Басқарма қызметкерлерінің негізгі міндеттері:

Оқу-әдістемелік  Басқарма басшысының негізгі міндеттері:

 • Кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша және ҚР «Білім туралы» Заңына, мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен нормативті актілерге сүйене отырып, Университеттегі білім беру қызметін ұйымдастыру;
 • Оқыту сапасы мен оқу процесінің тиімділігін жоғарлату
 • Университет кафедраларының оқу жұмысын координациялау
 • Оқу процесінің ұйымдастырылуы бойынша іс-шараларды жоспарлау және олардың орындалуын бақылау;
 • Оқудың барлық түрлері бойынша барлық мамандықтардың негізгі және жұмыс оқу жоспарларын ұйымдастыру, келісімге әзірлеу;
 • Барлық мамандықтар бойынша оқу жоспарларының орындалуын бақылау, кафедралардың оқу жұмысын тексеру;
 • Қорытынды мемлекеттік аттестациясын өткізуді координациялау және бақылау;
 • Университеттің профессорлық-оқытушылар құрамының қозғалысы және сан есебін бақылау;
 • Бұйрықтардың, өкімдердің, жоғарыдағы ұйымдардың көрсеткіштері мен нұсқаулардың, оқу процесінің өткізуін және ұйымдастыру сұрақтары бойынша ҒӘК мен оқу кеңестерінің шешімдерінің орындалуын бақылау.

Офис-регистратордың негізгі қызметтері:

 • Жаңа ғылыми-инновациялық жаңалықтар негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруды үнемі жетілдіру;
 • Бекітілген жұмыс оқу жоспары негізінде, білім алушылардың жеке оқу жоспарын жасауға, орталықтандырылған онлайн тіркеуін, пәндердің таңдамалылығын және еркіндігін қамтамасыз ету; Білім алушыға оқытушыны таңдауға мүмкіндік беру;
 • Білім алушының оқу траекториясын таңдауда эдвайзерлердің көмегі болуын қамтамасыз ету; Білім алушыларға оқытылатын пәндерге тіркеу және қайта тіркеу кезінде кеңес беру;
 • Білім алушыларға оқудағы жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін түсіндіру, үлгерімнің орташа балы – GPA, кредит ұғымдары туралы түсінік беру;
 • Білім алушылардың білімін тексеретін ағымдық, аралық бақылау, қорытынды бақылауларды ұйымдастыру, өткізу және қорытындысын жасау; Білім алушылардың үлгерімі туралы транскриптін құру;
 • Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру.

Студенттік бөлім меңгерушісінің міндеттері:

 • Студенттер контингенті бойынша бірыңғай бұйрықтар дайындау;
 • Бұйрыққа сәйкес студенттер санының өзгеруін өңдеу;
 • Студенттердің жеке іс-құжаттарын сақтау;
 • Қатаң есеп бланкілеріне (академиялық анықтамалар,дипломдар) және студенттік билеттер мен сынақ кітапшаларына тапсырыс беру, тіркеу және университет бойынша тарату;
 • Құжаттарды мұрағатқа тапсыруды рәсімдеу;
 • Ақылы бөлімде оқитын студенттерге жеңілдіктер беру туралы бұйрықтарды әзірлеу;
 • Статистика басқармасы үшін Ф-3НК есебін дайындау;
 • ҚР БҒМ білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік есептілікті бекіту туралы есебіне қажетті нысандарды дайындау және тапсыру;
 • Университетке қабылданған студенттердің жеке іс-құжаттарын қабылдау комиссиясынан түгелдеп қабылдап алу.
 • Тиісті орындарға студент контингенті туралы мәлімет беру.

ЖОО дан кейінгі білім беру бөлімі меңгерушісінің міндеті:

 • Оқу басқармасы бекіткен жоспарды қатаң атқаруға;
 • Жылдық жұмыс жоспарының бекітілген мерзімде іске асырылуына;
 • Жаңа мамандықтарға магистратура, PhD докторантура бағыттары бойынша лицензия және сертификаттар алуға;
 • Магистратура, PhD докторантураға арналған арнайы теориялық методологиялық семинарлар ұйымдастыруға;
 • Магистратура, PhD докторантураға түсетін талапкерлерден емтихан қабылдау үшін магистратураға қабылдау комиссиясын ұйымдастыруға;
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми-теориялық деңгейін эксперттер тағайындау тақырыптардың приоритеттілігін, көкейтестілігін, практикалық маңызын сараптап отыруға;
 • Университет ректоры және проректор бұйрықтарын жоғарыда аталған мәселелер шеңберінде орындалуын қадағалауға;
 • Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және ұйымдастырылатын ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоғары кәсіби білікті кадрлармен қамтамасыз етуді жүйелі негізге қоюға;
 • Магистратура, PhD докторанттардың сабақ кестесін түзу және олардың сабаққа қатысуын қадағалау;
 • Сабақ және сынақ-емтихан кестелерінің сапалылығымен, бекітілген жұмыс жоспарына сәйкестігін бақылау және оларды бекітуге ұсыну:
 • Барлық атқарылатын нормативтік құжаттар Оқу бөлімі меңгерушісі атынан іске асырылады.

Диспетчер міндеттері:

 • Сабақ кестесін түзеді, бекітеді;
 • Сабақ, сынақ, емтихан, қосымша сабақ, студенттердің өзіндік жұмыс және түрлі іс-шараларды өткізу үшін аудиториялар белгілейді;
 • Дәрістердің бекітілген кесте бойынша өтілуін қадағалайды;
 • Университеттің аудитория қорын күнделікті тексеріп,  ондағы қажетті заттардың дайындығы мен кемшілігі туралы есеп жүргізеді;
 • Кафедралардан мамандықтар бойынша әр семестрге сабақ кестесін жасауға өтініштер қабылдайды;
 • Оқытушылар мен студенттердің еңбек тәртібі сақтауын үнемі қадағалап отырады және жіберген кемшіліктерді түзету жолын қарастырады;
 • Кафедрамен бірлесіп студенттердің сабаққа қатысуын қадағалайды және есеп жүргізеді;
 • Жалпы университет кафедраларында профессор-оқытушылар жүктемелерінің,  оқу ғимараттарының орналасуына, аудитория қорына қарай тиімді бөлінуін іске асырады.
kkҚазақ тілі