Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Профессор-оқытушы құрамының ғылыми еңбектері

 

Ержан Қалмахан Сейтұлы PhD, қауымд.проф.
Отандық мерзімді басылымдарда
1.            Әбу Мансур Әл-Матуриди және оның еңбектері, ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №5 (303) қыркүйек-қазан 2015. –Алматы, Б. 265-271

2.            Ислам тарихындағы Куфа қаласының тарихи маңыздылығы, Адам әлемі. Философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журнал. 3-4 (65-66). –Алматы, 2015. Б. 151-158

3.            Қытай қазақтары мәдениетіндегі ислам құндылықтары, ҚазҰУ Хабаршысы. Философия сериясы, №4 (58) 2016 –Алматы. 155-162 бб.

4.            Әбул Қасым ал-Фарабидың (Фариаби) жүрек түсінігі, Қарағанды университетінің Хабаршысы. Тарих. Философия сериясы. Б. 111-118 №2 (82) 2016 Сәуір-мамыр-маусым 30 маусым – Қарағанды.

5.            Әл-Фариаби танымындағы сопылық, ҚазҰУ Хабаршысы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. – Алматы, 2016. А., №1 (76) Б. 82-90

6.            Жиһадшылдықтың тарихи және қазіргі заманғы көріністері, Адам әлемі. Философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журнал. – Алматы, 2(68) 2016 Б. 144-159

7.            Hanafi Scholars Treatise Abul Kasim Al-Faryabi, ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. 2 (306) наурыз-сәуір 2016. –Алматы, Б. 218-223

8.            Әбу Мансур әл-Матуридидің Құран мәтіндерін интерпретациялаудағы әдістері, Қарағанды университетінің Хабаршысы. Тарих. Философия сериясы. №3 (83) 2016. 30 қыркүйек, –Қарағанды, Б. 116-121

9.            Батыс әлеміндегі мұсылмандардың «жағымсыз» бейнесі: қалыптасу себептері мен шешу жолдары. Әл-Фараби әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер журналы №1 (57) 2017, бб. 99-117.

10.        Уильям Джеймстің философиялық жүйесіндегі діни тұлға мәселесі. Адам әлемі. Философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журнал. 3(73) –А.,2017. бб. 34-43

11.         Діни тұлғаны типологизациялау мәселелері. ҚазҰУ Хабаршысы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. – А., 2017. 3(61). Б. 94-102.

12.        Матуриди ақидасының Ақыт Үлімжіұлы шығармаларында көрініс табуы», ҚазҰУ Хабаршысы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. – А.,2017. 4(62). 147-154 бб.

13.        «Religious education and religious upbringing in Western Europe». Адам әлемі. Философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журнал. 1(75) –А.,2018. бб. 92-107

14.        Қытай қазақтарының діни білім беру жүйесіндегі «абақия» медресесінің орны. ҚазҰУ Хабаршы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. №1 (63). 2018 бб. 178-186

15.        Influences and effects of sects or new religious trends on the life of western european countries. ҚазҰУ Хабаршы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. №2 (64). 2018 106-116 бб.

16.        «Батыс еуропа елдеріндегі діни жағдайдың заңнамалық деңгейде реттелуі». ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы № 3 (90) 2018 177-186 бб. ҒТАМР 21.41.45

17.              «Діндарлық ұғымы және оны өлшеу мәселелері», Әл-Фараби әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер журналы, № 2 (66) 2019 ж. 146-155бб.

Шетелдік мерзімді басылымдарда
1-Thinkers of the Central Asia and Their Contribution in Development of the Islamic Civilization, Man in India. Volume 96. Issue 7, 2016, p 2063-2073

2- Principles of Abu Mansural-Maturidi, Central Asian Islamic theologian preoccupied with the question of the relation between the iman/credo and the action in Islam, European Journal of Science and Theology, December 2016 Vol. 12No. 6, p. 165-176

3- Hanafi Scholars in Abu-l Qasym Manuscripts, Materials of the international scientific and practical conference prospecte of world science. Vol 3. Juli 30-August 7. –Sheffield 2016 pp 29-36

Халықаралық конференция еңбектерінде
1-Әбу Мансур Мұхаммед әл-Матуриди, Әлеуметтік-Гуманитарлық өлшемдегі Қазақстан және Еуразиялық кеңістік. ҚР тәуелсіздігінің 15 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 23-24 қараша. – Қарағанды, 2006. Б. 47-48
2-Матуриди мектебінің ірі өкілдері туралы, «Ислам өркениеті және Қазақстандағы діни мәселелер» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. ҚР Білім және ғылым министрлігі. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Кембридж университеті Орталық Азия Форумы. 3-5 қараша. – Түркістан, 2009. Тұран. Б. 27-30
3-Куфа қаласы – Әбу Ханифаның туып-өскен жері, Ханафи мәзһабының негізін салушы Хазірет Нұғман ибн Сәбит Әбу Ханифаның туғанына 1350 жыл. «Имам Ағзам Әбу Ханифа мәзһабы және қазіргі заман» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материялдары, Атамұра, – Алматы, 2009. Б. 169-172

4-Періштелердің жаратылу мақсаты мен міндеттері, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты IV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция метриалдары. – Алматы, 2009. Б. 111-1114

5-Діни білім негізі медреседе, Қожа Ахмет Ясауи тағлымы және Қазақстандағы діни білім беру мәселелері, халықаралық симпозиум материалдары. – Түркістан, 2011. «Тұран» баспасы. Б. 191-193

6-Әбу-л Муин ән-Нәсафи еңбектерінің ислам ғылымдарына қосқан үлесі, ҚР БжҒМ, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ «Түркі дүниесіндегі ислам ғылымдарының ролі» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары, 26-27 сәуір. –Түркістан, 2012. Б. 40-44

7-Абу Мансур Аль-Матуриди и его взгляды, IX Международная научно-практическая конференция. «Научный прогресс на рубеже тысячелетий–2013». Философия религии. – Чехия/Прага 27.05.2013 – 05.06.2013. С. 67-70

8-Әбу Мансур әл-Матуриди және оның өмір сүрген дәуірі, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты IX халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, – Алматы, 2013. Б. 87-96

9-Діни білім беру орталықтары: кеше және бүгін, «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты XIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, – Алматы, 2014. Б. 74-81

10-Харижиттердің шығу тарихы және олардың дүниетанымдары, «Нұр-Мүбарак» Египет ислам университеті «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты XIV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. –Алматы, 2015. Б. 118-124

11-Куфа қаласының тарихы, «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты халықаралық XIV ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, – Алматы, 2015. Б. 269-274

12-Шығыс Түркістан өңіріне исламның таралуы, «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты халықаралық XIV ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2015. Б. 125-130

13-«Исмаилиттердің Орта Азиға келуі» XV Международной научно-практической конференции. «Наука и цивилизация — 2019» 31 января — 07 февраля 2019 года // Великобритания 43.

14-«Хизб ут-Тахрирдің» кертартпа зиянды сипаттары». XV Международной научно-практической конференции, «Наука и технологии: шаг в будущее – 2019» 22-28 февраля 2019 г.// Чехия

15-«Әлемнің саяси құрылымындағы «Хизб-ут-тахрир» ұйымының орны» Наука и технологии: шаг в будущее – 2019. XV Международной научно-практической конференции, «Наука и технологии: шаг в будущее – 2019» 22-28 февраля 2019 г.// Чехия
16-«Пайғамбарлықтың дәлелі және оның қазақ ойшылдарының шығармаларындағы көрінісі». XXIV-XXV международная научно-практическая конференция «Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история». № 8-9 (19), Москва 2019. 49-56 бб.

Оқулық немесе оқу құралы, монография
1-Періштелерге иман, Алматы: 2010. – 89 бет

2-Пайғамбарларға иман, Алматы: 2010. – 120 бет.

3-Пайғамбарлар тарихы, Алматы: 2010. – 352 бет

4-Имам Матуриди ақидасы (пайғамбарларға иман), Алматы: 2011. – 176 бет.

5-Ислам ақидасы (оқу құралы), Алматы: «Нұр-Мүбарак» университеті, 2014. – 320 бет

Керім Шамшадин Тұрсынұлы Филол.ғ.д., проф.
Отандық мерзімді басылымдарда
1-Қауам ад-дин әл-Итқани әл-Фарабидің морфология(жіктеу) бойынша қасидасы және оған жасаған түсіндірмесі// әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті хабаршысы. Шығыстану сериясы. № 4( 74 ), 2015,198 — 207-б.

2-Мухаммад бин Абдулуаххабтың көзқарастарындағы тәкфирлік идеяның алғышарттары(Күмәндарды әш-Шубухат) трактатының негізінде) /”Қазақ ұлттық университетінің хабаршысы, Философия сериясы, №4 (62), 2017;

3-Ала Ад-Дин Әл-Исбиджаби және ғұламаның «Шарх «Мухтасар Ат-Таһауи» атты кітабы. ҚазҰУ Хабаршы. Дінтану сериясы. No4 (16). 2018 50-56 бб

4-Хусам ад-дин ас-Сығнақи: Алла тағаланың «ат-Такуин» сипаты // Адам әлемі, 2018, 4, 175-187 беттер

5-Қазақтардың Орынбор мүфтилігіне қаратылуы және мұсылмандық басқару жүйесінің дамуы Әл-Фараби атын. ҚазҰУ хабаршысы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. №2(64 ), 2018, 117-127-бет

6-Тадж ад-дин әл-Жендидің «әл-Иқлид» кітабы. ҚазҰУ Хабаршы. Шығыстану сериясы. No3 (90) 2019 38-44 бб.

7-Сираж ад-дин Ас-Саккаки және оның риторика бойынша «Миф тах әл-улум» атты еңбегі. ҚазҰУ. Хабаршы. Шығыстану сериясы. N2 (89). 2019. 97-102 бб.

8-Қазақ жерінен шыққан араб тілі грамматикасының білгірі, ғұлама , имам Тадж ад-дин әл-Жендидің «әл-Мақалид» кітабы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. № 1(88), 2019, 188-195-беттер.

9-Сираж ад-дин ас-Саккаки және оның риторика бойынша “Мифтах әл-улум” атты еңбегі// әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. № 2(89), 2019; 97-102-бб.

10-Ислам дініндегі адамның қалау еркі //әл-Фараби журналы, 2019 ,№ 3 (67), 133-145- бб.

Шетелдік мерзімді басылымдарда
1-The Scholar of the Turkic world Husamuddin al-Sygnaki and his Works Related to Arabic Linguistics// Mediterranean Journal of Social Science. – 2015. –V.6. – Iss. 5s2. – P. 174-182.

2-Issues of the Islamic religion in the periodicals of soviet Kazakhstan period (1920-1937) Opciуn, Aсo 34, No. 85 (2018): 1002-1009 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 Scopus.

3-Aspects of management of the Institute of Muslim clergy in Kazakhstan: overview of the Russian Empire and the Soviet Union/European of science and theology Vol 15№5 (October 2019), 147-158

4-Islam and modermnism in Kazakhstan Mashkur zhusup`s religious views|European Journal of Science and Theology.- 2015. –V 11. – Iss 4 –P, 185- 197;

5-The scholar of the Turkic world husamamuddin al-Sugnagi and his works related to Aravic linguistics|Mediterranen Journal of Social Science- 2015.-V, 6.-Iss .5S2-P. 174-182 Scopus базасына кірген;

6-Нusam ai-Din ai-Signaqi Buiiding a proof methodologu in kalam//European journal of scienc and Theologu. -2018 –V. 14. ISS. 6-P. 195-203 Статья выявлена в базах web of science core collection и scopus;

7-Aspects of management of the institute of muslim clergy im Kazakhstan overview of the russian empire and the soviet union//European of science and Theology 15 (2019), 5, 147-158

Халықаралық конференция еңбектерінде
1-Әл-Итқанидің «Ғаят ул-баян, надира ул-заман фи ахира ауан» Орталық Азия – Араб әлемі: тарих пен мәдениеттің өзара ықпалдастығы атты халықаралық конференция материалдары 12-13 маусым 2017 Б. 219-225.
Оқулық немесе оқу құралы, монография
1-Араб баспасөзінің тілі. Оқу құралы//Алматы. «Нұр-Мүбарак» баспасы. 2008, 252 б. /М.Фуадпен бірге/
2-Араб елдері. Оқу құралы//«Нұр-Мүбарак» баспасы. 2008, 152-б. Діни білім — дін діңгегі. Мақалалар, сұхбаттар, баяндамалар. Кітап .«Нұр-Мүбарак» баспасы — Алматы. 2012
Альмухаметов Алий Рауфович Ф.ғ.к., доцент
Отандық мерзімді басылымдарда
1-Ислами білім берудің қазақстандағы моделі: исламтану ғылымының өткені мен бүгіні. Вестник КазНУ Серия философия, культурология, политология №3(57) 2016. А.,2016 12 б
2-Концепт человека в контексте коранического гуманизма. Аль-Фараби. Серия философия, №4(56) 2016. Алматы, 2016 13 стр.

3-Cовременная религиозная ситуация в Казахстане и проблема молодежи. Аль-Фараби Серия философия. Алматы, 2017

4-Зайырлы мемлекеттегі діннің рөлі. хабаршы. дінтану сериясы. Әл-Фараби атындағы. ҚҰУ Алматы, 2017 6 бет

5-Антропоэтическая концепция аль-Газали. хабаршы. дінтану сериясы Әл-Фараби атындағы ҚҰУ № 1(9) Алматы, 2017 7 стр.

6-Понятие социальной сунны (закономерности) в Коране Наука и жизнь Казахстана. №2 (44) 2017. Алматы, 2017 6 стр.

7-Құран мен хадистерде баланың өтпелі кезеңінде бағыт беру көріністері. Адам Әлемі. Алматы 2018 13 бет

8-Қазақ жерінен шыққан араб тілі грамматикасының білгірі, ғұлама, имам Тадж ад-дин әл-Жендидің «әл-Мақалид» кітабы. хабаршы. шығыстану сериясы. Әл-Фараби атындағы. ҚазҰУ. Алматы, 2018. № 1(88) 8 бет

9-Қазақтардың Орынбор мүфтилігіне қаратылуы және мұсылмандық басқару жүйесінің дамуы /Әл-Фараби атындағы ҚазаҰУ хабаршысы. Философия сериясы.Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. №2(64), 2018, 117-127-бет;

10-Хусам ад-дин ас-Сығнақи: Алла тағалланың «ат-Такуин» сипаты // Адам әлемі, 2018,4 , 175- 187 беттер/;

11-Патшалық Ресей Үкіметінің қазақ даласында жүргізген миссионерлік саясаты. хабаршы. Философия, мәдениеттану және саясаттану сериясы. Әл-Фараби атындағы. ҚазҰУ. Алматы 2019. 1(67) 12 бет
12-Тадж ад-дин әл-Жендидің «әл-Иқлид» кітабы. ҚазҰУ Хабаршы. Шығыстану сериясы. N3 (90) 2019 38-44 бб.

13-Қазақ жерінен шыққан араб тілі грамматикасының білгірі, ғұлама, имам Тадж ад-дин әл-Жендидің «әл-Мақалид» кітабы// әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы . Шығыстану сериясы. № 1(88), 2019; 188-195-беттер.

14- Сираж ад-дин ас-Саккаки және оның риторика бойынша “Мифтах әл-улум” атты еңбегі// әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті хабаршысы. Шығыстану сериясы. № 2(89), 2019; 97-102-беттер.
15-Тадж ад-дин әл-Жендидің «әл-Иқлид» кітабы// әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті хабаршысы. Шығыстану сериясы. № 3(90), 2019; 188-195-бб.

16-Ислам дініндегі адамның қалау еркі//әл-Фараби журналы, 2019, № 3(67), 133-145- бб.

Шетелдік мерзімді басылымдарда
1-Становление, развитие и перспективы академического исламоведения в республике Казахстан. Материалы Х международного теологического научно-образовательного конференции. «Чтения имени Галимджана Баруди». Москва 2017 7 стр
2-The formation of religious educational system of kazakhs in china. Materials Of the XIII international scientific and practical conference. (XIII международной научно-практической конференции). Psychology and sociology

3-The moral responsibility of the individual through the prism of Prophetic revelation. Моральная ответсвенность личности через призму Пророческого откровения. Eurasian Arabic studies. Арабистика Евразии, №5, March 2019. №5, Март 2019 13 бет

Халықаралық конференция еңбектерінде
1.Зайырлылық — мемлекет дамуының заманауи моделі. академик Ғарифолла Есімнің 70 жылдық мерейтойына арналған. IV Фараби оқулары аясындағы «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп …» А.,15 сәуір 2017 жыл 3 бет.

2. Ислам ғылымындағы «Дағуат» ұғымының анықтамасы және аксологиялық мәні. «Дінтану мамандығының 20 жылдығына арналған «Дінтанудың қазіргі жағдайы мен оның даму перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. А.,16 қараша. 300-305 бб.

3.Қазіргі заманғы терроризм. «Орталық Азия елдерінің араб әлемімен тіл, тарих және мәдениет салаларындағы байланысы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 19 қараша, 2019

4.«Дағуат» терминінің құран кәрімде қолдануының лингвистикалық және аксиологиялық мәні. «Орталық Азия елдерінің араб әлемімен тіл, тарих және мәдениет салаларындағы байланысы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 19 қараша, 2019
5.Ақтөбе облысындағы салафизмнің қалыптасу тарихы мен шығу себептері. «Рухани жаңғыру» концепті идеясын жүзеге асыру аясындағы «Ұлы дала халқының діни бірегейлігі қалыптасуының рухани қырлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. А.,2019. 267-274 бет

Оқулық немесе оқу құралы, монография
1-Социология религии (Социальная доктрина ислама). учебное пособие. Алматы, 2009г. 256 стр. 6.

2-Құран антологиясы. Учебник для вузов. Алматы, 2012г. 398 с.

3-Діни философия. Оқу құралы. Алматы, 2013 г. 230 стр.

4-Основы арабского языка. учебное пособие для религиоведческих специальностей вузов. Алматы, 2014г. 76 стр.

5-Құран антологиясы (дополненное и переработанное издание). Учебник для вузов. Алматы, 2015г. 406с. 6-Дінтану мамандығына арналған Араб тілінің мәтіндері. Каир/Египет 2019 оқу құралы.
7- Діни антропология. Учебник для вузов. Алматы, 2012г. 206 с.

8-Социально-гуманистический концепт ислама. Монография. Москва. 2019

Затов Қайрат Айтбекұлы Ф.ғ.д., проф. м.а.
Отандық мерзімді басылымдарда
1. Қазіргі Қазақстан қоғамындағы мәдени сабақтастық және жасампаздық. ҚазҰУ хабаршы. № 1(50). 2015 252-260 бб

2. Жаһандану жағдайындағы діни экстремизм мен терроризм. ҚазҰУ хабаршы. № 4(8). 2016 46-52 бб

3. Қазақстандағы дінаралық диалог. ҚазҰУ хабаршысы. Философия, мәдениеттану және саясаттану сериясы. Алматы, 2016. №4 (58). Б.187-192 (қосалқы авторлар: Есімқұлов Е., Ишмаханов Ж.)

4. Қазіргі радикалды идеялар мен әрекеттердің қайнарлары мен себептері. Адам әлемі. №2 (68). 2016. 126-138

5. Діни шиеленістердің алдын алудың құқықтық заңнамалық аспектілері. ҚазҰУ хабаршы. № 1(55). 2016 110-118 бб.

6. Діни тәжірибе. ҚазҰУ хабаршы. № 1(56). 2017,46-52 бб

7. Этноконфессионалдық қарым-қатынастар: халықаралық тәжірибе. ҚазҰУ хабаршысы. Дінтану сериясы № 2 (10), 2017. 38-45.

8. Әлемдік дін контекстеріндегі әйел статусы: салыстырмалы талдау. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің Хабаршысы, ғылыми мақалалар жинағы, Философия және мәдениеттану секциясы, №1 (63), 2018.

9. Діндегі қасиеттілік ұғымы. ҚазҰУ хабаршы. № 1(56). 2017 46-52 бб.

10. Қазақстандағы мармондар шіркеуі. ҚазҰУ хабаршы. № 2(57). 2017 67-72 бб

11. Зайырлы мемлекет және дін қатынасының тарихи эволюциясы. Адам әлемі журналы. 3 (81) 2019. 160-167 бб.

Шетелдік мерзімді басылымдарда
1-Қазіргі заманғы зайырлы мемлекет және дін қарым қатнасының теориясы мен практикалық аспектілері. Зайырлы қоғам: құқық пен діннің өзара байланысы. Халықаралық форумның материалдар жинағы. 27. 09. 2018. 22-27 бб. 2-Кеңес дәуіріндегі мемлекет және дін арақатынасы. «Рухани жаңғыру концепті идеясын жүзеге асыру аясындағы «Ұлы дала халқының діни бірегейлігі қалыптасуының рухани қырлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Алматы. 2019, 187-197 бб.
Оқулық немесе оқу құралы, монография
1. Мәдениеттану. Оқу құралы. ҚазМемҚызПИ. Алматы: 2007. – 72 б.

2. Қазақстандағы діндер. Оқу құралы. Алматы, Қазақ ун-ті, 2011.15,25 б.т. Байтенова Н.Ж. және т.б.

3. Қазіргі дәстүрден тыс діни ағымдар мен культтер. Оқу құралы. “Қазақ ун-ті”, 2013. 20 б.т

4. Қазіргі Қазақстандағы жаңа діни ұйымдар. Оқу құралы. “Қазақ ун-ті”, 2013. 20 б.т.

5. Мәдени антропология негізгі мектептер және бағыттар. Оқу құралы. Алматы: «Қазақ университеті», 2013 – 158 б.

6. Дінтану. Оқулық Алматы: «Қазақ университеті», 2013.

7. Мәдени антропологиядағы мектептер мен бағыттар. Оқу құралы. “Қазақ ун-ті”, 2014.

8. Дінтану негіздері. Оқулық. “Қазақ ун-ті” Алматы, 2015. 20 б.т.

Исахан Мұхан Баймұратұлы PhD докторы
Отандық мерзімді басылымдарда
1-Исламдағы ағымға бөлінушілік факторлары мен оларды жіктеу мәселелері және оның Қазақстан қоғамына әсері (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы № 2018. -№4. бб. 54-65).
2-Мәураннахрда ханафи мектебінің пайда болуының саяси астарлары және оның даму себептері. Адам әлемі журналы, 1 (79) 2019 124-134 бб.

3-Имам Матуридидің теологиялық көзқарастары. Адам әлемі журналы, 3 (81) 2019. 169-179 бб
4-Ислам дінінің Мекке кезеңіндегі пұтқа сенушілер мен мұсылмандар арасында орын алған келіспеушіліктің саяси, әлеуметтік, діни себептері. (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы №1 (43) 2015 ж, 277-285 бб);

5-Исламға дейінгі Араб түбегіндегі халықтардың саяси, әлеуметтік құрылысы мен діни-рухани жағдайы. (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы № 2013. -№4. — С. 54-65);

6-Мәдина конституциясы» туралы Карачи қарарларының прогрессивтік мәні. («Адам әлемі» философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журнал №3 (46) 2015 ж)

Шетелдік мерзімді басылымдарда
1-«The Importance of a Document “the Book of the Agreement of Medina» Procedia — Social and Behavioral Sciences 191/2015 June (Procedia, Niderland) 2448 – 2452pp;

2-The Meaning and the Historical Prerequisites of Appearing the “Madina’s Constitutions” (Procedia 2014, Turkey) Procedia — Social and Behavioral Sciences 131 (2014 ) 391 – 395pp;

3-The scientific importance of Karachi Conference about the «Constitution of Medina», Europen Journal of Science and theology 6 (2016)

Халықаралық конференция еңбектерінде
1-«Мәдина конституциясыны» прогрессивтік мән-маңызы. (Исламтану және араб филологиясы мәселелері конференциясы, 86-105 бб. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. 2012 ж);

2-Мәдина Конституцисының» құқықтық аспектілері. (Исламтану және араб филологиясы мәселелері конференция, 70-86 бб. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. 2013 ж);

Оқулық немесе оқу құралы, монография
1-«Орталық Азиядағы Ханафи мәзһабы мен Матуриди Ақида мектебі». Алматы. 2019 (Оқу құралы).
Сихимбаева Дамира Әлиқызы PhD докторы доцент м.а.
Отандық мерзімді басылымдарда
1. Зайырлы мемлекетің тиімді қазақстандық үлгісін қалыптастыру: негізгі тәсілдемелер мен үлгілер. Аль-Фараби. – №2. – 2015. Бб. 71-85.

2. Феномен религиозной конверсии: методология исследований . Аль-Фараби. – №3 (5). – 2015.

3. Елбасының Жыл сайынғы Халқына жолдауы қиыншылықтарды еңсерудің кепілі ретінде. Адам әлемі. – №3-4 (65-66). – 2015.

4.Қазіргі таңдағы мемлекет пен конфессия арасындағы қатынас үлгілері: салыстырмалы талдау. Мемлекеттік басқару және қызмет. Халықаралық ғылыми-талдау журналы. — №1. — 2016.
5. Interplay of Islam and Nationalism within Nation-Building in Kazakhstan. Әл-Фараби. – №4 (5). – 2018.

6. «Основные методологические подходы к определению светскости: опыт Казахстана». Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия: Философия и Политология. №2. – 2019.

Шетелдік мерзімді басылымдарда
1.«The Religious Situation in Kazakhstan: The Main Trends and Challenges». World Applied Sciences Journal 25 (11): 1612-1618, 2013. (in co-authorship) 2. Worldview Foundations of Studying Secularity». Man In India, 97 (26): 421-434. 2018. (in co-authorship).
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.Зайырлылықтың негізгі үлгілері мен тұжырымдары: Қазақстан үшін маңызды сабақтары. Религия и этничность в светском государстве. Материалы международной научно-практической конференции. – Астана: «Мастер По», 2016. С

2.Мəңгілік ел» идеясы жəне жалпы қазақстандық ұлттық бірегейліктің дамуы. «Инновации в образовании и науке» посвященная к 25 летию Независимости Республики Казахстан 20 летию университета имени Сулеймана Демиреля. Материалы международной научно-практической конференции. – Алматы. 29 октября 2016 г.

3. «Қазақстан халқы Ассамблеясының мемлекеттік-конфессияаралық қарым-қатынастарды нығайтудағы рөлі» . Сборник материалов городской научно-практической конференции Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК «Общественно-политические технологии Ассамблеи народа Казахстана». – Алматы, Дом Дружбы. 29 ноября 2017.

4. Қазақ ағартушылығының философиялық астары (Абай шығармашылығының негізінде) Философия Казахстана в пространстве мировой философской мысли: история, современность, перспективы. 25 лет независимости Казахстана в философско-политологическом измерении. Материалы Международного форума философов и политологов, II Казахстанского философского Конгресса (Алматы, 29-30 сентября 2016 г.). – Алматы: ИФПР, 2016.

Оқулық немесе оқу құралы, монография
Религиозная идентичность в контексте национальной идентичности США: эпоха плюрализма «Формирование казахстанской идентичности в контексте задач модернизации общественного сознания». Коллективная монография ИФПР КН МОН РК. Алматы, 2019.
Хамзеева Базаркүл Ф.ғ.к., доцент
Отандық мерзімді басылымдарда
1-Антропология ғылымының пәні және оның ғылыми мәртебесі.// ҚазҰУ Хабаршысы. Философия. Мәдениеттан. Саясаттану сериялары. № 2 (37), 2011. 71-74-бб. 2-Постмодернизм ұғымы нені білдіреді? -/ ҚазҰУ Хабаршысы. Философия. Мәдениеттану. Саясаттану сериялары. № 2 (37), 2011. 78-82-бб.
Халықаралық конференция еңбектерінде
1-«Дінтанудың кейбір мәселелері (дінтану кафедрасына 5 жыл)» – «ХУ исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты ғылыми- практикалық халықаралық конференция материалдары. Алматы, 2017.36-41-бб.

2- «Ішкі саясат дегеніміз не? Қазақстанның үшінші жаңғыруы». – «ХУІ исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты ғылыми-практикалық халықаралық конференция материалдары. Алматы, 2017. 57-62-бб.

3-Діни фундаментализмге тән ерекшеліктер. //Бьедещите исследования – Польша, 2019.

4-Дінді құрылымдық-функциональдық талдау: Б.Малиновский және А.Р.Рэдклифф-Браун. – Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2011. 4 бет.

5-Ежелгі түрік ойшылдарының адам туралы ілімі. – Ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2012. 62-65 бб.

6-Синтоизм – Жапонияның үлттық діні. — «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты ХІ ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2013.- 196-201-бб.

Оқулық немесе оқу құралы, монография
1.Діни антропология. Оқулық. Алматы, 2012.

2.Құран антологиясы. Учебник для вузов. Алматы, 2012г. 398 с.

3.Құран антологиясы (дополненное и переработанное издание). Учебник для вузов. Алматы, 2015г. 406с.

Дүйсенбаева Альбина Қуракбаевна PhD, доцент м.а.
1-Тәкфир жaмaғaтының ерекшеліктері және негізгі ұстaнымдaры. Вестник КазНУ. Серия философия. Культурология. Политология. №1 (59) 2017ж.

2-Матуруди ақидасының Ақыт Үлімжіұлы шығармаларында көрініс табуы. ҚазҰУ Хабаршысы. Мәдениеттану сериясы. №4. (62) 2017ж. 147-154бб.

3-Қазiргi Қазақстандағы исламилық ағымдар қызметі және өзекті мәселелері. Вестник КазНУ. Серия философия. Культурология. Политология. No2 (51). 2015. ISSN 1563-0307. 20-30бб.
4-Исламдағы ағымға бөлiнудiң себептерi және тарихы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ҚазҰУ Хабаршысы. Дінтану сериясы №2 (2). Алматы «Қазақ университеті» 2015ж. ISSN2413-3558. 4-12бб

Шетелдік мерзімді басылымдарда
1-Islamic Movements And Urgent Issues Of The Modern Kazakhstan. Aspirans (2017). European Journal of Science and Theology, Vol. 13, no. 4, August 2017, ISSN 1841-0464 (printed), 1842-8517 (online) 2-I Islamic movements and urgent issues of the modern Kazakhstan. Aspirans (2017) European Journal of Science and Theology, Vol. 13, no. 4, August 2017, ISSN 1841-0464 (printed), 1842-8517 (online)
Халықаралық конференция еңбектерінде
1-«Інжіл мен Құрандағы адамзаттың жаратылысы мен құлдырауы: гендерлік қатынастарға салыстырмалы талдау». «Қазақстан жоғары мектебі» халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. № 1, 2018. 77-82 бб. // «Қазақстан жоғары мектебі» халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. №1, 2018. 77-82 бб.

2-«Р.Бультман шығармашылығындағыалғашқы күнә доктринасының мәнін түсіну». «Қазақстан жоғары мектебі» халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. №2 /2018. 129-133 бб.
3-Қазақстандағы дінтанулық білімнің перспективасы мен мәселелері. Қазіргі кезеңдегі дін: мәселелері және шешімдері 1-университеттік конкурстық студ. ғылыми конф. материалдары 2018ж. 62-66 бб.

4-«Пенсионный фонд и закят» Wyksztalcenie i nauka bez granici 2018 Volume 9

Оқулық немесе оқу құралы, монография
1-Жастар арасындағы экстремизмнің алдын-алу шаралары». Оқу құралы. Қазақ университеті баспасы. – Алматы 2018ж. – 136 бет.
2-Дінтану. оқу құралы /– Алматы, Қазақ университеті, 2018. – 425 б.
Бұлан Жоламан PhD докторы
Халықаралық конференция еңбектерінде
1- The Spread of Sufism in Turkestan Region and His Role in Islamic Civilization, Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu. 15-16 April 2019, Ankara-Türkistan. ISBN: 978-9944-237-75-8, 106-112 бб,

2-Англиядағы мешіттер мен мұсылман уақыптары. International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science II» 9 October 2019, Balikesir/TURKEY.
ISBN: 978-601-341-388-4, 296-305 бб.

3-Жастардың дұрыс қалыптасуындағы діни ахлақтың маңыздылығы. «Қоғам дамуындағы жастардың рөлі» ғылыми-тәжірибелік халықаралық конференция. 10 сәуір 2019, Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Алматы. ISBN: 978-601-7071-52-3. 95-105 бб.

4-Англиядағы исламофобия. Халықаралық ғылыми-педагогикалық-«Қазақстан жоғары. журналының ғылыми қосымшасы. Ізденіс Гуманитарлық ғылмдар сериясы: ISSN-1560-1722 Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы ISSN-1560-1730 № 4/2019. 63-71 бб.

Оқулық немесе оқу құралы, монография
1-Ислам және пайғамбар жолы. «Мон-Лойс» баспаханасы, 2015 ж. Улаанбаатар/МОНҒОЛИЯ. 172 б.

2-Құран аясында пайғамбарлар тарихы. «Китаб» баспаханасы, 2018 ж. Улаанбаатар/МОНҒОЛИЯ «Китаб» баспаханасы, 2018 ж. 166 б.

Имамумади Түсіпхан Магистр
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1-Geleneksel Kazak toplumundaki hukuki yapı ve Kazak örf kurallarının özellikleri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2019 sayı:34, ss. 245-270. Türkiye/Konya
Есімқұлов Ернар Магистр
Отандық мерзімді басылымдарда
1-Қазақстандағы дінаралық диалог. ҚазҰУ хабаршысы. Философия, мәдениеттану және саясаттану сериясы. Алматы, 2016. №4 (58). Б.187-192

2- Еуропадағы Құран аудармалары. ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. Алматы, 2016. №3(78) Б113-119

3- Діндарлық ұғымы және оны өлшеу мәселелері. Әл-Фараби әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер журналы №2 (66) 2019.

Халықаралық конференция еңбектерінде
1-Ориентализмнің пайда болуы мен тарихи дамуы. Исламтану және араб филологиясы мәселелері. (Конференция материалдар жинағы) Алматы, 2015. Б.323-331 2-Матуридилік сенім мектебінің генезисі мен эволюциясы. «Түркі әлемі: тарихы терең Түркістан» атты халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. 11-12 мамыр. 2008. 7 бет

3-Діндарлықтың бастауы мен классификациясы. «Актуальные научные исследования в современном мире» Конференция матриалдары.(26-27 сәуір, 2019, Украина.) 4- Діндарлықты өлшеудің парадигмалары және Қазақстандағы діндарлық. Исламтану және араб филологиясы мәселелері: халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: «Нұр-Мүбарак» баспасы, 2019

Ишмаханов Жандос Магистр
Отандық мерзімді басылымдарда
1-Шиизмдегі саяси ойлардың даму ерекшеліктері.// ҚазҰУ хабаршысы, дінтану сериясы № 2 (2) 2015 10 бет. 2-Діни шиеленістердің алдын алудың әлеуметтік құқықтық аспектілері // хабаршысы, мәдениеттану сериясы № 1(55) 2016 ж. 10 бет. 3-Қазақстандағы дінаралық диалог// ҚазҰУ хабаршысы, мәдениеттану сериясы № 4(58) 2016 ж. 5 бет. 4- Prayer phenomenon // ҚазҰУ хабаршысы, «дінтану сериясы» № 1 (9) 2017 ж. 4 бет. 5-Діни тұлғаны типологизациялау мәселелері. ҚазҰУ Хабаршысы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. – Алматы, 2017. 3(61). -А., бб. 94-102.
Халықаралық конференция еңбектерінде
1-Дінаралық келісім — мәдениеттердің бірігу негізі.// Исламтану және араб филологиясы мәселелері (халықаралық ғыл-тәж. конф. мат.) 2015 ж. XIV, УДК 28, 5 бет. 2- Дұға феномені // Исламтану және араб филологиясы мәселелері (халықаралық ғыл-тәж. конф. мат.) 2017 ж. 3-XVI. Адамзат тарихындағы діни идеологияның әлеуметтік саяси рөлі. «europejska nauka XXI Powieka – 2019» халықаралық ғылыми-конференция. Пржемысл, Польша 2019 ж.
Баракбаева Төлен Магистр
Отандық мерзімді басылымдарда
1-«Қазіргі өркениет қалаларындағы адам проблемасы» ҚазҰУ хабаршысы. 2(53) 2015 Алматы 135-139 бб.
Халықаралық конференция еңбектерінде
1-«Дін философиясы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Global science and innovations 2019: Central Asia» атты ғылыми журнал. Нұр-Сұлтан (Астана) 2019ж 2-«Діни экстримизм және терроризмнің алдын алу шаралары» Ұлттық тәрбие журналы, Республикалық ғылыми-көпшілік журнал. 3(29) 2015ж Абай ат. Қазақ Ұлттық Педагогикалық универверситеті Алматы. 34-37 бб
Әбубәкірова Арайлым Магистр
Отандық мерзімді басылымдарда
1- «Religious education and religious upbringing in Western Europe». Адам әлемі. Философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журнал. 1(75) –Алматы, 2018. бб. 92-107 2-«Батыс еуропа елдеріндегі діни жағдайдың заңнамалық деңгейде реттелуі». ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы № 3 (90) 2018 177-186 бб. ҒТАМР 21.41.45 3-Батыс әлеміндегі мұсылмандардың «жағымсыз» бейнесі: қалыптасу себептері мен шешу жолдары. Әл-Фараби әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер журналы №1 (57) 2017, бб. 99-117.
Халықаралық конференция еңбектерінде
1-Secularization as the liquidator process of the essence of religious beliefs and values in Western Europe. Conduct of modern science. ХІІІ international scientific and practical conference. Sheffield, 30.11.2017 – 07.12.2017.

2-Батыс Еуропа аймағында жаһандану контекстіндегі діни білім беру жүйесі. Исламтану және араб филологиясының мәселелері. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы. Нұр-Мүбарак ЕИМУ, сәуір, 2017 жыл.

3- The formation of religious educational system of Kazakhs in China. Science without borders. ХІІІ international scientific and practical conference. Sheffield, 30.03.2018 – 07.04.2018.

4- Батыс Еуропа мемлекеттеріндегі діндер мен заңнамалық құжаттар арақатынасы. Актуальные научные исследования в современном мире. XXXV халықаралық ғылыми конференция, Переяслав-Хмельницкий, 26-27 наурыз 2018 жыл.

5- Influences and effects of sects or new religious trends on the life of Western European countries. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 105-116, aug. 2018. ISSN 1563-0307 .