Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Араб және ағылшын тілдер кафедрасының профессор — оқытушылары

 

Адам Махмуд Ахмед Адам

 Ғылыми дәрежесі: PhD докторы

 Мамандығы: араб тілі және сапа менеджменті 

 Білімі: жоғары

Жүргізетін пәндері: 

Сандыбаев Құрманғазы Тұрмаханұлы

 (kursad74@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі: PHD докторы

Мамандығы: араб тілі, көне қолжазбаларды сараптау

Білімі: жоғары

Жүргізетін пәндері: Араб тілі риторикасы;

Оқылатын шетел тілінің практикалық грамматикасы;

Араб тілінің әдеби мәтіндері;

Құран Кәрімдегі риторикалық феномен; Лексикология;

Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе;

Мамандандырылған кәсіби шетел тілі

   

 

 Имашева Гүлім Есенғалиқызы

 (gulim2008@mail.ru)

Ғылыми дәрежесіфилология ғылымдарының кандидаты

 Мамандығы:  Араб филологиясы

Білімі: жоғары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Білімі: Жоғары
1986-1991 жж. Қзылорда педагогикалық институті, ағылшын  тілінің оқытушысы
          2003-2008 ж. Ы.Алтынсарин атындағы білім беру академиясы қарамағындағы тұлғаны әлеуметтендіру Институтының ізденушісі
          2008 ж. Педагогика ғылымдарының кандидаты —

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2008 жылғы 20 қазандағы шешімімен (№ 11 хаттама) – FK № 0002236

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
2003-2016 жж. Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, шетел тілдер кафедрасының ағылшын тілінің аға оқытушысы
Біліктілікті арттыру
10.01.2018-12.01.2018 International Winter School: «Multilingual Education in Kazakhstan: strategies, challenges and perspectives». 72 сағ.- Сулейман Демирель атындағы университет. Алматы. (Сертификат)
09.04.2018-21.04.2018 Lecture and seminar series on English Language Teaching & Learning. 72 сағ. Аль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университет. Алматы. (Сертификат)
16.04.2018-26.05.2018 «Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного содержания образования» атты 240  сағ. курс. ҚР Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы. (Сертификат). Тіркеу номері № 0280476
    07.01.2019-19.01.2019 Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы ұйымдастырған «Заманауи білім берудің әдіс тәсілдері» тақырыбындағы курс. 72 сағ. № 190126-25. Алматы.
        15.05.2019 Семинар на тему: «Advancing learning seminar series». Макмиллан. (Сертификат) — (2 сағ.)
Ғылыми жарияланымдар
1.     Ғылыми мақала: «Көптілдік білімнің кейбір дидактикалық аспектілері жөнінде» — («Заманауи кезеңде көптілдік білімнің дамуының өзекті мәселелері». — Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық университетінің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары – 2015 ж. 389-392 б.);

2.     Ғылыми мақала: «Гендерлік білім беруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудегі мәселелер» — (Қарағанды университетінің хабаршысы. «Педагогика» топтамасы. – Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ). №2 (78)/2015 ж.;

3.     Ғылыми мақала: «Образовательная стажировка педагогов: из опыта международного сотрудничества». – («Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» атты 15-ші халықаралық конференция: – 2 – 4 маусым, 2017 ж., Қазақстан, Астана);

4.     Ғылыми мақала: «The relevant gender models: for gender sensitive education» (ағылшын тілінде). – ҚарМУ Хабаршысы. №1(89)/2018. 64-69 бб. «Педагогика» топтамасы;

5.     Ғылыми мақала: «Electronic textbook in the educational process» -Ш.Уәлиханов атындағы Кокшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № (4) 2018 ж., 214-221 бб.;

6.     Ғылыми мақала: «Modern educational technologies in professional training of future specialists». International Conference in Social Science and Humanities: 30th January, 2019. Kuala Lumpur. (ISER Malaysia – 2019);

7.     Ғылыми мақала: «Современные тенденции и проблемы профессиональной подготовки будущих социальных педагогов» атты IV –ші Халықаралық ғылыми – практикалық конференция: «Европа және Түркі әлемі: ғылым, техника және технологиялар». Стамбул. Түркия, 1-3 мамыр, 2019 ж.;

8.     Ғылыми мақала: «Методология  адаптации лучшего мирового опыта билингвального обучения к условиям Казахстанского трехъязычного образования: введение в исследование» атты ғылыми мақала. Білім: Ғылыми педагогикалық журнал. № 1(88). 8-18 бб. Нұр-Сұлтан, 2019;

9.      Ғылыми мақала: «К вопросу о моделях гендера и их значимости для гендерно-чувствительного образования». ҚарМУ Хабаршысы.  «Педагогика» топтамасы; № 2. 2019 ж.;

10.  Ғылыми мақала: «Фактическое и потенциальное влияние системы общеевропейских   компетенций владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR) на языковое образование в Казахстане». 2019ж.

ТАӘ

Кульбекова Баян Рустембековна

Білімі: Жоғары
1979-1984жж.

 

2010 ж.

Алматы шет тілдері институты. Ағылшын тілі факультеті, ағылшын-француз мұғалімі мамандығы.Диплом ИВ№285812 тіркеу №122

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында «Қазақстан Республикасы мен Ұлыбританияда әлеуметтік қызметкерлерді дайындау ерекшеліктері» (салыстырмалы-педагогикалық аспекті) тақырыбына кандидаттық диссертация.2011жылғы 26 ақпандағы №2хаттама.Диплом №0006421

Академиялық тәжірибе
2011ж. — Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті,Араб және ағылшын тілдер кафедрасының доцент м.а.
2011-2019 жж. Дәріс беретін пәндер:

1. Кәсіби шет тілі

2. Қосымша шет тілі

3. Шет тілін оқытудың қазіргі әдістемесі

4. Шетел тілі

5. Шетел тілін оқытудың коммуникативтік приннциптері

6. Шетел тілі (кәсіби)

(Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
1984-2005 жж.

2005-2011жж.

Алматы қаласындағы №62 , №137 орта мектепте ағылшын тілі пәні мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында ағылшын тілі пәні оқытушысы

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Академиялық

емес тәжірибе:

жоқ
Біліктілік
24.10.2016 —

04.11.2016

 

25.02.2016

28.11.2016-

15.12.2016

17-18.03.2016

27.10.2017

9-15.01.2018

19.04.2018

30.04.2018

15.08.2018-

29.08.2018

12-24.11,2018

25.10.-12.11.2018

26.01.2019

Кәсіби квалификацияны көтеру туралы мерзімі немесе кәсіби тіркелуі көрсетілген (жүргізетін пәндер және білім беру бағдарламалары профилі бойынша) Куәлік/сертификат.

1.      Сертификат «Инновационные подходы моделирования учебного процесса», 72 ч. в КазНПУ им. Абая

2.       Сертификат «Проектные педагогические технологии в воспитательно-образовательном процессе», 72 ч., Институт развития образовательных технологий, Россия

3.      Сертификат «Методика компрессивного обучения в ВУЗе», 90 ч., КазНПУ им Абая

4.Сертификат.Профессионализм      педагога:сущность,содержание,перспективы развития.г.Москва

Сертификат «Инновационные информационно — коммуникационные технологии в воспитательно-образовательном процессе» 72 ч., Институт развития образовательных технологий

5.Сертификат «Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері», 72 сағ., Нұр-мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

6.«Сабақта студенттердің оқу белсенділігін арттырудың әдіс-тәсілдері», 72 сағ., Advance тіл орталығы

7.«Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов в образовательном процессе», 108 ч., Центр развития личности Persona

8.Certificate of completion.Knowledge and Religion Construction.(72 hours)Kazakh Ablaikhan University of  International Relations and world languages

9.Certificate of Completion.Theory and practice of Translation.(72 hours)Kazakh Ablai Khan University of international Relations and World Languages Public Organization «Translators of Kazakhstan«                 10.Сертификат.Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері.Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы.

Кәсіби мекемелерде мүшелік
2016 Халықаралық педагогикалық ғылым академиясының мүшесі                    ( МАНПО) Москва 01.03.2016 № 2572
Марапат және сыйақы
2018

14.12.2018

 

2018

 

2019

 

2019

 

2019

1.Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты.Аударма жұмыстарымен айналысқаны үшін

2.Нұр-Мүбарак ЕИМУ-і проректорының Алғыс хаты.Профессорлық-оқытушылар құрамының қызметін бағалау рейтингтік жұмысының қорытындысы бойынша жоғары нәтижеге жеткені үшін

3.Нұр-Мүбарак ЕИМУ-і ректорының Алғыс хаты.Болашақ исламтанушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы Араб тілінің рөлі  атты ғылыми-тәжірибелік конференцияны ұйымдастыруда зор еңбегі үшін.

4.  Нұр-Мүбарак ЕИМУ-і проректорының Алғыс хаты.Араб және ағылшын тілі зерттеулері атты ғылыми-зерттеулік студенттер конференциясында ғылыми жетекшілік жасағаны үшін.

5. Нұр-Мүбарак ЕИМУ-і проректорының алғыс хаты. Қазіргі кезеңдегі дін:мәселелері және шешімдері атты ғылыми-зерттеулік студенттер конференциясында ғылыми жетекшілік жасағаны үшін.

6.Certificate of appreciation occasion of International women’s day.Center of Cultural and Educational Affairs of Egypt in Kazakhstan and Nur-Mubarak University.

Ғылыми жарияланымдар
1.      «Writing a research paper», ҚaзМемҚызПУ, Вестник, филология сериясы, №3 (57), 2016 ж.

2.      «Essay writing at the Universities», ҚазМемҚызПУ, Вестник, «Филология ғылымдары» сериясы, №1(58), 2016 ж., 205-209 б.

3.      Технология самообразовательной деятельности в формировании языковой компетенции студентов, Москва, 2016 ж., 123-130 б.

4.      Методика преподования английского языка, Москва, Материалы 19 международных социально- пед.чтений.

5.      Methods of English language. vol.2, № 12, 2013. Published by Australian Center of Science and World). БД Scopus 12.[28]2015p.112 Registration Certificate

6.      Control as feedback with education process. Journal of Language and Literature Volume 7 Issue 2 May 2016 p129-139. Scopus

7.      Islam and bringing up children. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті ғылыми-практикалық конференция, 2016

8.      «Short Islamic stories to read and discuss with moral values» оқу құралы, 2016

9.       «Специфика и проблемы академической мобильности в Казахстане». Қазақстан Жоғары мектебі, 2017, №6

10.  Кәсіби шет тілі Исламтану мамандығының типтік оқу бағдарламасы, Алматы, 2016

11.  Кәсіби шет тілі оқу құралы, 2017

12.  «Writing an Essay» оқу құралы, 2018

13.  Шет тілін оқытуда «Сатылай кешенді талдау» технологиясының тиімділігі, Қазақстан Жоғары мектебі, 2018

14.  Шет тілін оқытуда мәдениетаралық қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру.әл-Фараби және әлем философиясы,мәдениеті мен өркениетінде атты ғылыми-тәжірибелік конференция 20.04.2018,Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

15.  Жоғары оқу орындарында жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. Шетел тілін оқыту әдістемесі №6, 2018

16.  Шетел тілін оқыту сабақтарында студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін арттыру. Ізденіс №4, 2018. 281-283 б.

17.  Жоғары сынып оқушыларының кәсіби бағыттылығына байланысты информатиканы оқыту мәселелері.Абай атындағы Қаз.ҰПУ-ң хабаршысы педагогика сериясы №4(60) 2018ж

18.Шетел тілін оқыту барысында оқушыларды ауызекі сөйлеуге үйрету бағыттары . Қазақстанның ғылымы мен өмірі.№2(76)2019 ж.

19.Ұлыбритания жоғары білім беру жүйесінде әлеуметтік қызметкерлерді даярлау ерекшеліктері.№2(76)2019-123-129б. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.

20.Names of people associated with religious concepts.International Journal of Current research,11,(02)p.1239-1242  Impact factor.28 February 2019.

21.Шетел тілін оқыту әдістері.Нұр-Мүбарак ЕИМУ ғылыми практикалық конференция2019ж.

22.Современные тенденции и проблемы профессиональной подготовки будущих социальных педагогов.IV Международный научно-практической конференции Европа и тюркский мир:наука,техника и технологии.Стамбул.Түркия                                                                                                     1-3мая2019г.

23.Оқу құралы.English for specific purposes of Islamic studies.ISBN 978-602-7071-49-3-99p.Almaty,2019

Студенттермен жұмыс Қазіргі кездегі дін.мәселелері және шешімдері атты конкурстық ғылыми-зерттеулік студенттер конференциясының Араб және ағылшын тілдері секциясы бойынша                                                                                               1.Дулат Нурина Исламтану 1 курс Vocabulary and pronunciation difference between America and British 1-орын .Жетекшісі:Құлбекова Б.Р.

2.Исаева Жансая.Заманауи шетел тілін үйренудің артықшылықтары           2-орын.Жетекшісі:ҚұлбековаБ.Р.

3.Исламтану секциясы бойынша 3-орын Елеусізбаева Назерке.Жетекшісі:ҚұлбековаБ.Р.

4. Мұрат Нұрлан 1курс магистранты исламтану факультеті.Болашақ исламтанушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы араб тілінің ролі ғылыми-тәжірибелік конференцияда «Діни,ислами құндылықтарды зерттеуде шет тілінің маңыздылығы»тақырыбы.1-орын Жетекшісі:Құлбекова Б.Р.

5.Сүлейменов Жандаулет 1курс магистрант дінтану факультеті.Дамыған заманда тіл үйренудің артықшылықтары 2-орын .Жетекшісі :Құлбекова Б.Р.

6.Дулат Нурина 1 курс.Қазақстан РеспубликасыныңТұңғыш Президенті күніне арналған MEN JASTARGA SENEMIN атты студент жастардың VI республикалық патриоттық форумында «Еліміздің инновациялық дамуына менің қосқан нақты үлесім

СТУДЕНТТІК ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ БАР ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР байқауына қатысқаны үшін мараппатталады.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі проректоры.Жетекшісі Кульбекова Б.Р.

Тобықпаева Алтынбике 1 курс.Қазақстан РеспубликасыныңТұңғыш Президенті күніне арналған MEN JASTARGA SENEMIN атты студент жастардың VI республикалық патриоттық форумында «Еліміздің инновациялық дамуына менің қосқан нақты үлесім

СТУДЕНТТІК ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ БАР ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР байқауына қатысқаны үшін мараппатталады.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі проректоры.Жетекшісі Кульбекова Б.Р.

Араб және ағылшын тілдер олимпиадасына:                                                             

1курс студенттерінің арасынан 1-орын Тобықпаева Алтынбике

2курс студенттерінің арасынан 1-орын Садуақасова Тасним

 

РЫСБАЕВА  ГҮЛДАРХАН  ҚАЛИҚЫЗЫ

Білімі: Жоғары
1981-1986 жж. Алматы шет ел тілдері педагогикалық институты.

Ағылшын және неміс тілдері мұғалімі

1990-1992 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университеті. Шығыс филология факультеті. Аспирантура.
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
1995 жыл, 24 ақпан.

 

Филология ғылымдарының кандидаты

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы Тіл білімі институты. Алматы қаласы.

Хаттама №18. ҒК №0002331.

2009 жыл, 22 маусым.

 

Тіл білімі мамандығы бойынша доцент

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым салсындағы бақылау комитеті. Астана қаласы.

Хаттама №6. ДЦ №0001101.

2017 жыл, 25 желтоқсан

 

Филология ғылымдарының докторы

Қырғыз Республикасының Жоғары аттестациялық комиссиясы. Бішкек қаласы. Қырғызстан.

ВАК Кыргызской Республики.

Хаттама №9Д-1(21). ИДД №001542.

Академиялық тәжірибе
2016-2018 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасының профессор м.а.
2018 ж.

қаңтар-маусым

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі м.а.
2018-2019 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті,  Араб және ағылшын тілдері кафедрасының профессор м.а.
2016-2019 жж. Дәріс беретін пәндер:

1.Шетел тілі.

2.Кәсіби бағытталған шетел тілі.

3.Ағылшын тілі фонетикасы.

4.Ағылшын тілі грамматика теориясы.

5.Ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау.

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
1986-2006 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университеті. Шығыс филология факультеті. Шетел филологиясы кафедрасының доцент м.а.
2006-2016 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, доцент, профессор м.а.
2006-2016 жж. Дәріс беретін пәндер:

1.Ағылшын тілі фонетикасы.

2.Ағылшын тілі грамматика теориясы.

3.Шетел тілін оқыту әдістемесі.

4.Әлем әдебиетінің тарихы

5.Ғылыми мақалалар аннотациясы.

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Біліктілікті арттыру
04.02.2016-11.02.2016.

 

1.«Традиции и новации в методике преподавания дисциплин в иностранной аудитории». //Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Алматы, 72 сағ.
11.04.2016-13.04.2016 2.«Actual Problems of Multilingual Education». //ҚазМемҚызПУ, Біліктілікті арттыру орталығы, Алматы,72 сағ.
11.04.2016-13.04.2016. 3.«Essential for EAP». /Macmillan Education. Алматы,72 сағ.
20.02. 2016-26.02.2016. 4.«Қазақстан — 2050» стратегиясы мен Қытайдың  «Бір белдеу, бір жол» атты Халықаралық әдістемелік-тәжірибелік курс. //ҚазМемҚызПУ, Біліктілікті арттыру орталығы. Алматы,72 сағ.
20.04.2017-25.04.2017. 5.«Language is a live skill». Trainer: Teresa Doguelli. //Macmillan Education. Алматы, 72 сағ.
25.09.2017-29.09.2017. 6.«Пән мен тілді кіріктіріп оқыту – CLIL әдісі». //Языковой центр «Advance». Алматы,72 сағ.
13.01.2018-17.01.2018. 7.«Мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы» семинар. //Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық  агенттігі. Алматы, 72 сағ.
08.01.2018-15.01.2018 8.«Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері» атты біліктілікті арттыру курсы. //Нұр-Мүбарак ЕИМУ, Алматы,72 сағ.
26.02.2018-03.03.2018. 9.«Жоғары және орта білім жүйесінде тіл үйретудің заманауи технологиялары» «Инновационные технологии языкового обучения в системе среднего и высшего образования» «Innovation technologies of language teaching in the system of the secondary and higher education». //С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті. Алматы,72 сағ.
19.04.2018-30.04.2018. 10.«Сабақта студенттердің оқыту белсендігін арттырудың әдіс-тәсілдері». //Языковой центр «Advance». Алматы,72 сағ.
15.08.2018-29.08.2018 11.«Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов в образовательном процессе». //Нұр-Мүбарак ЕИМУ. Алматы,108 сағ.
31.10.2018-10.11.2018. 12.«Измерения в управлении качеством образования» //Генеральный директор Ассоциации организаций развития управленченского образования. Алматы,72 сағ.
25.10.2018-12.11.2018. 13.«Theory and practice of Translation» //Kazakh Abylai khan University of  International Relations and World Languages. Алматы,72 сағ.
12.11.2018-14.11.2018 14.«Knowledge and Religion Construction» //Kazakh Abylai khan University of  International Relations and World Languages. Алматы,72 сағ.
14.01.2019- 26.01.2019. 15.«Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері» атты біліктілікті арттыру курсы. //Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы. Алматы,72 сағ.
23.01.2019-31.01.2019. 16. «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқытудың білімдік нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша оқытушының кәсіби құзыреттіліктерін дамыту».  //ҚР Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы. Алматы, 80 сағ.
Кәсіби мекемелерде мүшелік
2016-2017 жж. ҚазМемҚызПУ Ғылыми кеңес мүшесі, Алматы
2016-2019 жж. ҚазМемҚызПУ Оқу-әдістемелік кеңес мүшесі, Алматы
2018-2019 жж. Нұр-Мүбарак ЕИМУ-нің Араб филологиясы факультетінің Ғылыми кеңес мүшесі.
2016-2018 жж. Абылай хан ат. ҚазХҚжӘТ-дің «Шетел тілдері» мамандығы бойынша Республикалық студенттер олимпиадасының қазылар алқасының мүшесі.
2008-2019 жж. Республикалық мектеп оқулықтарының сараптама комиссия мүшесі.
2009-2016 жж. «ҚазМемҚызПУ Хабаршысы». Филология сериясы редакциясының алқа мүшесі.
2009-2019 жж. «Мектептегі шет тілі» /«Иностранный язык в школе» редакциясының ақылдастар кеңес мүшесі.
2016-2019 жж. «Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері». /«Иностранные языки в школах Казахстана» редакциясының ақылдастар кеңес мүшесі.
2016-2019 жж. «Шетел тілін оқыту әдістемесі». /«Методика обучения иностранному языку» редакциясының ақылдастар кеңес мүшесі.
2016-2019 жж. «Педагогика және өнер. /«Педагогика и искусство» редакциясының ақылдастар кеңес мүшесі.
Марапат және сыйақы
2008 1.А.Байтұрсынов атындағы «Саңлақ автор» медалі
2014 2.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы-2013» мемлекеттік грант иегері
2014 3. «Лидер образования» медалінің иегері
2014 4.Үздік ғылыми зерттеу жұмысы үшін «European Quality» медалі
2014 5.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалі
2016 6. «Үздік оқулық авторы» номинациясымен

«І дәрежелі Диплом»

2016 7 «Тоғызқұмалақ» ойыны жарысында «ІІІ дәрежелі Диплом»
2016 8. ҚазМемҚызПУ ректорының Құрмет грамотасы
2016 9. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ректорының Алғыс хаты
2017 10. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ ректорының Алғыс хаты
2018 11.Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты
2018 12.ҚР Білім және Ғылым министрлігінің Алғыс хаты
2018 13.Нұр-Мүбарак ЕИМУ проректорының Алғыс хаты. Рейтинг. І орын
2019 14. Әл-Фараби ат. ҚазҰУдың Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті деканының  Алғыс хаты
Ғылыми жарияланымдар
Оқу құралы:

1.English Grammar. Part I. Ағылшын тілі грамматикасы. Морфология. Оқу құралы. 2016. – 166 бет.

2.English Grammar. Part II. Ағылшын тілі грамматикасы. Синтаксис. Оқу құралы. 2016. – 136 бет.

3.English Grammar exercises. Ағылшын тілінің грамматикалық жаттығулары. 2016. – 132 бет.

4.Professional foreign language. Оқу құралы. – Алматы. 2019. – 66 бет.

Монография:

5.Түркі тілдеріндегі культтік фразеологизмдердің танымдық және этнолингвистикалық сипаты. Монография. -Алматы, 2016. -336 бет.

6.«Культ» концептісінің дүниетанымдық көрінісі. Монография. — Алматы, 2016. -260 бет.

7.Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин лингвокогнитивдик табияты.

– Алматы, 2016. -404 б. қырғыз тілінде.

8.Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы

(казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча). Монография. -Бишкек,

2017. -398 бет. қырғыз тілінде.

9. Қазақ тілі культтік фразеологизмдер сөздігі  Алматы: «ОНОН», 2017.

-132 бет.

І. Импакт-факторы бар халықаралық басылымдарда (Tomson Reuters, Scopus) ғылыми мақалалар:

10.Phrase logical units connected with the traditions and ceremonies of the cult of Fire // European Journal of Natural History. – 2017. – № 3. -PP.31-35.

Impact Factor = 1,387.

11.Этнолингвистическая аспекты лексико-семантической группы культовых фразеологизмы // International Journal of Applied and Fundamental Research. — 2016.-№ 4.- С. 1028-1031. Impact Factor = 0,682.

12.Phrase logical units connected with the customs and beliefs //International Journal of Current Research in Life Sciences (IJCRLS). Volume 10, Issue 08, August, 2018.-PP. 73049-73052.  Impact Factor =7.749.

13.Comparative Analysis Anthroponomy in Kazakh, Kyrgyz, Uzbek and Tatar Languages // European Journal of Natural History. – 2018. – № 2. -PP.49-52.

Impact Factor = 1,387.

14.Cognitive models of the concept «cult»in the language picture of the world // Academia Brasileira de Ciências. — Brasileira, 2018. Vol. 90, No. 2 supl.1. -PP.2662-2667. Thomson Reuters. Impact Factor = 1.10.

15. Names of People Associated with Religious Concepts. // International Journal of Current Research in Life Sciences (IJCRLS). — Canada, 2019. Volume 11, Issue 02. -PP. 1239-1242. Scopus. Impact Factor = 7.749

ІІ. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (БҒСБК) ұсынған ғылыми журналдарда:

16.Түркі тілдес халықтардың «жаратушы күштер» концептісінің тілдік көрінісі. //Ш.Уәлиханов атындағы КМУХабаршысы журналы. Филология ғылымдары. -№2. -2016. -94-100 бб.

17.Түркі халықтарының мәдениетіндегі рухани құндылықтар салты //С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы журналы. -№2. -2017. -333-339  бб.

18.Cult phrase logical units and their functions //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №3. -2017. -138-144 бб.

19.Қасиетті «Жеті» саныны концептісінің когнитивтік моделі //Наука и жизнь Казахстана. -№6. -2017.38-42 бб.

20.Жан-жануарлар тотеміне қатысты фразеологизмдердің дүниетанымдық сипаты //Наука и жизнь Казахстана.  -№6.(52). -2017. -52-55 бб.

21.Ғаламның тілдік «Культ» концептісі. //Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы журналы. Филология ғылымдары. -№2. -2018. -155-165 бб.

22.Киелі аңдарға қатысты тотемдік наным-сенімдер. //Қазақ бiлiм академиясының баяндамалары. Филология. -№2.-2018.- 134-140 бб.

23. Лексикографиялық материалдар негізіндегі «жаратушы күштер» концептісі // С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы журналы. -№3. -2018. -263-270 бб.

24.Араб-парсы тілдерінен енген антропонимдер //С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы журналы. -№3. -2018. -271-279 бб.

25.«Айналайын» сөзінің этнолингвистикалық сипаты // Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №3. -2018. -148-154 бб.

26.Түркі халықтарының аспан денелеріне ерекше құрметі //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №4. -2018.  -216-221 бб.

27.Жаратушы күштерге қатысты есімдердің танымдық мәні. // Наука и жизнь Казахстана.  -№2.(57). -2018. -195-199 бб.

28.«Құрбандық шалу» және «Ақ сары бас құдайы беру» дәстүрінің тілдік және танымдық сипаты. // Наука и жизнь Казахстана.  -№2.(57). -2018. -200-204 бб.

29.Когнитивная характеристика и роль концепта «Айналайын». //Наука и жизнь Казахстана. -№4 (61). -2018.-120-124 бб.

30.Қасиетті, киелі деп танылған құс тотеміне қатысты теңеулер мен тұрақты тіркестер. //Наука и жизнь Казахстана. -№4 (61). -2018.-125-128 бб.

31.Ұлттық дүниетанымдағы «жаратушы күштер» концептісінің құрылымдық модельдері. //Наука и жизнь Казахстана.  №6.(66). -2018. -172-179 бб.

32.Шығыстың ең көне даналық мұрасы – «Авеста» кітабы //Наука и жизнь Казахстана.  №7.(70). -2018. -178-183 бб.

33.Фетиштік наным-сенімдердің тілдік көрінісі //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №3.-2019.-138-145 бб.

34.Көне түркі мифологиясындағы Ұмай ана бейнесі //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №3.-2019.-146-155 бб.

35.Түркi мәдениетiнiң басты рухани элементтерiнiң бiрi –  бата-тiлек сөздер //БҚМУ Хабаршысы. №2.-2019.-123-129 бб.

36.Түркі халықтарының мифтік танымындағы жылан және үкі тотемі //БҚМУ Хабаршысы. №3.-2019. -173-178 бб.

ІІІ. Шетелдік басылымдарда:

37.Фразеологизмы связанные с тотемом животных //Молодежный научный Вестник. Электр. журнал. 2016. -5б.

38. Когнитивные модели концепта «культ» в языковой картине мира //Polish science journal. International science journal. Warsaw, 2018. Issue 6. -P.55-60.

39.Адам аттарына байланыштуу ысымдардын өзгөчөлүктөрү. // Вестник БГУ. -Бишкек, 2019. -№3-4. -267-271 бб.

ІV. Халықаралық, республикалық конференцияларда:

40.Education system of  Kazakhstan during the years of independence. //«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. ҚазМемҚызПУ, 2016. -346-348 бб.

41.Жамбыл Жабаевтың өлеңдерін интербелсенді әдістерді қолдану арқылы оқыту. //«Жамбыл Жабаев — Ұлы Дала елінің алып жыршысы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Алматы, «Қыздар университеті баспасы». -2016. 345-348 бб.

42.Казак жана кыргыз тилдериндеги анимистик ишенимдердин тилдик-таанымдык туюнтмасы. //«ЭКСПО-2017 – Болашаққа бастар жол» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. І бөлім. –Шымкент. «Әлем» баспасы. 2017. -18-22 бб.

43.«Культ» концептісінің ғылыми-әдіснамалық негізі. //«Рухани жаңғыру — жарқын болашақтың кілті» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. -Шымкент. «Әлем» баспасы. 2018. -11-15 бб.

44.«Культ» концептісін құрайтын фреймдер жүйесі //«Ұлы даланың жеті қыры — ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. -Шымкент. «Әлем» баспасы. 2019. -25-33 бб.

V. Республикалық басылымдарда:

45.Parts of Speech. //Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2016. -№6. -15-20 бб.

46.Шетел тілін тыңдап оқытуда аутенттік мәтіндермен жұмыс істеу тәсілдері //ҚазМемҚызПУ Хабаршысы. 2016. -№1. -101-105 бб.

47.Ағылшын тіліндегі сөздердің орын тәртібі және интонациясы туралы. //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2017. -№2. -29-32 бб.

48.Methods and activities for teaching vocabulary in English language. //Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2017. -№2. -10-12 бб.

49.Structure and usage of Prepositions// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2017. -№6. -11-17 бб.

50.Ағылшын тілін игерудің негізгі талаптары //Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2017. -№6. -3-6 бб.

51.Categories of English Verb Tenses // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2018. -№5. -36-44 бб.

52.Methods as a science of foreign language teaching / Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2018. -№5. -28-33 бб.

53.Methods as a science of foreign language teaching //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2018. -№6. -18-23 бб.

54.Grammatical categories and the Object of the Theoretical Grammar// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2019. -№1. -31-35 бб.

55. Classification of Parts of Speech// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2019. -№1. -18-24бб.

 

Турумбетова Ляйла Абдрахмановна

Білімі: Жоғары
1969-1973 жж. Алматы Педагогикалық шетел тілдері институтының Ағылшын тілі бөлімі. Ағылшын тілі  пәнінің мұғалімі.
1983-1987 жж. Алматы Педагогикалық шетел тілдері институтының Ағылшын тілі бөлімінің аспирантурасы.
Ғылыми дәрежесі: филология  ғылымдарының кандидаты.

10.02.20- сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание

Салыстырмалы- тарихы,  салғастырмалы және типологиялық тіл білімі

Академиялық тәжірибе
2015-2018 жж.

 

20018-20019 жж.

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер  кафедрасының  доцент м.а.

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті,

Араб және ағылшын тілдері кафедрасының  доцент м.а.

2015-2019 жж. Дәріс беретін пәндер:

1.Шет тілі

2.Әлем әдебиетінің тарихы

3.Типологиялық тіл білімі

4.Қәзіргі ағылшын  әдебиеті

5. Тіл тарихы

6 Оқытылатын шетел тілдері  халықтарының әдебиеті

7. Дінтануға қатысты  ағылшын тіліндегі мәтіндер

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
2003-2015 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық   университеті, филология факультеті, Жалпы тіл білімі және шет ел филологиянің кафедрасының доцент м.а.
2003-2015 жж Дәріс беретін пәндер:

1.Шет тілі

2.Іскерлік ағылшын тілі

3. Тіл тарихы

4. Global English

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
2002-2003 жж. Қарағанды Мемлекеттік Медицина академиясының халықарылық ынтымақтастық бөлімі — аға оқытушы.
2002-2003 жж. Дәріс беретін пәндер:

1- Шет тілі

1999-09.2002 жж Қарағанды шетел тілдері және аударма институтты «Лингва» — аға оқытушы
1973-1994

1994-1999

Қарағанды Мемлекеттік университеті  — оқытушы, аға оқытушы

Ағылшын және француз филология кафедрасының меңгерушісі.

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Академиялық емес тәжірибе жоқ
Біліктілік
19.02.2019 -23.02.2019 курсы повышения квалификации “Modern methods of teaching foreign languages and translation”. 72 сағ. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті.
15.01.2019 -26.01.2019 курсы повышения квалификации «Заманауи білім берудін әдіс –тәсілдері».72 сағ. Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы.
9.01.2018-15.01.2018 курсы повышения квалификации «Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері», 72 сағ. , Нұр-Мүбарак ЕИМУ
20.04.2018-26.04.2018 курсы повышения квалификации по теме «Практические и теоретические аспекты коммуникации»,объем 72 часа Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана
16.03.2016-20.03.2016 «Тіл білімдегі жаңа бағыттар» 72 часа.Казахский Университет Международных отношений и мировых языков
24.10.2016 — 04.11.2016 курсы повышения квалификации Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы «Инновационные подходы моделирования учебного процесса», 72  сағ.
12.07.2016 — 08.08.2016 Introductory Level Intensive English. 120 сағ. University Sultan Zainal Abidin. Malaysia/Kuala Terengganu
28.11.2016 — 15.12.2016 курсы повышения квалификации Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы по теме «Методика компрессивного обучения в школе и вузе»,  90  сағ.
Марапат және сыйақы
2019 Алматы облысының білім басқармасының Алғыс хаты
2018 ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы
2018 Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты
2018 Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты
Ғылыми жарияланымдар
1.Л.А., Турумбетовa; Б.М., Мaнaбaев; О.М., Шaяхметов. KAZAKHSTAN EDUCATION SYSTEM BREAKTHROUGH, HAVING OVERCOME THE TRAGIC EVENTS IN THE HISTORY OF KAZAKH PEOPLE. Journal of Oriental Studies, [S.l.], v. 1, n. 88, apr. 2019. ISSN 2617-1864. Available at: <http://bulletin-orientalism.kaznu.kz/index.php/1-vostok/article/view/1336>.

 

2..Байнеш Ш.Б., Турумбетова Л.А.,Тюлепбердинова  Г.А « Интеллектуальные образовательные технологии в учебном процессе». Сборник научных статей  «Наука и инновационные современные концепции». Том 2, стр. 42- 44. Москва, 2019.

3.Л.А. Турумбетова, Н.Суттибаев. Основные требования к переводчику в современной реальности в Казахстане. Научно- методический журнал. Методика обучения иностранному языку. .№2 (88,)Алматы,2019. Стр.3-7

4.Л.А.Турумбетоваб Г.Б.Суамбекова. « Об общих тенденциях в развитии педагогического образования». Научно- методический журнал. Иностранные языки в школах Казахстана, №6(,102) Алматы, 2018. стр.3-7.

5. .А.Турумбетоваб Г.Б.Суамбекова. « Об общих тенденциях в развитии педагогического образования». Научно- методический журнал. Методика обучения иностранному языку .№6(86)Алматы,2018. Стр.8-12.

6.О необходимости нового подхода при подготовке переводчиков.

«Қазақстан мектептерінде шетел тілдері» журнал,  №1, 2018.

7. «Concerns about current state of language learning». 26 января 2018 года КазНу имени аль-Фараби . IV Международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика», стр. 58-6

8. «Two stages of literary translation». 18 апреля 2018 года. КазНу имени аль-Фараби .Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики» , стр. 19-23.   2018.

9.«Языковая картина мира и взаимодействие культур, 28 ноября 2017 года  КазНу имени аль-Фараби; стр. 147-151 III Международная научная учебно-методическая онлайн конференция «Инновационные технологии в лингводидактике», стр. 147-151

10.Художественный текст — проблемы перевода», Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики»  5 апреля, 2017. Стр.53-56.

11..About the problems of translating Islamic Religious Terms into English», Международная научная конференция «Исламтану және Араб Филологиясы мәселері»,  25  апреля, 2017

12. Multilingualism and multilingual education in different countries of the  world. Международная научно-теоретическая конференция  «Актуальные проблемы филологии в ХХI веке», 2-3 июня 2017. Стр.141-145.

13. Stages of the development of Kazakh mathematical terminology. Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 2, Issue 4, October-December 2016. Стр.63-68.

14. How the system of education has changed in Kazakhstan after 25 years of Independence. Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 2, Issue 4, October-December 2016.Стр.30-35.

15. About the problems of teaching information and communication technologies in the conditions of information society. Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 1, Issue 1-2, 2017. ISSN 2411-2461.Стр.74-78.

16 Специфика и проблемы академической мобильности в Казахстане. Журнал «Қазақстан Жоғары Мектебі», 2(1), 2017.  Стр.13-18.

17..Use of modern technologies in the process of teaching speaking. Международная учебно-методическая конференция «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика»  29 января, 2016, Алматы. Стр.16-19.

18.К вопросу о языковой картине мира и взаимодействии культур» Международная научно — учебно-методическая конференция «Филология, лингводидактика и переводоведение: актуальные вопросы и тенденция развития» 4 февраля, 2016, Алматы. Стр.254-257.

19.«Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития» Международной научно-практической конференции «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития, 17-18 марта 2016, г.Москва

20.Этапы перевода художественного текста. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики»,  22 апреля 2016 года,  КазНУ им. аль-Фараби, Алматы.Стр.35-40.

21. О проблеме интернационализации образования» .VIII Международной  конференции «Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education» , Кыргызстан, Бишкек, 28 апреля 2016.

22..Motivating and Compulsory Power of Teaching English Nowadays. Международная научно-теоретическая конференция, «Язык как мягкая сила», 29 апреля 2016, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы.

23. Problems of realities translation. Collection of scientific research and methodological papers Actual Issues of Language Teaching and Translation Bratislava, Slovakia, 2016. Pages.82-90.

 

Раева Светлана Джумабековна

Образование Высшее
1965-1969 жж. Алматинский институт иностранных языков, учитель английского языка
1971-1973 жж. Алматинский институт иностранных языков, двухгодичные высшие курсы, преподаватель английского языка
Академический опыт работы  
          2005-20019гг Египетский Университет Исламской культуры            «Нур-Мубарак» ст.преподаватель
Академический опыт работы в других учреждениях
1969-1971жж. Пед.институт.г.Джамбул,преподаватель английского языка
1973-1995жж Гидромелиоративно-строительный институт,г.Джамбул, препод.английского языка
1995-1998жж. Джамбулский коммерческий банк, спец.
1998-2000жж РГПА «Хабар», проект «Перекресток» ассистент продюсера, проект «Меч Махамбета» переводчик
2000-2005жж ЗАО спец.учебный центр, специалист
Учебный семестр (полный рабочий день, не полный рабочий день): Полный рабочий день
Повышение квалификации
23-27.10.2015 The Macmillan Education On-line Conference (сертификат
2015 Министерство образования и науки РК, Алматы Каз.Жен. ПУ, Международный Турецкий центр, тема: “Educational system in the world”  72 ч.сертификат
9.04.2015

 

—  inter-active workshop conducted by prof. Stephen Hall, the theme: “ Words, word games and linking vocabulary learning to reading” (сертификат.
25.07 – 05.08.2016 British Council, Oxford international education group UICL London Central, general English course , 2 weeks, certificate;
09-15.01.2018 ” Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері” Египетский Университет исламской культуры ”Нур-Мубарак , 72 ч.
09-15.01.2018 «Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері» 72 сағат. Нұр-Мүбарак ЕИМУ
15-29.08.2018 .«Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов в образовательном процессе» 108 ч.Центр развития личности «Persona»;
26.01.2019г «Заманауи білім берудің әдіс-мәсілдері» 72 ч. Білім беру және ақпараттық жанашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы.Алматы
Научное руководство
Премии и награды
23.07.2015

 

2017

2018

2019

UniSZA,MalaysiaIntroductoryEnglishMobilityProgramme( certificate of appreciation

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Алғыс хаты

Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты

Нұр-Мүбарак ЕИМУпроректорының Алғыс хаты

 Научные издания и презентации
. Diagnosis of reading problems, Каз. Жен.ПУ 25.04.2014 225 стр. 11 жылдық мектепке арналған ағылшын тілінен оқу кітабы. (жаратылыстану-математикалық бағыт). 10-сынып. Изд. «Мектеп». 2015 г., 85 стр. «Writing a research paper». Қaз.Жен.ПУ, Вестник, филология сериясы, №3 (57), 2015г. Бала тәрбиесінде исламның рөлі, Алматы, 2016 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, «Essay writing at the Universities», КазГос.Жен.ПУ, Вестник, «Филология ғылымдары» сериясы, №1(58), 2016 г., 205-209 стр. «The experience of translating from Kazakh into English, Иностранные языки в школе № 1,  2016, “ Insurance in Islam”, Алматы, 2017 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, “ Ағылшын тілін оқытуда (сатылай кешенді талдау)технологияның тиімділігі. Қазахстан жоғаргы Мектебі, № 1.01.2018 г.

«Bringing up children in Islam» Египетский Университет Исламской культуры «Нур-Мубарак» научно-практическая конференция, 2016 г. “Short Islamic stories with moral values” пособие, 2016 г.,« Кәсіби шет тілі Исламтану мамандығының типтік оқу бағдарламасы»2016 г.

« Специфика  проблемы академической мобильности в Казахстане» Высшая школа, №6 2017 г. , Пособие для студентов Исламоведов, 2017. « Writing an essay” пособие, 2018.; Шет тілін оқытуда « Сатылай кешенді талдау» технологиясының тиімділігі, Қазақстан Жоғары мектебі, 2018; Шетел тілін оқыту сабақтарында студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін арттыру. Ізденіс №4, 2018. 281-283 б.; Шетел тілін оқыту әдістері. Нұр-Мүбарак ЕИМУ ғылыми практикалық конференция, 2019 ж.; Оку құралы. English for specific purposes of Islamic studies. ISBN 978-602-7071-49-3-99p. Almaty, 2019.

.

Работа со студентами
 Студенческая научно-практическая конференция, секция Арабского и английского языков 1.  Ермек Шынгыс, студ. 1 курса филологии  Why do Muslims sayInshaAllah2.  Кобей Аружан, студ.1 курс филологии “Why to learn Arabic language”

 

Тлебалдина Сауле Алимгазиновна

 Ғылыми дәрежесі: магистр ғылымы, оқытушы

 Мамандығы: араб тілі мамаңы

  Білімі:

Ғылыми еңбектері:

Жүргізетін пәндері: Араб тілі, Араб тілі жаттығулары, Араб тілі грамматикасы.

Марапатталуы:  

  1. Алғыс хат (Нұр-Мүбарак университеті ректоры атынан – 2014ж)
  2. Алғыс хат (Нұр-Мүбарак университеті ректоры атынан – 2015ж)
  3. Алғыс хат (Нұр-Мүбарак университеті ректоры атынан – 2016ж)

Шаяхметов Олжас Мырзаханұлы

Білімі: Жоғары
2002-2008 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. Аударма ісі маманы
Академиялық тәжірибе
2008-2010 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. Шетел филологиясы магистрі.
2012-2015 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. Шетел филологиясы PhD докторанты.
2008-2019  жж. Дәріс беретін пәндер:

1-Араб тілі

2- Араб тілінің тәжірибелік курсы

3-Араб тілі грамматикасы

4-Араб лексикографиясы

5-Араб тілін арнайы мақсатта оқыту

6-Аударма практикасы

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Біліктілікті арттыру
04.01.2015 – 01.02.2015 5. Certificate of participation in the student mobility for “Data Collection & Consultation on PhD Research University Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
04.01.2015-01.02.2015 6. Intensive English Programme for PhD students University Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
19.01.16-12.03.16 1. Жоғары оқу орындарында және мектепте білім берудің интербелсенді тәсілін қолданудың өзектілігі. 72 сағат.
09.01.18-15.01.18 2. Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері. 72 сағат.
15.08.2018-29.08.2018 3. Семинар-тренинг «Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов в образовательном процессе». 108 сағат.
12.07.2016-08.08.2016 4. Семинар-тренинг для преподавателей арабского языка по инновационные методы преподавания арабского языка. ISESCO. 72 сағат.
Кәсіби мекемелерде мүшелік
Марапат және сыйақы
2015 Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты
2018 Республикалық III медресе-колледжаралық олимпиаданы өткізуде белсенді ат салысқаны үшін ҚМДБ алғыс хаты
2018 Нұр-Мүбарак ЕИМУ проректорының Алғыс хаты
2018 Нұр-Мүбарак ЕИМУ проректорының Алғыс хаты
Ғылыми жарияланымдар

1. On the Metalanguage of Modern Arabic Lexicography. Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015. – 209-216 pp. (Scopus)

2. Systematising the Microstructure of a Modern Dictionary of the Arabic Language. Space and Culture, India Vol 6 No 2 (2018): History, Language and Culture: Eurasian Countries. (Scopus)

3. «Большой словарь» Каирской академии арабского языка как альтернатива Историческому словарю арабского языка Августа Фишера. Вестник. Серия востоковедения. – Алматы: КазНУ, 2015. – №3(73). – С. 66-71

4. Идеологический аспект иллюстративной зоны в современных арабских словарях на примере «Большого словаря» Каирской академии арабского языка. Вестник. Серия востоковедения. – Алматы: КазНУ, 2015. №3 (73). – С. 72-79

5. Цитаты из Корана и хадисов как эталон нормативности в толковых академических словарях современного арабского языка (на материале «Большого словаря» Каирской академии арабского языка). Адам әлемі, 2015. №3-4(65-66). – С. 133-138.

6. Традиционалистская основа консервативных тенденций арабской лексикографии как доминанта иллюстративного обеспечения современных толковых словарей арабского языка. Вестник. Серия востоковедения. – Алматы: КазНУ, 2016. №1 (76). – С. 296-303

7. Большой словарь Каирской академии рабского языка и его место среди толковых словарей арабского языка. Материалы XIV международной научно-практической конференции «Проблемы исламоведения и арабской филологии». – Алматы: Нур-Мубарак, 2015. –С. 182-224

8. Параметр входа словарной статьи в Большом словаре арабского языка Каирской академии. Материалы XVI международной научно-практической конференции «Проблемы исламоведения и арабской филологии». – Алматы: Нур-Мубарак, 2017. –С. 113-122

9. Анализ модели гипер-гипонимических отношений на примере дефиниций в Большом толковом словаре арабского языка Каирской языковой академии. Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции: Научные исследования от теории к практике. – Чебоксары, 2017. №1(11). – С. 87-94

10. Kazakhstan education system breakthrough, having overcome  the tragic events in the history of Kazakh people. Том 1 № 88 (2019): Вестник КазНУ.Серия Востоковедения.

Ғылыми жобалар

-Нұр-Мүбарак университетінде алғашқы үлкен «Арабша-қазақша» сөздік жобасы. 2014-2016 жж.

 

Нүсіпбаев Еркебұлан Бақытұлы

Білімі: Жоғары
2004-2008 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ /бакалавр/ филология, шеттілі; екі шеттілі (араб-ағылшын) тілдерінің маманы.
2008-2009 жж. Кайр университеті әдебиет факультеті. /Бір жылдық оқу-тәжірибе/.
2009-2011 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Шетел филологиясы /магистратура/.
Академиялық тәжірибе
2011-2018 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Араб тілі және әдебиеті кафедрасы, араб тілі оқытушысы.
2014-2017 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті Араб тілі және әдебиеті кафедрасының меңгерушісі міндетін атқарушы.
2011-2018жж. Дәріс беретін пәндер:

1-Араб тілі, араб тілі жаттығулары.

2-Өндірістік практика жетекшісі.

3-Араб тілі грамматикасы

4-Араб тілі риторикасы

5-Араб тілі синтаксисі және морфологиясы

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Академиялық емес тәжірибе жоқ
Біліктілік
12.11.2014 — 24.11.2014 Жаңа инновациялық технологиялар мен оқыту және сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 72 сағ. ҚР Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы.
09.01.2018-15.01.2018 Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері. Біліктілікті арттыру курсы 72 сағат. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті
Марапат және сыйақы
2014

2016

Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты

Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты

Ғылыми жарияланымдар
Ғылыми жобалар

1.            «Араб тілінің грамматикасын шетелдіктерге оқыту әдістемесі». Исламтану және араб филологиясы мәселелері. 2012 ж.

2.     «Араб тілі грамматикасының мағынасы мен маңыздылығы» Исламтану және араб филологиясы мәселелері. 2012 ж.

3.     «Араб тілін оқытуға қызықтыру».ҚазҰУ хабаршысы. 2015 ж.

4.     «Дінді ұстануда шектен шығудың себептері мен салдары». Алматы ислам астанасы халықаралық конференция. Алматы  2015 ж.

5.     «Оқытуды жоғары деңгейде ұйымдастыру». Исламтану және араб филологиясы мәселелері. 2016 ж.

6.     «Оқыту үрдісін жоғары деңгейде ұйымдастыру». «Образ независимого Казахстана в странах зарубежного Востока: тенденции и перспективы». 2018 ж.

7.     «Ақпараттық қоғамдағы дін» Исламтану және араб филологиясы мәселелері 2019 ж.

 

Қасымбаев Қуаныш Жанаталапұлы

Білімі: Жоғары
2006-2010 жж. Қазақстан Египет ислам мәдениеті университеті Нұр-Мүбәрәк университеті, Араб тілі және әдебиеті кафедрасы /бакалавр/ шет тілі: екі шет тілі (араб-ағылшын)
2010-2012 жж. Қазақстан Египет ислам мәдениеті университеті Нұр-Мүбәрәк университеті, Араб тілі және әдебиеті кафедрасы /магистратура/ Араб тілі филологиясы
2018ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ /докторантура/ шығыстану
Академиялық тәжірибе
2012-2013 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Араб тілі және әдебиеті кафедрасының лаборанты
2013-2019 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Араб тілі және әдебиеті кафедрасының магистрі/ араб тілі оқытушысы
2013-2019жж. Дәріс беретін пәндер:

1-Араб тілі

2-Араб тілі грамматикасы

3-Араб тілі морфологиясы

4-Араб тілінің практикалық курсы

5-Шешендік өнер

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Біліктілікті арттыру
19.01.2016-12.03.2016 Жоғары оқу орындарында және мектепте білім берудің интербелсенді тәсілін қолданудың өзектілігі «Өрлеу БАҰО» АҚФ (72 сағат)

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Алматы

11.04.2016-20.04.2016 Мысыр мәдени орталығы мен Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық  қатынастар және Әлем тілдері университеті ұйымдастырған «Араб тілін оқыту мәселелері» 72 сағаттық семинар, Алматы
09.01.2018 — 15.02.2018 «Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері» 72 сағат. Нұр-Мүбарак ЕИМУ
16.02.2019-23.02.2019 “Modern methods of teaching the Arabic language” republican seminar, 72 hours By organization of Nur-Mubarak, Oriental Studies faculty in Kazakh National university and Egyptian Culture center in Almaty.
Марапат және сыйақы
20.10.2012

 

 

12-14.03.2013

 

15.01.2014

 

22.06.2016

 

2018ж.

 

2018 ж.

1.     Certificate of Attendance “Current Trends in Modern Translation Studies” Сулеймен Демирел университеті

 

2.     Мысыр мәдениет орталығы « шет тілдер арасындағы араб тілінің рөлі» семинарына қатысканы үшін сертификат табысталды

3.     Elsevier BV Science Direct and Scopus Training тақырыбы тренингіне қатысканы үшін сертификат табысталды

4.     Allistair Neil ұйымдастыруымен жасалған Ielts Masterclass.

5.     ҚМДБ ұйымдастыруымен 3- медресе-колледжаралық олимпиадаға белсенді ат салысқан үшін Бас муфтиден алғыс хат

6.     «Сахабалар өміріне серуен» атты рухани ұйымдастырғаны үшін Нұр-Мубарак Египет ислам мәдениеті университетінің ректоры Жуда Бсюни мырзадан алғыс хат

Ғылыми жарияланымдар
1. Исламтану және Араб филологиясы мәселелері Нұр-Мүбәрәк «Әл-уасит» және «әл-уажиз» сөздіктерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктері VIII 318-322 б. 2012 ж.

2.Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті  Шетелдіктерге араб тілін оқыту әдістемесі мен бағдарламасын дайындау.16-19 б.  25 сәуір 2014ж.

3.  Ғылыми-әдістемелік журнал «Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері». Араб сөздіктерінің  құрамы мен құрылысы  10-15 бет 2017 ж. 1(91) атты ғылыми-зерттеу жобасы. 2012-2014жж.

4. Қазақстандағы діни дискурс. ҚазҰУ Хабаршы 2019 ж.

ТАӘ Сариева Жадыра Жұмағазықызы
Білімі: Жоғары
1994-2000жж Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, шығыстану факультеті, араб тілі мен әдебиеті бөлімі
2005-2010жж Мысыр, Каир қаласы, Әл Әзһәр университеті  араб тілі мен исламтану факультеті, араб тілі бөлімі, шетел тілі:  екі шетел тілі ( араб тілі – ағылшын тілі)
2004-2006жж Арабтану мен зерттеулер институты араб тілі және әдебиеті бөлімі, жоғары білім  дипломы
2010 -2011жж Магистратура, Арабтану мен зерттеулер институты араб тілі және әдебиеті бөлімі, араб тілі филологиясы
Академиялық тәжірибе
2018 –… Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті,  Араб және ағылшын тілдер кафедрасында оқытушы
2014-2017жж. Дәріс беретін пәндер:

1-Араб тілі

2-Араб тілінің морфологиясы

3-Араб тілінің практикалық грамматикасы

4- Араб тілінің практикалық курсы

5- Араб тілінің риторикасы

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Біліктілікті арттыру
26.02. 2016 Араб каллиграфиясындағы риқға жазуынан ижаза
1.06.2017 Хафс риуаяты бойынша Құран Кәрімді тәджуидпен мәнерлеп оқудан ижаза (6 рамазан 1438 һижра жылы)
Қаңтар айы 2019 «Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері» 72 сағ. Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу отралығы ұйымдастырған курс, Алматы
16.02.2019-23.02.2019 «Modern methods of teaching the Arabic landuage» republican seminar, 72hours
Марапат және сыйақы
30.04.2016

2018ж

 

2019ж

1.Араб ескіден көркем тәрбиелік семинарға белсенді атсалысқаны үшін Evenue орталығының алғыс хаты, Мысыр, Каир

2.«Болашақ исламтанушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы араб тілінің рөлі» атты І студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияны ұйымдастыруда зор еңбегі үшін Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты

3. «Араб және ағылшын тілі зерттеулері» атты ғылыми-зерттеулік студенттер конференциясында ғылыми жетекшілік жасағаныңыз үшін Нұр-Мүбарак ЕИМУ проректорының Алғыс хаты

Ғылыми жарияланымдар
1.«Әл Мунтахаб» тәфсирі. Алматы. 2010. (аудармашылар Садыбаев Қ.)

2.«Сұлтан Заһир Бейбарыстың өмірбаяны» Астана. 2016. (аудармашылар тобы Садыбаев Қ., Палтөре Ы., Омарбекова Ж.)

3.«Иғрабтың маңызы және оның араб тіліндегі алатын орны» атты мақала  (қосалқы автор Садыбаев Қ.)

Түркі әлемі» атты халықаралық симпозиуымы. ҚМПУ 11.10.2018

5. «Араб тілі мен қазақ тіліндегі метафораның кейбір ұқсастықтары мен ерекшеліктері» атты мақала(қосалқы автор Садыбаев Қ.)

«Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Абылай атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 25 қаңтар, 2019

 

Сариева Жадыра Жұмағазықызы

Білімі: Жоғары
1994-2000жж Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, шығыстану факультеті, араб тілі мен әдебиеті бөлімі
2005-2010жж Мысыр, Каир қаласы, Әл Әзһәр университеті  араб тілі мен исламтану факультеті, араб тілі бөлімі, шетел тілі:  екі шетел тілі ( араб тілі – ағылшын тілі)
2004-2006жж Арабтану мен зерттеулер институты араб тілі және әдебиеті бөлімі, жоғары білім  дипломы
2010 -2011жж Магистратура, Арабтану мен зерттеулер институты араб тілі және әдебиеті бөлімі, араб тілі филологиясы
Академиялық тәжірибе
2018 –… Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті,  Араб және ағылшын тілдер кафедрасында оқытушы
2014-2017жж. Дәріс беретін пәндер:

1-Араб тілі

2-Араб тілінің морфологиясы

3-Араб тілінің практикалық грамматикасы

4- Араб тілінің практикалық курсы

5- Араб тілінің риторикасы

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Біліктілікті арттыру
26.02. 2016 Араб каллиграфиясындағы риқға жазуынан ижаза
1.06.2017 Хафс риуаяты бойынша Құран Кәрімді тәджуидпен мәнерлеп оқудан ижаза (6 рамазан 1438 һижра жылы)
Қаңтар айы 2019 «Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері» 72 сағ. Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу отралығы ұйымдастырған курс, Алматы
16.02.2019-23.02.2019 «Modern methods of teaching the Arabic landuage» republican seminar, 72hours
Марапат және сыйақы
30.04.2016

 

2018ж

 

2019ж

1.Араб ескіден көркем тәрбиелік семинарға белсенді атсалысқаны үшін Evenue орталығының алғыс хаты, Мысыр, Каир

2.«Болашақ исламтанушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы араб тілінің рөлі» атты І студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияны ұйымдастыруда зор еңбегі үшін Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты

3. «Араб және ағылшын тілі зерттеулері» атты ғылыми-зерттеулік студенттер конференциясында ғылыми жетекшілік жасағаныңыз үшін Нұр-Мүбарак ЕИМУ проректорының Алғыс хаты

Ғылыми жарияланымдар
1.«Әл Мунтахаб» тәфсирі. Алматы. 2010. (аудармашылар Садыбаев Қ.)

2.«Сұлтан Заһир Бейбарыстың өмірбаяны» Астана. 2016. (аудармашылар тобы Садыбаев Қ., Палтөре Ы., Омарбекова Ж.)

3.«Иғрабтың маңызы және оның араб тіліндегі алатын орны» атты мақала  (қосалқы автор Садыбаев Қ.)

Түркі әлемі» атты халықаралық симпозиуымы. ҚМПУ 11.10.2018

5. «Араб тілі мен қазақ тіліндегі метафораның кейбір ұқсастықтары мен ерекшеліктері» атты мақала(қосалқы автор Садыбаев Қ.)

«Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Абылай атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 25 қаңтар, 2019

Бактиярова Шынар

Білімі: Жоғары
2010-2016 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті / бакалавр / Шет тілі: екі шет тілі мамандығы (араб, ағылшын)
2012-2014 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті / магистратура / Шетел филологиясы
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
2014 жыл, 10 маусым

№ 96 хаттама

Магистр
Академиялық тәжірибе, басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
2010-2011 жж. Атырау қалалық мешітінің ұстазы
2011-2014 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасының лаборанты
2014-2016 жж. Оқу бөлімінің диспечері
2016 жылдан Араб және ағылшын тілдер кафедрасының оқытушысы
2018-2019 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті Тәрбие және дін істері бөлімінің маманы
Дәріс беретін пәндер:

— Араб тілі.

— Араб тілі жаттығулары.

— Араб тілінің практикалық курсы.

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Біліктілікті арттыру
11.04.2016-20.04.2016 Араб тілін оқыту мәселелері (72 сағ.);
09.01.2018-15.01.2018 Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері (72 сағ.);
15.08.2018-29.08.2018 Профилактика синдрома профессиональноговыгорания педагогов в образовательном процессе (108 часов).
03.01.2019-26.01.2019 Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері (72 сағ.);
13.02.2019-23.02.2019 Modern methods teaching foreign languages and translation at al-Farabi Kazakh National university (72 hours)
13.04.2019-18.04.2019 Theory and methods of education and pedagogıcal scıence  (72 hours) Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті
Марапат және сыйақы
2019  «Болашақ исламтанушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы Араб тілінің рөлі» атты I студенттік конференция. Алғыс хат.
2019 Білім – қазына қоғамдық қоры. Алғыс хат.
Ғылыми жарияланымдар
І Импакт-факторы бар халықаралық басылымдарда (Tomson Reuters, Scopus) ғылыми мақалалар:

1. Phrase logical units connected with the customs and beliefs //International Journal of Current Research in Life Sciences (IJCRLS). Volume 10, Issue 08, August, 2018.-PP. 73049-73052.  Impact Factor =7.749.

2. Names of People Associated with Religious Concepts. // International Journal of Current Research in Life Sciences (IJCRLS). — Canada, 2019. Volume 11, Issue 02. -PP. 1239-1242. Scopus. Impact Factor = 7.749

ІІ Халықаралық, республикалық конференцияларда:

«Мультимедиялық презентациялар оқытудың технологиясы ретінде». IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ; «Қазақстаннның жаңа жаһандық жаңғыруы: «Алаш» және Мәңгілік ел» идеялары» атты ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция материалдары, 2017ж.

ТАӘ Кужахметова Динара Ериковна
Білімі Жоғары
2005-2009 Гуманитарлы-коммерциялық колледж.
2009-2012 Нұр- Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті/ Шетел тілі: екі шетел тілі, бакалавр.
2013-2015 Нұр- Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті/ Шетел филологиясы, магистратура
Академиялық тәжірибе
2018 ж. Нұр- Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің оқытушысы
2018 – 2019 ж.ж. 1 — Дәріс беретін пәндер:

2 — Араб тілі

3 — Араб тілінің практикалық курсы курсы (А2 деңгейі)

4 — Араб тілінің практикалық курсы (В2 деңгейі)

5 — Араб тілінің практикалық грамматикасы (В2 деңгейі)

6 — Араб тілінің практикалық курсы

(С2 деңгейі)

7 — Араб тілі морфологиясы

8 — Араб тілі синтаксисі

Оқу семестрі Толық жұмыс күні
Біліктілікті арттыру

15.05.2018 — 29.08.2018

 

15.01.2019

Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов в образовательном процессе. 108 сағ. Центр развития личности Persona.

Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері. 72 сағ. Білім беру ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы.

Марапат және сыйақы
 

2018ж.

 

1.«Болашақ исламтанушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы араб тілінің рөлі» атты І студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияны ұйымдастыруда зор еңбегі үшін Нұр-Мүбарак ЕИМУ ректорының Алғыс хаты
Ғылыми жарияланымдар Кирааты и Синтаксис , Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері, ғылыми – әдістемелік журнал. Алматы, 2019

Разновидность чтения аята إن هذان لساحران и его грамматический разбор, Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері, ғылыми – әдістемелік журнал. Алматы, 2019