Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Басқарма қызметкерлерінің негізгі міндеттері:

Оқу-әдістемелік  Басқарма басшысының негізгі міндеттері:

— Кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша және ҚР «Білім туралы» Заңына, мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен нормативті актілерге сүйене отырып, Университеттегі білім беру қызметін ұйымдастыру

— Оқыту сапасы мен оқу процесінің тиімділігін жоғарлату

— Университет кафедраларының оқу жұмысын координациялау

— Оқу процесінің ұйымдастырылуы бойынша іс-шараларды жоспарлау және олардың орындалуын бақылау;

— Оқудың барлық түрлері бойынша барлық мамандықтардың негізгі және жұмыс оқу жоспарларын ұйымдастыру, келісімге әзірлеу;

— Барлық мамандықтар бойынша оқу жоспарларының орындалуын бақылау, кафедралардың оқу жұмысын тексеру;

— Қорытынды мемлекеттік аттестациясын өткізуді координациялау және бақылау;

— Университеттің профессорлық-оқытушылар құрамының қозғалысы және сан есебін бақылау;

— Бұйрықтардың, өкімдердің, жоғарыдағы ұйымдардың көрсеткіштері мен нұсқаулардың, оқу процесінің өткізуін және ұйымдастыру сұрақтары бойынша ҒӘК мен оқу кеңестерінің шешімдерінің орындалуын бақылау.

Офис-регистратордың негізгі қызметтері:

  • Жаңа ғылыми-инновациялық жаңалықтар негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруды үнемі жетілдіру;

  • Бекітілген жұмыс оқу жоспары негізінде, білім алушылардың жеке оқу жоспарын жасауға, орталықтандырылған онлайн тіркеуін, пәндердің таңдамалылығын және еркіндігін қамтамасыз ету; Білім алушыға оқытушыны таңдауға мүмкіндік беру;

  • Білім алушының оқу траекториясын таңдауда эдвайзерлердің көмегі болуын қамтамасыз ету; Білім алушыларға оқытылатын пәндерге тіркеу және қайта тіркеу кезінде кеңес беру;

  • Білім алушыларға оқудағы жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін түсіндіру, үлгерімнің орташа балы – GPA, кредит ұғымдары туралы түсінік беру;

  • Білім алушылардың білімін тексеретін ағымдық, аралық бақылау, қорытынды бақылауларды ұйымдастыру, өткізу және қорытындысын жасау; Білім алушылардың үлгерімі туралы транскриптін құру;

  • Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру;

Аға әдіскер міндеттері:

— Студенттер контингенті бойынша бірыңғай бұйрықтар дайындау

— Бұйрыққа сәйкес студенттер санының өзгеруін өңдеу;

— Студенттердің жеке іс-құжаттарын сақтау;

— Қатаң есеп бланкілеріне (академиялық анықтамалар,дипломдар) және студенттік билеттер мен сынақ кітапшаларына тапсырыс беру, тіркеу және университет бойынша тарату ;

— Құжаттарды мұрағатқа тапсыруды рәсімдеу;

— Ақылы бөлімде оқитын студенттерге жеңілдіктер беру туралы бұйрықтарды әзірлеу;

— Статистика басқармасы үшін Ф-3НК есебін дайындау;

— ҚР БҒМ білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік есептілікті бекіту туралы есебіне қажетті нысандарды дайындау және тапсыру;

— Университетке қабылданған студенттердің жеке іс-құжаттарын қабылдау комиссиясынан түгелдеп қабылдап алу.

— Тиісті орындарға студент контингенті туралы мәлімет беру.

Магистратура және докторантура бөлімі меңгерушісінің міндеті:

— Оқу басқармасы бекіткен жоспарды қатаң атқаруға;

— Жылдық жұмыс жоспарының бекітілген мерзімде іске асырылуына.

— Жаңа мамандықтарға магистратура, PhD докторантура бағыттары бойынша лицензия және сертификаттар алуға.

— магистратура, PhD докторантураға арналған арнайы теориялық методологиялық семинарлар ұйымдастыруға.

— магистратура, PhD докторантураға түсетін талапкерлерден емтихан қабылдау үшін магистратураға қабылдау комиссиясын ұйымдастыруға.

— Ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми-теориялық деңгейін эксперттер тағайындау тақырыптардың приоритеттілігін, көкейтестілігін, практикалық маңызын сараптап отыруға.

— Университет ректоры және проректор бұйрықтарын жоғарыда аталған мәселелер шеңберінде орындалуын қадағалауға.

— Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және ұйымдастырылатын ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоғары кәсіби білікті кадрлармен қамтамасыз етуді жүйелі негізге қоюға.

— магистратура, PhD докторанттардың сабақ кестесін түзу және олардың сабаққа қатысуын қадағалау.

— Сабақ және сынақ-емтихан кестелерінің сапалылығымен, бекітілген жұмыс жоспарына сәйкестігін бақылау және оларды бекітуге ұсыну.

— Барлық атқарылатын нормативтік құжаттар Оқу бөлімі меңгерушісі атынан іске асырылады.

Диспетчер міндеттері:

— Сабақ кестесін түзеді, бекітеді;

— Сабақ, сынақ, емтихан, қосымша сабақ, студенттердің өзіндік жұмыс және түрлі іс-шараларды өткізу үшін аудиториялар белгілейді;

— Дәрістердің бекітілген кесте бойынша өтілуін қадағалайды;

— Университеттің аудитория қорын күнделікті тексеріп,  ондағы қажетті заттардың дайындығы мен кемшілігі туралы есеп жүргізеді;

— Кафедралардан мамандықтар бойынша әр семестрге сабақ кестесін жасауға өтініштер қабылдайды;

— Оқытушылар мен студенттердің еңбек тәртібі сақтауын үнемі қадағалап отырады және жіберген кемшіліктерді түзету жолын қарастырады;

— Кафедрамен бірлесіп студенттердің сабаққа қатысуын қадағалайды және есеп жүргізеді;

— Жалпы университет кафедраларында профессор-оқытушылар жүктемелерінің,  оқу ғимараттарының орналасуына, аудитория қорына қарай тиімді бөлінуін іске асырады.