоюға;
  6. шифр қойылған жауап парақтарын пән лекторына беруге;
  7. пән лекторынан әр жауапқа қойылған бағасы бар шифрланған жауап парағын алуға;
  8. жауап парақтарының шифрларын ашуға;
  9. емтихан алушының (лектордың) жауап парағына қойған бағасын келу парағына көшіріп қоюға міндетті.

Кеңсе тіркеушісіне:

 1. Білімгерлердің жұмыстарын шифрлау және шифрін ашу жұмыстарына қатысы жоқ адамдарды (Академиялық мәсеелер жөніндегі департамент қызметкерлерінен басқа) кабинетке кіргізуге;
  2. Бөгде адамдардың көмегін алуға;
  3. Шифрлау үдерісінің уақытын созуға;
  4. Шифрланған жұмыстар туралы мәліметтерді оқытушыларға, білімгерлерге және бөгде адамдарға беруге;
  5. Білімгер жұмысының шифры жөнінде бөгде адамдарға айтуға;
  6. Тәртіп бұзу туралы акттарды өзінде қалдыруға;
  7. Басқа да өзіндік жұмыстармен айналысуға тыйым салынады.

Кеңсе тіркеушісі білімгерлердің жауап парақтарын талдау, шифрлау және шифрді ашу үдерісіне жауапты. Осы тәртіпті бұзған Кеңсе тіркеушісіне «Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті білімгерлерінің білімін ағымдық және аралық бақылаудан өткізу және ұйымдастыру» регламентіне сәйкес тәртіптік шара қолданылады.

Қосымша 10

ЕМТИХАН СЕССИЯСЫ БАРЫСЫНДА ФАКУЛЬТЕТТІҢ ОҚУ ІСІ ЖӨНІНДЕГІ ДЕКАН ОРЫНБАСАРЫНЫҢ ТӘРТІП ЕРЕЖЕСІ

Факультеттің Оқу ісі жөніндегі декан орынбасары:

 1. «Білімгерлердің емтихан барысындағы тәртіп ережесін» білуге;
  2. «Емтихан алушының емтихан барысындағы тәртіп ережесін» білуге;
  3. «Кеңсе тіркеушісінің емтихан барысындағы тәртіп ережесін» білуге;
  4. «Факультеттің оқу ісі жөніндегі декан орынбасарының емтихан барысындағы тәртіп ережесін» білуге;
  5. Емтиханның басталуына дейін 60 минут бұрын емтихан билеттерін (конвертке салынып, мөр басылған) емтихан алушыға өткізуге;
  6. Берілген ережеге сәйкессіздік байқалған жағдайда, бұзылған тәртіптер нақты көрсетілген акт құруға;
  7. Факультеттегі тәртіпті қадағалап, емтихан алынатын аудиторияның маңындағы тыныштықты қамтамасыз етуге;
  8. Факультеттегі болып жатқан тәртіп бұзушылықтар туралы Академиялық мәселелер жөніндегі департаментке мәлімдеуге;
  9. Емтихан алушылардың (ПОҚ кезекшілерінің), білімгерлердің және т.б. тәртіп бұзу актілерін жинауға;
  10. Күнделікті Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорына тәртіп бұзу акттарымен есеп беруге міндетті.

Тыйым салынады :

 1. Емтихан билеттерін емтихан алушыға өткізу уақытының тәртібін бұзуға;
  2. Тәртіп бұзу акттерін өзінде алып қалуға;
  3. ОӘБ бастығына өтірік мәлімет беруге;
  4. Өзге де өзіндік жұмыстармен айналысуға.

Факультеттің Оқу ісі жөніндегі декан орынбасары емтихан алушыға емтихан билеттерін өткізуге және Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорына тәртіп бұзу акттерін беруге жауапты. Осы тәртіпті бұзған факультеттің оқу ісі жөніндегі декан орынбасарына «Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті білімгерлерінің білімін ағымдық және аралық бақылаудан өткізу және ұйымдастыру» регламентіне сәйкес тәртіптік шара қолданылады.

Қосымша 11

Апелляцияға өтініш жазу үлгісі

Оқу-ісі жөніндегі проректорға
______________________
(а т ы , ж ө н і)

«050113 – Биология» мамандығының 3 курс
cтуденті (а т ы , ж ө н і)

Ө Т І Н І Ш

Сізге өтініш жазу себебім, «____» __________201  ж «Педагогика» пәнінен болған емтихан нәтижесімен келіспеуіме байланысты апелляцияға беруге рұқсат етуіңізді сұраймын.

Студенттің қолы,
күні, айы, жылы

Қосымша 12

НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ
Апелляция комиссия мәжілісінің
ХАТТАМАСЫ №_______
«______»_________201
Студенттің аты-жөні __________________
Факультет ___________________________
Шифр, мамандық _______________________
Курс ____ Семестр __________
Пән коды, аты ____________________________
Кредит саны ________
Бақылау түрі ______________________________________________
Бақылау тапсырған уақыты «____»__________________20 ___ ж.

 1. Бақылаудағы кездескен сұрақтардың ОӘК-мен сәйкестігі:
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Емтихан сұрақтары мен берген жауаптарының сәйкестігі:
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Студенттің апелляция қорытындысымен алған бағасы _________________

Апелляция комиссиясы мүшелері:
________________________________ _________________
(аты-жөні) (қолы)

________________________________ _________________
(аты-жөні) (қолы)

________________________________ _________________
(аты-жөні) (қолы)

________________________________ _________________
(аты-жөні) (қолы)

Студенттің қолы: __________________

Кафедралар мен орталықтар

 • Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасы
  § Исламтану кафедрасы
  § Дінтану кафедрасы
  § Араб және ағылшын тілдері кафедрасы
  § Әбу Ханифа атындағы ғылыми-зерттеу орталығы
  § Араб тілі орталығы
  § Университеттің дайындық курсы