Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Нормативтік құжаттар

Iс жүргiзудегі нормативтiк — әдiстемелiк база — бұл заңдар, нормативтiк құқықтық актілер және (оқу процесiн ұйымдастыру) мекеменiң ағымдағы қызметiндегi құжаттарды жасау,олардың өңдеу, сақтау және қолдану технологиясы бойынша регламентін белгiлейтiн әдiстемелiк құжаттардың жиынтығы.

Сайттың аталмыш бөлiмінде Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетiнiң қызмет регламентін белгiлейтiн барлық нормативтiк-әдістемелік құжаттарды таба аласыздар.

Бұл жерде оқу процесiн ұйымдастырудың негiзгi ережелері мен ЖОО-ның білім беру мен ғылыми қызметі туралы типтік ережелер орналастырылған. Алдағы уақытта аталмыш база басқа да негізгі құжаттармен толықтырылатын болады.

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгісі бойынша ауыстырудың және қайта қабылдау ережелері

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы (2011.24.10. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың типтік ережелері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Магистратура. 23.08.2012ж. №1080

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Докторантура. 23.08.2012ж. №1080

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы

Нұр-Мүбарак университетінің куратор-эдвайзерелер туралы ережесі

Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау