Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы

Қапасова Дариға Арманқызы

КАФЕДРА МЕҢГЕРУШІСІ

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы: доцент м.а.

Мамандығы: ұлттық мектептерде орыс тілі мен әдебиеті

Білімі:

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті(бакалавр)(1997)
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (магистратура)(1999)
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (аспирантура)(2001)

Ғылыми еңбектері:

 1. Работа с текстом по специальности:  Учебное пособие по русскому языку для студентов-экономистов. – Алматы: Қазақ университеті, 2010. – 100 с.
 2. Русский язык: Учебное пособие для студентов-экономистов. – Алматы: Ценные бумаги, 2011. – 164 с.
 3. Научный стиль речи Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 112 с.
 4. Русский язык: Учебное пособие для студентов-экономистов. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 188 с.
 5. Русский язык: Учебное пособие для студентов-биологов. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 212 с.
 6. Типовая программа по «Профессионально ориентированный русский язык» — Алматы, 2016.
 7. Типовая программа по курсу «Профессионально ориентированный казахский язык» — Алматы, 2016.

Мақалалары:

 1. Взаимосвязанное  обучение видам речевой деятельности в курсе «Профессионально ориентированный русский язык»// Материалы международной научно-практической конференции «Прикладные аспекты современной филологии в контексте интегрированных образовательных программ» — Алматы: Қазақуниверситеті, 2015. С.179-184.
 2. Учебно-научный текст-описание: структура и виды //Материалы Республиканского научно-методического семинара «Русский язык и литература в современном Казахстане: теория, практика, методика», посвященного 100-летию со дня рождения профессора ХалабиМухитовичаСайкиева —  Алматы: Қазақуниверситеті, 2015. С.61-66.
 3. Сontrol as feedback with educational process (professionally-oriented Russian language) // Journal of Language and Literature. Volume 7, Issue 2, May 2016. – Pages 129-139.
 4. Синтаксическое членение лично-субъектных предложений // Материалы международной конференции Building cultural bridges: integrating Language, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education, 2016. – Bishkek.
 5. Структура и содержание электронного пособия// Материалы международной конференции Building cultural bridges: integrating Language, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education, 2016. – Bishkek.
 6. Multilingualism  and multilingual educational in different countries of the world // Материалы международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы фиолологии в 21 веке» — Алматы: Казак университетi, 2017.
 7. TheTendencyofWorldUsageintheModernRussianandKazakhstanMedia // Материалы X международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики и гуманитарных наук» — Москва, 2018.

Жүргізетін пәндері: Орыс тілі

 

 

 

   Бәйнеш Шолпан Борантайқызы

   Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

   Ғылыми атағы: доцент, профессор м.а.

   Мамандығы: шетел тілін оқыту әдістемесі мен педагогика пәндерінің      оқытушысы

   Білімі: Алматы шет ел тілдері педагогикалық институты (1975)

Ғылыми еңбектері:

 1. Шетел тілін оқытудың дамуы мен қалыптасу тарихы. Монография.-Алматы.Таугүл Принт баспасы-2014 ж.,-364 б.
 2. Речевые деятельности учащихся и пути повышения их творческой направленности. //-методика обучения иностранному языку. -№5(61)-2014 г., 18-23 стр.
 3. Шетел тілін оқыту барысындағы аударма мәселесі.//Шетел тілін оқыту әдістемесі.-№2(58)-2014 ж., 9-11 б.
 4. Animistic beliefs and totemic personal in the world picture. // hife Science Journal 2014.11(113), 299-302 б.
 5. «Мәтінмен жұмыс істеу»-баяндама. 9.04.2014ж. «Исламтану және араб филологиясы мәселелері». –Алматы, Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. XI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.
 6. «Название и идея текста» баяндама. ҚазМемҚызПУ 70 жылдығына арналған «Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конфе-ренция материалдары,-Алматы,25.04.2014ж. 38-40б.б.
 7. Болашақ шетел тілі пәнінің мұғалімін дайындаудың әдістемелік мақсаты мен мазмұны. – Абай атындағы ҚҰПУ «Тілдерді оқытудың өзекті мәселелері» атты Халықаралық – практикалық конференция материалдары, 16.04.2014ж., 28-29б.б.
 8. «Мәтінмен жұмыс істеу»-баяндама. 9.04.2014ж. «Исламтану және араб филологиясы мәселелері». –Алматы, Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. XI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.
 9. «Название и идея текста» баяндама. ҚазМемҚызПУ 70 жылдығына арналған «Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конфе-ренция материалдары,-Алматы,25.04.2014ж. 38-40б.б.
 10. Болашақ шетел тілі пәнінің мұғалімін дайындаудың әдістемелік мақсаты мен мазмұны. – Абай атындағы ҚҰПУ «Тілдерді оқытудың өзекті мәселелері» атты Халықаралық – практикалық конференция материалдары, 16.04.2014ж., 28-29б.б.

Жүргізетін пәндері: Педагогика

Марапатталуы:  

 1. ҚР Білім және ғылым министрлігінің мақтау қағаздары (1985-2002 ж.ж.)
 2. Ы.Алтынсарин атындағы ҚР Білім Академиясының алғыс хаттары, мақтау қағаздары (1989-2003 ж.ж.)
 3. Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі (1995)
 4. «Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері» медалі (2008)
 5. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалі (2014)

 

 

 

 

 

   Рысбаева Гүлдархан Қалиқызы

   Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

   Ғылыми атағы: доцент, профессор м.а.

   Мамандығы: ағылшын және неміс тілдері мұғалімі

   Білімі:

 • Алматы шет ел тілдері педагогикалық институты (1989);
 • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университеті. Аспирантура (1992).

Ғылыми еңбектері: Барлық жарық көрген ғылыми еңбектерінің саны 250. Оның ішінде 3 монография, 5 оқу құралы және 3 авторлық куәлігі бар.

 1. English Grammar. Ағылшын тілі грамматикасы. -Алматы, 2015.  -112 б.
 2. Theoretical English Grammar. Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы. -Алматы, -142 б.
 3. Түркі тілдеріндегі культтік фразеологизмдердің танымдық және этнолингвистикалық сипаты. Монография. -Алматы, 2016. -336 б.
 4. «Культ» концептісінің дүниетанымдық көрінісі.Монография. -Алматы, 2016.-260 б.
 5. Қазақ тілі культтік фразеологизмдер сөздігі. -Алматы, -180 б.

Мақалалары:

 1. Phrase logical unites connected with cult concepts in Turkish languages. //Life Science Journal. 2014. Volume 11(12s). -P. 954-959.
 2. Personal names in the anthroponomical picture of the world. //«ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары». -Алматы, 2015. -87-91 бб.
 3. Ғаламның тілдік бейнесі аясында «Культ» концептісінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері //Абай атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. -№4 (48). -2015. 212-217 бб.
 4. Этнолингвистическая аспекты лексико-семантической группы культовых фразеологизмы //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4. — С. 1028-1031.
 5. Жан-жануарлар тотеміне қатысты фразеологизмдердің дүниетанымдық сипаты // Наука и жизнь Казахстана. -№6.(52). -2017. 52-55 бб.

Жүргізетін пәндері: Шетел тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі, Ағылшын тілі грамматикасы.

Марапатталуы:  

 1. А.Байтұрсынов атындағы «Саңлақ автор» медалі (2008ж);
 2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грант иегері (2013ж).
 3. Үздік ғылыми зерттеу жұмысы үшін «European Quality» медалі (2014ж);
 4. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалі (2014ж).

 

  Турумбетова Ләйля Абдрахмановна

  Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

  Ғылыми атағы: доцент м.а.

  Мамандығы: ағылшын тілі  пәнінің мұғалімі 

   Білімі:

 • Алматы Педагогикалық шетел тілдері институты (1973)
 • Алматы Педагогикалық шетел тілдері институты. Аспирантура. (1987)

Ғылыми еңбектері:

 1. L. A. Turumbetova. A History of the English Language. Educational Manual. — Almaty: Kazakh University Press 2014. — 222 pages. ISBN 978-601-04-0643

Мақалалары:

 1. About the problems of translating Islamic Religious Terms into English»//«Исламтану және Араб Филологиясы мәселері»Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары, 25 апреля, 2017.- С.93-100.
 2. Multilingualism and multilingual education in different countries of the world//Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы филологии в ХХI веке», 2-3 июня 2017.-С.141-145.
 3. Stages of the development of Kazakh mathematical terminology// Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 2, Issue 4, October-December 2016. -С.63-68.
 4. How the system of education has changed in Kazakhstan after 25 years of Independence//Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 2, Issue 4, October-December 2016.- С.30-35.
 5. About the problems of teaching information and communication technologies in the conditions of information society// Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 1, Issue 1-2, 2017. ISSN 2411-2461.-С.74-78.
 6. СпецификаипроблемыакадемическоймобильностивКазахстане//Журнал «ҚазақстанЖоғарыМектебі», 2(1), 2017. -С.13-18.
 7. Useofmoderntechnologiesintheprocessofteachingspeaking// Международнаяучебно-методическаяконференция «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика» 29 января, 2016, Алматы.- С.16-19.
 8. К вопросу о языковой картине мира и взаимодействии культур»// Международная научно — учебно-методическая конференция «Филология, лингводидактика и переводоведение: актуальные вопросы и тенденция развития» 4 февраля, 2016, Алматы.- С.254-257.
 9. «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития»// Международная научно-практическая конференция «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития, 17-18 марта 2016, г.Москва
 10. О проблеме интернационализации образования»//VIIIМеждународнаяконференция «BuildingCulturalBridges: IntegratingLanguages, Linguistics, Literature, TranslationandJournalismintoEducation», Кыргызстан, Бишкек, 28 апреля 2016.

Жүргізетін пәндері: Шет тілі, Әлем әдебиетінің тарихы, Типологиялық тіл білімі, Қәзіргі ағылшын  әдебиеті, Тіл тарихы

  Кульбекова Баян Рустембековна

   Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

   Ғылыми атағы: доцент м.а.

   Мамандығы: ағылшын тілі  пәнінің мұғалімі 

   Білімі:

 • Алматы Педагогикалық шетел тілдері институты (1984)

Ғылыми еңбектері:

 1. 11 жылдық мектепке арналған ағылшын тілінен оқу кітабы. (жаратылыстану-математикалық бағыт). 11-сынып. «Мектеп» баспасы, 2015 ж.- 85 б.
 2. Кәсіби шет тілі Исламтану мамандығының типтік оқу бағдарламасы, Алматы, 2016
 3. «Short Islamic stories to read and discuss with moral values» оқу құралы, 2016
 4. Кәсіби шет тілі оқу құралы, 2017
 5. «Writing an Essay» оқу құралы, 2018

Мақалалары:

 1. Learning activities for reading//ҚaзМемҚызПУ, Вестник, филология сериясы, №5 (47), 2013г.
 2. Diagnosis of reading problems. ҚазМемҚызПУ, 25.04.2014.- 225 б.
 3. The family Islam in responsibility of parents in rаising up children//Научно-практическая конференция– Алматы, 2015 ж.- 126 б.
 4. Writing a research paper// ҚaзМемҚызПУ, Вестник, филология сериясы, №3 (57), 2015 ж.
 5. Essay writing at the Universities// ҚазМемҚызПУ, Вестник, «Филология ғылымдары» сериясы, №1(58), 2016 ж.- 205-209 бб.
 6. Технология самообразовательной деятельности в формировании языковой компетенции студентов, Москва, 2016 ж.-С.123-130
 7. Методика преподавания английского языка// Москва, Материалы 19 международных социально- пед.чтений.
 8. Methods of English language. vol.2, № 12, 2013. Published by Australian Center of Science and World). БД Scopus 12.[28]2015p.112 Registration Certificate
 9. Control as feedback with education process. Journal of Language and Literature Volume 7 Issue 2 May 2016 p129-139. Scopus
 10. Islam and bringing up children//Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті ғылыми-практикалық конференция, 2016
 11. Специфика и проблемы академической мобильности в Казахстане// Қазақстан Жоғары мектебі, 2017, №6
 12. Шетел тілін оқытуда мәдениетаралық қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру//әл-Фараби қазақ және әлем философиясы мәдениеті мен өркениеті атты ғылыми-тәжірибелік конференция.Алматы, 2018
 13. Шет тілін оқытуда «Сатылай кешенді талдау» технологиясының тиімділігі// Қазақстан Жоғары мектебі, 2018

 Жүргізетін пәндері: Кәсіби шет тілі, Қосымша шет тілі, Шет тілі, Шет тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі

 Марапатталуы:

 1. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл мерекелік медалі (2002)
 2. Қазақстан Республикасы Білім министрлігі Құрмет грамотасы (2002)
 3. Казахская академия образования им. И.Алтынсарина
 4. Победительница казахско-американского конкурса за активную и творческую деятельность, плодотворную работу в совершенствовании преподавания английского языка (2002)
 5. Почетная грамота Профсоюза работников образования и науки Республики Казахстан (2003)
 6. Құрмет грамотасы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогика институты ( 2006)
 7. Құрмет грамотасы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогика институты (2007)
 8. Құрмет грамотасы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогика университеті  (2009)
 9. Алғыс хат «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті (2014)

 

 

  Қырықбаева Эльмира Омарбекқызы

   Ғылыми дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

   Ғылыми атағы: доцент

   Мамандығы: тарих

   Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (1994)
 • Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университеті. Аспирантура (2000)

Ғылыми еңбектері:

 1. Семей қаласының тарихынан (1946-1990 жж.). Монография. «Көркем Семей» баспасы. Семей, 2014 ж., 4,5 б.т.
 2. Қазақстан тарихы (электронды оқулық).// Алматы, 2014 (HTML.) 4,37 ГБ.КазНПУим.Абая.
 3. Қазақстан тарихы (электронды оқулық)// Flipping Book Publication Алматы, 2014, 50,2 Мб. 291 бет.КазНПУим.Абая.

Мақалалары:

 1. Жастарымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу – біздің басты міндетіміз. //«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы,,2016, 7 желтоқсан.
 2. Control as feedback with educational process (professionally-oriented russian language). // Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 7. No. 2. May, 2016.129-139.
 3. Қазақ-орыс тілдерінің өзара ықпалдастығы мен билингвизм мәселесі». // Сборник статей по материалам LVII Международной научно-практической конференции.РИНЦ.Москва,2017. №3(54).
 4. Ғасыр апатына айналған Семей полигонының бүгінгі жайы. // Научный журнал Интернаука. Москва, 2017. №7(11) ISSN:2542-0348. РИНЦ.
 5. Танымал қашықтықтан оқыту үлгілерінің шетелдік тәжірибелеріне талдау // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Хабаршы. №3(55), 2017 ж. 19-25 бб.
 6. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі әлеуметтік аспектіде қазақ-орыс тілдерінің даму тарихы //«Молодой исследователь: вызовы и перспективы» Сборник статей по материалам LXIV международной научно-практической конференции.РИНЦ.Москва,№ 11 (64) Март 2018 г.
 7. Елбасының еліміздегі патриоттық сезімді дамытудағы еңбегі мен рөлі //«Интернаука»: научный журнал – № 15(49). Часть 1. – М., Изд. «Интернаука», 2018.

 Жүргізетін пәндері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақ салт-дәстүрі

 Марапатталуы:

 1. «Рахим» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналдарының Құрмет грамотасы (2014)
 2. Нұр-Мүбарак Египеттік ислам мәдениеті университетінен Алғыс хат (2016)

 

  Исабаева Сұлу Нағашыбайқызы

   Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

   Ғылыми атағы: қауымдастырылған профессор

   Мамандығы: Физика және информатика

   Білімі:

 • Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университеті (1996)

Ғылыми еңбектері:

 1. Әлемдік ақпараттық білім беру ресурстары, Алматы, «Қыздар университеті » 2015.-113 б.
 2. Компьютерлік желілер технологиясы, Алматы, «Қыздар университеті » 2015.-140 б.
 3. Информатикадан лабораториялық практикум, Алматы, «Отан» баспасы, 2016.-175 б.
 4. Компьютерлік дизайн курсына арналған практикум,  Алматы, «Отан » баспасы, 2016.-96 б.

 Мақалалары:

 1. Socialization of Children in Kazakhstan The Social Sciences Scopus 10(3): 253-259, 2015 ISSN: 1818-5800 Medwell Journals, 2015.
 2. Педагогический мониторинг в системе среднего образования //«Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития» .Научные труды Международной научной конференции 17-18 марта 2015 года, Москва.- С.565-568.
 3. Features of preparation Programmers in institutions of higher learning of Kazakhstan// Журнал «International journal of Academic Research
 4. Технология разработки адаптированных для регионов служебных программ компьютеров для использования в учебном процессе //«Интегративная функция педагогической науки в едином образовательном пространстве» Материалы ХІІ Международной научной конференции 1021 августа 2015 г, г. Стамбул. – С.200-206.
 5. Методы верификации и тестирования многопоточных приложений //Научные труды Международной научной конференции 17-18 марта 2016г., Москва.
 6. Бұлттық технология мүмкіндіктерін қолдану негізінде информатиканы оқытуды оңтайландыру//Хабаршы ҚазҰПУ, «Физика-математика сериясы», №4(60), 2017.- 236-241 бб.

Жүргізетін пәндері: Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

Марапатталуы:  Құрмет белгісі медалі. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2014 ж.).

 

 

  Иргебаева Ақерке Баянқызы

   Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

   Ғылыми атағы: доцент м.а.

   Мамандығы: орыс тілі мен әдебиеті

   Білімі:

 • С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (1991)
 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (аспирантура)(1998)

Мақалалары:

 1. Ценностные ориентиры в рекламе Казахстана// «Қазақ тілі мен түркітанудың өзекті мәселелері: ХХІ ғасырдағы рухани жаңғыру»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Астана: Назарбаев университеті, 26-28 қазан, 2017. –179 б.
 2. Ценностные ориентиры языка молодежи (на материале SMS-переписки) //«Заманауи жағдайдағы филология мен педагогика» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Сүлеймен Демирел атындағы универитет, 2017
 3. Фразеологическая репрезентация концепта «смерть» в казахском языке// Science Review3(10), March 2018 Vol.7Warsaw, Poland -59-62 бб.

Жүргізетін пәндері: Орыс тілі

  Қатран Досымбек

   Ғылыми дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

   Мамандығы: этнология, мәдени антропология

   Білімі:

 • С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (1989)
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты (аспирантура) (1994)

Ғылыми еңбектері:

 1. Қазақтың дәстүрлі ас-тағам мәдениеті. Алматы, ҚМӨҒЗИ, 2002. монография. 13 б/т.;
 2. Музей ісі теориясы мен практикасы. Алматы. ҚМӨҒЗИ, 2002. 7 б/т. оқу құралы;
 3. Араб, парсы, түрік, қытай, моңғол, мажар тілдеріндегі қазақ тарихы мен мәдениетіне байланысты кейбір беймәлім деректер. Ғылыми жинақ. ҚМӨҒЗИ, Алматы, 2002 ж. (авторлар ұжымымен бірге);
 4. Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қатысты моңғол деректері. Т.ІҮ. Алматы, 2007. «Дайк Пресс» (авторлар ұжымымен бірге). 15,5 б/т.;
 5. Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі (иллюстрацияланған ғылыми каталог). Алматы: Өнер, 2009. -344 б;
 6. Қазақ кілемдері мен тоқыма бұйымдары. ҚР МОМ коллекциясынан. (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) Алматы: 2012, IPOC. — 387 б;
 7. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Бес томдық этнографиялық энциклопедия. 2011-2014 жж. (авторлармен бірге, 1-том. А-Д., Алматы: DPS, 2011. -736 б., иллюст; 2-том. Е-И. -736 б., иллюст; 3-том. К-Қ. Алматы: РПК «Слон», 2012. -736 б., иллюст.; 4-том. Қ-О. Алматы: РПК «Слон», 2013. -736 б., иллюст.; 5-том. Ө-Я. Алматы: «Азия Арна», 2014. -840 б., иллюст.);

Мақалалары:

 1. Традиционная посуда казахов в контексте традиционного мировоззрения тюркских народов на выставке «Табактас» Центрального государственного музея РК (концепция, интерпретация) // «Қожа Ахмет Ясауи мұрасы мен ілімінің зерттелу мәселелері » IV халықаралық ғыл.-тәж.конф. материалдары. 4-6 қазан, 2012 жыл. — Түркістан: «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы». 2012. — 168-173 бб;
 2. Үй мүлкіне қатысты қазақтың дәстүрлі терминологиясы // «ІІ Арғынбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 25-желтоқсан. 2014. ҚазҰУ. Алматы: «Университет» баспасы. 201-204 бб;
 3. Ас беру салты // Қазақстан археологиясы мен этнологиясы: өткені, бүгіні және болашағы» атты «VІІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 28-29 сәуір 2015. Алматы: Қазақ университеті, 2015. 200-206 б.;
 4. Diet and nutrition of medieval nomads during the military campaigns // 1st International Silk-road Conference by the International Association for the Silk-road Studies. Korea. 2015.
 5. Мужские пояса казахов кочевников: виды, технология изготовления и функции // Третий музейный форум ТЮРКСОЙ под названием «Национальный костюм в музейном собрании: изучение и интерпретация». Уланбатаар, 2015 г. 22-24 сентября.;
 6. Ақым және о дүние. // Абай атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Хабаршы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, № 4 (47), 2015.- 172-176 бб;
 7. Музей заттарының атрибуциясын оқыту әдістемесі // G-Global. 18-май. 2016. 5 бет. ( http://group-global.org/ru/node/33637);
 8. Киіз үйдің символдық қасиеттері // Шұғыла (тәуелсіз, әдеби-көркем, ғылыми, танымдық журнал). Моңғолия, Өлгий, 2016. №4. (191) — 48-55 бб.;
 9. Жүз жыл бұрын және бүгін // Қазақ әдебиеті. 2017. 16-25 мамыр, №20-21.(3551. — 2-3 бб.;
 10. Байырғы түрік ескерткіштері материалдары бойынша палеоэтнографиялық пайым // «Байырғы түрік құндылықтары – 2017» халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференциясының мақалалар жинағы. Астана: ЕҰУ баспасы, 2017. 260-265 бб.;
 11. Қазіргі кезде қолданылып жүрген кейбір этнографиялық ұғымдардың этномәдени семантикасы хақында // «Қазақ халқының рухани мәдениетінің зерттелуі( атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы, Моңғолия, Баян-Өлгий. 2017. -34-45 бб.
 12. Қарақымыз – қазақ меншіктенуге тиіс мұра // Ұлы дала мұралары. 1-шығарылым. Жылдық ғылыми басылым.– Астана, 2017.- 170-172 бб.
 13. Наурыз мерекесі – халықтық білім мен ежелгі түсініктер тоғысы // «Ұлы Даланың ұлттық дәстүрлері» халықаралық форумы аясындағы «Наурыз — адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы» халықаралық ғылыми конференциясының материалдар жинағы. 14-16 наурыз. Атырау. -2018. 84-88 бб.

 Жүргізетін пәндері: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы, Қазақ халқының салт-дәстүрі

 Марапатталуы:  

 1. Бауыржан Момышұлы атындағы «Батыр шапағаты» медалі (2016)
 2. С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті ректорынан Алғыс хат (2017)
 3. Білім және ғылым министрлігі М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты директорынан Алғыс (2017)
 4. Атырау облысы әкімі Н.Ноғаевтан Алғыс хат (2018)

 

  Әбішева Нұрзия Мағазқызы

 Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

    Мамандығы: филолог, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы

    Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (1994)
 • Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы (аспирантура) (2001)

Ғылыми еңбектері:

 1. «Қазақ әдебиеті» Оқу орыс, ұйғыр, өзбек тілдерінде жүретін мектептердің 7-сыныбына арналған оқулық. (Қосалқы авторлар: Ж.Адамбаева, Ж.Даулетбекова) Алматы, «Бiлiм» баспасы, 2016.
 2. «Қазақ әдебиеті. Хрестоматия» Оқу орыс, ұйғыр, өзбек тілдерінде жүретін мектептердің 7-сыныбына арналған оқу құралы. (Қосалқы авторлар: Ж.Адамбаева, Ж.Даулетбекова) Алматы, «Бiлiм» баспасы, 2016.
 3. «Қазақ әдебиеті. Хрестоматия». Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқу құралы. ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен. (Қосалқы авторлар: С.Мақпырұлы, Г.Құрманбаева) «Мектеп» баспасы, 2016 жыл.
 4. «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы. (Қосалқы автор: Д.А.Қапасова), Алматы, 2016.
 5. «Профессиональный русский язык» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы. (Қосалқы автор: Д.А.Қапасова), Алматы, 2016.

Мақалалары:

 1. Экстремизмнің тұлғалық-психологиялық түптамырлары. (Қосалқы авторлар: Дуанаева Ш.Е., Жолмағанбетова М.) //ҚазҰУ хабаршысы. Психология және социология сериясы. №1 (56). 2016 жыл.
 2. Білім жүйесіне критериалды бағалауды енгізудің артықшылықтары. (Қосалқы авторлар: Исабаева С.Н., Талпакова Б.Ә.)// Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы. №4(56), 2017 жыл.
 3. Жоғары сынып оқушыларының кәсіби бағыттылығын ерекшелеу тәсілдері. (Қосалқы авторлар: Исабаева С.Н., Суамбекова Г.Б.) // Абай атындағы ҚҰПУ хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы. №1(57), 2018 жыл.
 4. Control as feedback with education process (professionally-oriented Russian language) //Journal of Language and Literature, Volume 7, issue 2, May 2016._P.129-139. (Қосалқыавторлар: Kapassova D., Kulbekova B., Chekina E., Kyrykbaeva E.)

Жүргізетін пәндері:  Қазақ тілі, Кәсіби қазақ тілі, Тіл біліміне кіріспе, Педагогика, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.

 

  Бөрібай Эльмира Сартайқызы

   Ғылыми дәрежесі: биология ғылымдарының кандидаты

    Ғылыми атағы: доцент м.а.

    Мамандығы: биология, экология, химия,  қоршаған орта қауіпсіздігі

    Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (1994)
 • Ботаника және фитоинтродукция институты (аспирантура) (2001)

Ғылыми еңбектері:

 1. Ғылыми монография «Шу алқабындағы кенепшөптің морфо-физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктері», 2015. Алматы. – 112 б.
 2. Қоршаған орта мониторингі. Оқу құралы. –Алматы: Экономика. 2013. -256 б.
 3. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу. Ш.Б. Байнеш, Э.С. Борибай. – Алматы: «Жебе-дизайн» баспасы, 2017. -112 б.

 Мақалалары:

 1. Современные методы получения медицинских препаратов из конопли. //Вестник КазНМУ им. С.Асфендиярова. Алматы, 2014
 2. Қазақстанның тұрақты даму жолында экологиялық білім және тәрбие берудің сабақтастығы. //Вестник Западно-Казахстанкого педагогического университета – Уральск, 2014. №3 – С.26–31
 3. Биологические особенности некоторых культурных сортов конопли (Cannabaceae). //Известия НАН РК. Серия Аграрные науки. 2014.-№3. – С.57-65
 4. «European Biotechnology Congress 2014»,  Lecce, Italy, May 15 and 18, 2014. Plant Biotechnology. «Physiological and biochemical features of Cannabis ruderalis in the Chui valley».
 5. Environmental Biotechnology. «DNA heterogeneity in the Cannabis popylation of Chui valley». «European Biotechnology Congress 2014»,  Lecce, Italy, May 16, 2014.
 6. Пути решения проблем сохранения биоразнообразия в Казахстане. //Материалы Международной научно — практической конференции «Научный форум: актуальные вопросы науки и техники в XXI столетии. Естественные и медицинские науки». – Киев, 2014. – С.27–34.
 7. Проблемы сохранения биологического разнообразия Республики Казахстан в условиях опустынивания//Вестник Кыргызского государственного университета им.И.Арабаева. – Бишкек:«Солюшин», 2013. Серия: Естественные науки. –№1. – С.49–51.
 8. Возможности использование биологически активных веществ конопли. //Вестник КазНАУ Исследования, результаты. Алматы, 2017. №2(74) – С.150-155;
 1. Sustainable development through introduction of international standards. //Вестник КазНАУ Исследования, результаты. Алматы, 2017. №2(74) – С.306-309 в соавторстве Усубалиева С.Дж., Молдагазыева Ж.Ы.
 2. Применение конопли Шуйской долины в медицинских целях //Научный журнал «Авиценна». №6, Изд. «Плутон» Россия, г. Кемерово, 2017. – С.36-42 в соавторстве  Усубалиева С.Дж.

 Жүргізетін пәндері: Экология, Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, Академиялық хат.

   Бекқожанова Гүлнар Қисметоллақызы

   Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

   Ғылыми атағы: доцент м.а.

   Мамандығы: ағылшын және араб тілі

   Білімі:

 • Абылайхан атындағы Қазақ мемлекеттік әлем тілдері және халықаралық қатынастар университеті (1997)
 • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (ізденуші) (2007)

Ғылыми еңбектері:

 1. Лингвистикалық терминология. Монография. — Алматы, 2012. -207б.
 2. Дипломдық жұмыстарды орындау туралы нұсқау.- Алматы.: «Арекет-Принт», 2011. -32б.
 3. English stylistics –Textbook – Almaty, 2017

 Мақалалары:

 1. Теоретические основы формирования специальных компетенциий магистрантов: Science and world – International scientific journal # 3 (19)  Vol III.- Volgograd 2015. –Индексирумый на базе РИНЦ
 2. Efficient methods of using presentation techniques in FLT: Польша, Преземисл- 07-15 декабрь, 2015г.-6-9 стр.- Польша, 2015 Материалы международной конференции /Индексирумый на базе РИНЦ
 3. Шет тілін оқытудғы сыныптан тыс жұмыстардың түрлеріӘл-Фараби ат. ҚазҰУ-ның халықаралық конф. жинақтары -198-199бб.
 4. Академиялық ұтқырлық жобасы-болашақ маманның бәсекеге қабілеттілігінің табысты кепілі. ҚазҚызМемПУ-нің 70 жылд. Орай ұйымд-ған «Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» атты халық-лық ғылыми-практ. конф. материалдары. – Алматы, 25 сәуір, 2014ж. -177-179бб.
 5. English stylistics: theory and practice- оқу құралы, Алматы: Эверо 2016ж. -172б.
 6. Үздіксіз білім- толассыз, тоқтаусыз өміршең білімү Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы/Алматы: Педагогика, 2015.
 7. Шетел тілін оқыту үрдісіндегі мәдениаралық қатысым бағытына негізделген тиімді әдіс-тәсілдер- Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. -2017- конференция материалдары
 8. Problems and strategies of teaching an FL of mixed-class ability students- Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. -2017

Жүргізетін пәндері: Ағылшын тілі, Кәсіби бағытталған ағылшын тілі, Ағылшын тіліндегі мәтіндер, Ағылшын тілінің стилистикасы, Теориялық фонетика

 Марапатталуы:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» БҰАО АҚ ұйымдастырған «ЖОО Үздік әдіскері» жобасының жеңімпазы (2014)

 Жұбанова Бағдат Хорезімқызы

   Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

   Мамандығы: ағылшын тілі

   Білімі:

 • Қызылорда педагогикалық институты (1991)
 • Ы.Алтынсарин атындағы білім беру академиясы  (ізденуші) (2008)

Ғылыми еңбектері:

 1. Қазақстанның педагогикалық ойындағы гендерлік идеялары (Монография: Алматы, 2013,  235 б.
 2. Барлық мамандықтар үшін ағылшын тілінен оқу құралы. – КазНАУ, Алматы, 2014. — 6 б.б.
 3.  Көптілдік білімнің кейбір дидактикалық аспектілері жөнінде («Заманауи кезеңде көптілдік білімнің дамуының өзекті мәселелері» Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық университетінің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары – 2014 ж. 389-392 б.)
 4. «Гендерлік білім беруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудегі мәселелер» (Қарағанды университетінің хабаршысы, «Педагогика» топтамасы. – Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ)
 5. «Образовательная стажировка педагогов: из опыта международного сотрудничества». – («Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» атты 15-ші халықаралық конференция. – 2-4 маусым, 2017 ж., Қазақстан, Астана)
 6. «The relevant gender models: for gender sensitive education» —
  ҚарМУ Хабаршысы, 2018 ж.

Жүргізетін пәндері: Шетел тілі: ағылшын тілі, кәсіби-бағытталған шетел тілі

 

    Тулеубаева Мейрамкуль Каленовна

   Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты

    Мамандығы: Экономика

    Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (бакалавриат) (2002)
 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (магистратура) (2004)
 • Қ.И.Сәтбаев атыңдағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (2007)
 • М.Тынышпаев атындағы  Қазақ көлік  және коммуникациялар академиясы (ізденуші) (2010)

Ғылыми еңбектері:

 1. Государственное управление и глобальный финансовый кризис: уроки для Казахстана//Материалы Международной научно-практической конференции «Научно-педагогический поиск в современном мире» Университет Алматы. Алматы 4 ноября 2016 г. 0.3 п.л.
 2. Формирование страховых резервов в Республике Казахстан//Материалы Международной научно-практической конференции «Научно-педагогический поиск в современном мире» Университет Алматы. Алматы 4 ноября 2016 г. 0.3 п.л.
 3. Отын –энергетикалық саласына инвестиция тарту//Международный научный журнал-приложение РК «ПОИСК» № 1(1)/2017 г.2 б.б.
 4. Потенциал развития туризма в Казахстане//Материалы Международной научно-практической конференции «Экономико-социальные отношения в области физической культуры и сфере обслуживания», 11-12 мая 2017 года.Украина.3 п.л.
 5. Критерии экономической безопасности страны//Материалы Международной научно-практической конференции «Экономико-социальные отношения в области физической культуры и сфере обслуживания», 11-12 мая 2017 года.Украина.3 п.л.
 6. Инвестицияларды басқарудың мәні мен түрлері//14 апреля 2017 г. В Алматинской академии экономики и статистики г. Алматы  прошла Международная  научно — практическая конференция  «Молодежь и наука»  на тему: общенациональная патриотическая идея  «Мәңгілік Ел» как основа развития  казахстанского общества».2 б.б.
 7. Жұмыссыздықтың экономикалық циклдері//2017 жылдың 27 сәуірінде «Ғылым, білім, инновация: ағымдағы даму мәселелері мен болашағы»  атты студенттер мен жас ғалымдардың ІІI-ші Республикалық ғылыми-практикалық  конференциясының. 0.2 б.б.
 8. Модель межотраслевого баланса для двухсекторной экономики// Ізденіс № 2 /2018 ж.
 9. Межотраслевой баланс  для  двухсекторной экономики// Высшая школа Казахстан № 2 /2018 г.

Жүргізетін пәндері: Экономикалық теория негіздері, менеджмент

 

  Тюлепбердинова Гүлнұр Алпысқызы

 Ғылыми дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

    Мамандығы: қолданбалы математика және информатика

    Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (бакалавриат) (2002)
 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (магистратура) (2004)

Ғылыми еңбектері:

 1. UML тіліндегі кластар диаграммасының графикалық нотация элементтері// журнал:Вестник КазНИТУ    имени   К. И. Сатпаева. 2017
 2. Методика формирования метакомпетенций у студентов бакалавров по дисциплине «Информационно коммуникационные технологий»// Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 2017
 3. «OLAP кубтерінде деректерді агрегаттау»//Журнал «Наука и жизнь Казахстана», №44. 2017. – С.294-298.
 4. UML қосымшаларын тиімді қолдану бойынша талаптар және ұсыныстар спецификасы//Журнал Вестник КазНИТУ    имени   К. И. Сатпаева, 2017
 5. О роли беспроводных информационных технологий в обучении студентов// Журнал Вестник КазНИТУ     имени   К.И. Сатпаева
 6. Ақпараттандыруда сымсыз байланыс технологиясының атқаратын рөлі// Журнал «Наука и Жизнь Казахстана» №1. 201. –С. 191-193
 7. «UML тілінде қатынас және оның класстар диаграммасындағы графикалық бейне» Наука и Жизнь Казахстана» № 1-  02.2017
 8. Применение информационных технологий в управлении организацией// Международный академический Вестник №1(3)2016, г. Москва. Журнал РИНЦ.
 9. Trilingual training of future experts in the conditions of information society// Журнал «Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities», Volume 2 ISSUE 2017 ISSN 2411-2461.
 10. About the problems of teaching information and communication technologies in the conditions of information society. Журнал «Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities» Volume 1 ISSUE 1-2, 2017 ISSN 2411-2461.
 11. Жоғары білім берудегі бұлттық технологиялар//«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық көпшілік ғылыми журнал №6(50)2017. Педагогика сериясы. Астана.

Жүргізетін пәндері: Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

 

   Төлегенова Әлия Аманғалиқызы

   Ғылыми дәрежесі: РһD

   Ғылыми атағы: қауымдастырылған профессор

    Мамандығы: психология

    Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (бакалавриат) (2004)
 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (магистратура) (2006)
 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (докторантура) (2009)

Ғылыми еңбектері:

 1. Пcихологичеcкий экcперимент: cтруктура и технологии. Учебное поcобие Алматы, «Қазақ универcитеті» баспасы, 2015.-149 бет
 2. Psychology of interpersonal communication: монография// Алматы, «Қазақ универcитеті» баспасы, 2015. 82 бет (Қосалқы авторлар:M. Kustubayeva, A.A. Tolegenova, A.T. Kamzanova, M.S. Jakupov)
 3. Psychological trauma as a reason for computer game addiction among adolescents (Scopus Impact Factor = 471)// International Journal of Environmental & Science Education. 2016. – Vol.11.-Iss.9 P. 2343-2353 (Қосалқы авторлар: Oskenbay F., Kalymbetova E. Man Cheung Chung)
 4. Trait Meta-Mood, gender and EEG response during emotion-regulation (Impact Factor 1.946)// Journal of Personality and Individual Differences. V66. 2014. P. 75–80 (Қосалқы авторлар: A.M. Kustubayeva, G. Matthews)
 5. ЭЭГ активность головного мозга при различных стратегиях саморегуляций эмоций:подавление и переоенка// Психологический Журнал, 2013, том 34, № 4, с. 58–68 (Қосалқы авторлар: А. М. Кустубаева, Дж. Мэттьюс)
 6. From the conceptual ideation theory on joint-dialogical cognitive activity (Scopus)// Psychology in Russia: State of the Art Volume 6, Issue 4, 2013. P. 82-93 (Қосалқы авторлар: Jakupov S., Zhubanazarova, Toksanbaeva N. Jakupov M.)
 7. Exploring the relationship between childhood trauma and internet gaming addiction (Impact Factor: 276)// 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan P.684 (Қосалқы авторлар: F.Oskenbay, Man Cheung E.Kalymbetova)
 8. The psychological features of neurological patients’ anxiety level (Impact Factor: 276)// 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan P.144(Қосалқы авторлар: L.Omarova M.Sutyeyeva B.Myrzatayeva N.Sadykova, N.Akhtayeva  Alexina Li, D.Naurzalina)
 9. Adaptation Features of First-year Students at the Higher Military Law Institute (Impact Factor: 276)// 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan P. 77 (Қосалқы авторлар: D.Naurzalina A.Karimova B.Muldasheva N.Kibatayeva B.Almurzayeva, S.Amankeldy)
 10. Psychological Components of Happiness And Creativity (Impact Factor: 276)// 31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan P. 903 (Қосалқы авторлар: N.Akhtaeva N.Polyvyannaya K.Gazizova, Z.Bekbayeva Y.Autalipova)
 11. Exploring connection between Emotional intelligence (EI), communication and level of leadership (Impact Factor: 1.097)// INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY  Volume: 47 Special Issue: SI   Supplement: 1 Pages: 163-163   Published: 2012 Cape Town (Қосалқы авторлар: Saduova S. Madaliyeva Z. Jakupov S. Fedorovich O) 

Жүргізетін пәндері: Психология, Психология және адам дамуы, Дін психологиясы, Ғылыми зерттеу әдістері мен жолдары, Өзін-өзі тану, Жеке тұлға психологиясы, Шет тілін үйретудегі психология

Марапатталуы:

Звание «Лучший преподаватель вуза». Министерство Образование и науки РК (2017)

    Оразбаева Қафиза Оразбайқызы

    аға оқытушы

    Мамандығы: Ағылшын тілі оқытушысы

    Білімі: Алматы педагогикалық шет тілдері институты (1977)

Ғылыми еңбектері:

 1. Тіл дамыту тәсілдері. Әдістемелік оқу құралы. – Алматы, 2007 ж.

Islamic topics. Әдістемелік оқу құралы. – Алматы, 2010 ж.

 1. Оқу ережесі.Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы, 2011 ж.
 2. Short Islamic stories to read and discuss with moral values. Оқу құралы.- Алматы, 2016
 3. Short Islamic stories  with moral values. Әдістемелік құрал. Алматы: Nur Print, 2016
 4. Islam is the religion of peace and kindness. Оқу құралы.– Алматы, 2017 ж.

Мақалалары:

 1. Present Simple түсіндіруге арналған шағын жаттығу түрлері// ИЯШ, 2009
 2. Ақпараттық технологияларды жоғары оқу орындарында қолдану// Конференция материалдарының жинағы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. – Алматы, 2011
 3. Оқытудағы инновация// Конференция материалдарының жинағы, Абылай хан атындағы ҚазХҚҚжӘТ. – Алматы, 2013
 4. Rhymes about the seasons and weather // ИЯШ, 2014
 5. Оқытушылардың ауыз-екі тілде сөйлеу қабілетін арттыру жолдары// ИЯШ, 2014.
 6. About experience of translating the poems from English into Kazakh language // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілі №1, 2016
 7. Технологии самообразовательной деятельности в формировании языковой компетенции студентов» МАНПО 2016, часть 2, халықаралық ғылыми конференция 17-18 наурыз Мәскеу, 2016
 8. Myth function in the artistic work: classification aspect Функции мифа в художественном произведении: классификационный аспект // Science and Education Studies, “Stanford University Press”, 2015, № 2(16)
 9. Myth and Kazakh mythology: retrospective analysis and prospects of research, Indian Journal of science and technology/ vol.9 (22), 2016.
 10. Ағылшын тілін оқытуда сатылай кешенді талдау технологиясының теңділігі // Қазақстан жоғарғы мектебі No. 01, 2018

 Жүргізетін пәндері: Шетел тілі, Кәсібі бағыттаған шет тілі

 

    Раева Светлана Жұмабекқызы

    аға оқытушы

    Мамандығы: Ағылшын тілі оқытушысы

    Білімі: Алматы педагогикалық шет тілдері институты (1969)

Ғылыми еңбектері:

 1. 11 жылдық мектепке арналған ағылшын тілінен оқу кітабы. (жаратылыстану-математикалықбағыт). 11-сынып. «Мектеп» баспасы, 2015 ж.- 85 б.
 2. Кәсіби шет тілі Исламтану мамандығының типтік оқу бағдарламасы, Алматы, 2016
 3. «Short Islamic stories to read and discuss with moral values» оқуқұралы, 2016
 4. Кәсіби шет тілі оқу құралы, 2017
 5. «Writing an Essay» оқу құралы, 2018

Мақалалары:

 1. Essay writing at the Universities// ҚазМемҚызПУ, Вестник, «Филология ғылымдары» сериясы, №1(58), 2016.-С.205-209
 2. Технология самообразовательной деятельности в формировании языковой компетенции студентов, Москва, 2016 .- С. 123-130
 3. Методика преподавания английского языка// Москва, Материалы 19 международных социально-пед.чтений
 4. Methods of English language. vol.2, № 12, 2013. Published by Australian Center of Science and World). БД Scopus 12.[28]2015p.112 Registration Certificate
 5. Control as feedback with education process. Journal of Language and Literature Volume 7 Issue 2 May 2016 p129-139. Scopus
 6. Islam and bringing up children//Нұр-МүбаракЕгипетисламмәдениетіУниверситетіғылыми-практикалықконференция, 2016
 7. The experience of translating from Kazakh into English, Иностранные языки в школе № 1, 2016
 8. Insurance in Islam”, Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. Алматы, 2017

Жүргізетін пәндері: Ағылшын тілі, Арнайы мақсаттағы ағылшын тілі, Бзалық ағылшын тілі, Лексикология; Ағылшын тілінің теоретикалық және практикалық грамматикасы

Марапатталуы:

 1. Faculty Islamic Contemporary study, UniSZA, Malaysia ( certificate of appreciation) (2013)
 2. Письмо-благодарность ректора Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак (2014)
 3. UniSZA, Malaysia — Introductory English Mobility Programme (certificate of appreciation) (2015)

 

   Немеребаева Күлшат Ақылбекқызы

    аға оқытушы

    Мамандығы: Француз және неміс тілдері, Орыс тілі мен әдебиеті

    Білімі:

 • Алматы педагогикалық шет тілдері институты (1984)
 • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2013)

Ғылыми еңбектері:

 1. Книга для чтения. Естественно-математическое направление. Для 11 класса. Издательство «Мектеп» 2015 год.- 173 с.
 2. Книга для чтения. Естественно-математическое направление. Для 10 класса. Издательство «Мектеп», 2014. — 150 с.

 Мақалалары:

      1.Ұлттық ойындармен өнердегі тәрбие//Журнал педагогика и искуство 2018 год. № 1 (69).- С. 17-24

 1. Параллельные синтаксические конструкции//Журнал Промышленный транспорт Казахстана. 2017 год. №2 (55)
 2. Использование словообразования писателями// Журнал Промышленный транспорт Казахстана. 2017 год. № 3 (56).- С. 154 -157
 3. Писатели о войне//Журнал Промышленный транспорт Казахстана. 2016 год. №2 (51).- С. 177-179
 4. Точность и культура речи//Журнал Промышленный транспорт Казахстана. 2016 год. №3 (52). – С. 149-151
 5. О лексической сочетаемости глаголов движение//Журнал Арабской филологии. «Нур-Мубарак». 2013 год. – С.205-207
 6. Роль ознакомительной педагогической практики//Журнал «Иностранные языки в школах Казахстане». 4 (70). 2013 год. – С.21-23
 7. Особенности обучение студентов китайцев русскому произношению по специальности//Журнал Методика обучения иностранному языку. 4 (54). 2013 год.- С. 20-21

 Жүргізетін пәндері: Орыс тілі

Марапатталуы:

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті ректорының алғыс хаты (2014)

    Жолмаганбетова Маржан Аманбайқызы

    Магистр, аға оқытушы

    Мамандығы: биология және химия

    Білімі:

 • әл‑Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті (1996)
 • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті (Аспирантура) (2001)
 • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті (Магистратура) (2014)

Ғылыми еңбектері:

 1. «Модульдік оқыту бағдарламасы арқылы тіршілік қауіпсіздігі курсында студенттердің тұлғалық дамуын қалыптастыру»  // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. Алматы, 2012. 2(62).
 2. «Тіршілік қауіпсіздігі курсын жоғары оқу орындарында оқытудың маңызы»// Хабаршы. Қазмемқызпу.Алматы, 2012.№7
 3. «Білімнің мініп тұлпарын, Алға ұмтыл ұрпағым!»Мектептегі мерекелер. Республикалық ғылыми‑әдістемелік, педагогикалық журнал. Алматы.2014. №8(74)-2014. 3-5 беттер
 4. Жалпы білім беретін мектептердің биология оқулықтары мен оқу‑әдістемелік кешендерінің бағыттары мен қағидалары. Халықаралық ғылыми‑тәжірибелік конференция. Алматы. 2014
 5. Мәңгілік ел идеясы және ұрпақтар сабақтастығы». Халықаралық ғылыми‑тәжірибелік конференция. Шымкент. 2015. 13 ақпан. 47-51 беттер
 6. «Қазақстандағы әлемдік деңгейде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар». Биология және салауаттылық негізі ғылыми‑педагогикалық журналы. Алматы. №1(61)-2015. 48-52 беттер
 7. «Экстремизмнің тұлғалық‑психологиялық түптамырлары». Хабаршы, ҚазМУ (Комитет тізбесіне енгізілген басылымдарда). №1(7)-2016. 48б
 8. «Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ислами тәрбие беру» тақырыбында мақала. «Интеграциялық үдеріс контексінде Қазақстандағы медиабілімнің дамуы»  Халықаралық ғылыми‑тәжірибелік конференция. Астана. 26 қараша 2016 ж. 570-573 беттер
 9. «Діни‑әлеуметтік топтардың индивидке әсері» тақырыбында мақала. Абай атындағы ҚазМПУ хабаршысы(Комитет тізбесіне енгізілген басылымдарда). 2017 ж. Алматы
 10. «Исламдағы салауатты өмір салтын ұстану шарттары мен оның тиімділігі» тақырыбында мақала. «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты халықаралық ғылыми‑тәжірибелік конференция. Нұр‑Мубарак ЕИМУ.2017 жыл, 25 сәуір. 82-90 беттер

 Жүргізетін пәндері: Тіршілік қауіпсіздігі негіздері, Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы,  Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру т.б.

 Марапатталуы:

 1. «Құрмет белгісі» медалі
 2. Алматы қаласы, Алмалы ауданы әкімінің алғыс хаты
 3. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті проректоры «Мақтау қағазы» (2013 ж.)
 4. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті ректорының «Алғыс хаты». (27.06.2014.)
 5. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті проректоры «Алғыс хаты»( 2015).
 6. «Құрмет грамота» Республикалық ғылыми‑педагогикалық журналдар. Алматы. (2014).

 

   Сүттібаев Нұрбақыт Әбітайұлы

   Магистр

   Мамандығы: ағылшын тілі оқытушысы

   Білімі:

 • Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті(бакалавриат) (1999)
 • Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті( магистратура) (2013)

 Мақалалары:

 1. Шетел тілдерін меңгерудегі интерактивті оқытудың тиімділіктері//«Тіл және мәдениаралық қатынас» атты ІІ Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдар жинағы әл-Фараби ат. ҚазҰУ Алматы, 26-27 сәуір 2013 ж.
 2. Шетел тілінде білім берудегі мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілікті қалыптастырудағы оқыту материалдары//«Білімді бағалаудың Құзыретті-бағдарлы жүйесі» 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, әл-Фараби ат. ҚазҰУ 17-18 қантар 2014 ж.
 3. Кәсіби-шеттілдік даярлауда шетел тілі мұғалімінің мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілігін дамыту//«Көптілді білім беру – Әлемдік білім қауымдастығына енудің негізгі жолы: тәжірибесі мен жүзеге асырылуы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 11 сәуір 2014 ж.
 4. Шетел тілі мұғалімінің инновациялық даярлығын қалыптастыру тұжырымдамасы//Бағызбаева оқулары «Заманауи филологияның қазіргі жағдайы мен болашағы» халықаралық ғылыми конференция материалдары,әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Алматы, 25 сәуір 2014 ж.
 5. Teaching listening//Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал Мектептегі шет тілі №3 (69) мамыр/маусым 2014
 6. Кәсіби-шеттілдік даярлауда шетел тілі мұғалімінің мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілігін дамыту//«Вестник-Хабаршы», филология сериясы, аль-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы 2015 ж.
 7. Мәдениетаралық қатысымға үйретудегі жоба технологиясы//«Вестник-Хабаршы» филология сериясы аль-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы 2015 ж.
 8. Шет тілін Қашықтықтан оқыту технологиясы//«Вестник-Хабаршы» филология сериясы аль-Фараби атындағы ҚазҰУ Алматы 2015 ж.
 9. Ағылшын тіліндегі көмекші сөздердің қазақ тіліне аударылу тәсілдері//«Филология мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және практика» 1-ші халықаралық оқу-әдістемелік конференциясы материалдары жинағы 30 қаңтар 2015 ж. әль-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы 2015.
 10. Жаңа педагогикалық технологиялардың оқу үдерісінде алатын орны және атқаратын қызметі//Международная научно-теоретическая конференция посвящается 550 летию Казахского ханства XVIII «Ахановкие чтения модернизация языка: вызовы времени», «Қазақ Университеті» Алматы 29-30 мая 2015 г.

 Жүргізетін пәндері: Ағылшын тілі, Кәсіби ағылшын тілі

 

    Жакупова Аниля Саржановна

    Магистр

    Мамандығы: шетел тілі:екі шет тілі

    Білімі:

 • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (бакалавр)(2010)
 • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (магистратура)(2012)

Ғылыми еңбектері:

1.Шеттілдік білім беруде ақпараттық технология: Интернет-ресурстарын оқуға үйретуде қолдану// Шетел тілін оқыту әдістемесі ғылыми-әдістемелік журналы, 1(45)2012 ж. -15-20 б.

 1. Мәдениетаралық қатысымның жанама формасы ретінде оқуға үйретуде Интернет-ресурстарын пайдалану маңыздылығы// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері ғылыми-әдістемелік журналы, 5(71) 2013 ж.- 33-37 б.
 2. Оқу мақсатында қолданылатын интернет-ресурстары мен әлеуметтік сервисте//Шетел тілін оқыту әдістемесі ғылыми-әдістемелік журналы, 4 (66) 2015 ж. — 36-48б.
 3. Интернет-ресурстардың қазіргі заманғы шетел тілді оқытудың құралы ретіндегі сипаттамасы// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері ғылыми-әдістемелік журналы, 3 (93) 2017 ж. — 21-26 б.
 4. Шетел тілінде оқуға үйрету мәселесін зерттеудің негізгі тенденциялары мен ағымдағы жағдайы//Шетел тілін оқыту әдістемесі ғылыми-әдістемелік журналы, 4 (78) 2017 ж. — 16-22 б.
 5. Мәдениетаралық қатысымның жанама формасы ретінде оқуға үйретуде Интернет-ресурстарын пайдалану маңыздылығы// «ҚР 2011-2020 Мемлекеттік бағдарламасы аясында педагогикалық кадрларды даярлаудың өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, 18 наурыз 2011 ж.- 113-115 б.

 Жүргізетін пәндері: Ағылшын тілі, Шетел тілі, Базалық негізгі шетел тілі, Шетел тілін оқыту әдістемесі.

    Суамбекова Гүлбану Бақытжанқызы

    Магистр

    Мамандығы: қазақ тілі мен әдебиеті

    Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (бакалавр) (2003)
 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (магистратура)(2015)

  Мақалалары:

 1. Қазақ тілін оқытудағы студенттерге берілетін тәрбиенің орны// «Тілдерді оқытудың өзекті мәселелері» атты ғылыми-практикалық конференция жинағы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педогогикалық университеті, 2014 ж.
 2. Абай шығармаларындағы имандылық тақырыбы тәрбиенің мәні// «Қазіргі кезде көп тілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми –практикалық конференция жинағы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2014 ж.
 3. М.Мақатаев шығармаларындағы жастар тәрбиесі //«Исламтану және Араб филологиясы мәселелері» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Нұр-Мүбарак Егтпет ислам мәдениеті университеті, 2013ж. — 263- 267 бб.
 4. Ақтайлақ бидің асыл мұрасы// Педогогика және өнер журналы. №4 (26), 2014 ж.
 5. Жаңартылған  білім беру мазмұны жағдайында білім сапасын арттыруда критериалды бағалау жүйесі// ҚазҰПУ хабаршысы. Педагогика сериясы  №1 (37). 2018ж.

 Жүргізетін пәндері: Кәсіби қазақ тілі, Қазақ тілі,  Іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу, Тіл біліміне кіріпе

 

    Дуанаева Шұғыла Ерубайқызы

    Магистр

    Мамандығы: жалпы психология

    Білімі:

 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті(бакалавриат) (2009)
 • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (магистратура)(2013)

Ғылыми еңбектері:

 1. Emotional intelligence as educational resource for parents//«The European Proceedings of Social &Behavioural Sciences– 2015 January» eISSN: 2357-1330 214-224p.
 2. Экстремизмнің тұлғалық-психологиялық түптамырлары//Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. Серия психология. 5(54) 2015 ж. ISSN 1563-0307. 126-134 бб. 0,3
 3. Діни тұлғаның дамуы мен қалыптасу ерекшелігі//Қазақ ұлттық университетінің Хабаршысы ғылыми мақала жинағы, Философия секциясы, тақырыбы:, 2016ж, № 4(58), 48-54 бет
 4. Socio-psychological characteristics of religious persons//Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы ғылыми мақала жинағы, Психология секциясы, тақырыбы: «, № 2 (51), 2017 ж, 118-122 бет.
 5. Діни-әлеуметтік топтардың индивидке әсері//Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы ғылыми мақала жинағы, Психология секциясы, 2018
 6. «Уильям Джеймстің философиялық жүйесіндегі діни тұлға мәселесі//Адам әлемі философиялық және қоғамдық-гуманитарлы журналы, 34-44 бет. №3 (73), 2017
 7. Діни тұлға типологизация мәселелері//Қазақ ұлттық университетінің Хабаршысы ғылыми мақала жинағы, Философия секциясы, ISSN 1563-0307. 98-110бб.3(61), 2017
 8. Экстремистік әрекеттің психологиялық алғышарты//Қазақ ұлттық университетінде ұйымдастырылған «Заманауи мегаполис жағдайында діни негіздегі экстремизмнің алдын алу» атты Алматы халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 2016 ж 24 қараша Алматы қаласы, 94-97 бб.
 9. Діни тұлғаның әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері//Қазақ ұлттық университетінде ұйымдастырылған «Психологияның теориялық және қолданбалы мәселелері: Бастаудан қазіргі таңға дейін» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясы,2017 жылдың 27-28 сәуір Алматы қаласы,45-48 бб.
 10. Діни тұлғаны зерттеудегі концептуалды-теориялық талдау2017 жылдың 24 мамыр Алматы қаласы әкімдігі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Салауат» ҚБ білім беру-мәдени орталығы ұйымдастырған «Орталық Азия елдеріндегі дәстүрлі емес діни ағымдар идеяларының таралуының алдын алу» атты ғылыми-тәжірибелік конференция, 58-62 бб.

 Жүргізетін пәндері: Жалпы психология, Жасерекшелік психологиясы, Өзін-өзі тану, Адам дамуы психологиясы, Жеке тұлға психологиясы

   Иманбаев Айдар Жубанышұлы

   Мамандығы: Денешынықтыру және спорт

   Білімі:  Денешынықтыру және спорт (2006)

Ғылыми еңбектері:

 1. Бала денсаулығын тәрбиелейк//«Педагогика және өнер», 2(52), 2015. -30 б.
 2. ЖОО-ғы дене тәрбиесі// «Педагогика және өнер», 5(67), 2017.- 44 б.

Жүргізетін пәндері: Дене тәрбиесі.

Марапатталуы:  I-дәрежелі жауынгер спортшы (2016)

    Балтина Алтынай Сапарқызы

    Магистр

    Мамандығы: Дене шынықтыру және спорт

    Білімі:

 • Қазақ спорт және туризм академиясы (бакалавриат) (2012)
 • Қазақ спорт және туризм академиясы (магистратура)(2014)

 Ғылыми еңбектері:

 • Дене шынықтыру және спорт менеджменті. Оқу-әдістемелік құралы. Казақ спорт және туризм академиясы.- Алматы, 2018.- 66 с.

Мақалалары:

 1. Методика тренировочного процесса с детьми до школьного возраста по борьбе дзюдо//Сборник научной статей студентов и молодых ученных. – Алматы: КазАСТ, 2014.- 87 с.
 2. Ислам дініндегі дене шынықтыру//12-я Международная научно-практическая конференция. Алматы: Нур-Мубарак, 2015 г. -12 б.
 3. Дене тәрбиесі пәніне реформа қажет//«Педагогика и искусство». Алматы, 3 (53) 2015.- С.32-34
 4. Болашақ мамандардың субектілігін дамытудың педагогикалық шарттары// «Вестник». Алматы, 4 (47) 2016. — С. 96-101
 5. Роль и место диагностической компентености в профессиональной подготовке будущих педагогов психологов//«Педагогика және психология». Алматы, 4(29) 2016.- С.41-46
 6. «Формирование культуры межэтнического общения в поликультурной студенческой среде//Республиканская научно-практическая конференция «Независимый Казахстан: актуальные вопросы преподавания истории и социальных наук на современном этапе». Алматы: Издатель Абая, 2017.- С. 270-274
 7. Этапы развития маркетинга в сфере физической культуры и спорта в Казахстане//Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма». Алматы, 2017.- С. 91-94
 8. Application innovative technologies in the sphere of phisical culture and sport//VIII международная научная конференция студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание нации». Монголия, Уланбаатар хот, 2018.- 74-75 бб.
 9. Балуандардың салмақ азайту және жұмыс істеу қабілеттілігін қалпына келтіру әдістер// Материалы XIX студенческой научной конференции, Казахская академия спорта и туризма.- Алматы, 2018

Жүргізетін пәндері:  Дене шынықтыру және спорт

 Марапатталуы: 

 1. Жасөспірімдер арасындағы дзюдодан әлем кубогы, 2 орын, Қытай, Суар, 2007ж,
 2. Ересектер арасындағы Қазақстан Республикасының ашық чемпионаты 3 орын, Қарағанда қаласы, 2009 ж., дзюдо.
 3. Студенттер арасындағы әлемдік жазғы 17-ші Универсиада, Казань, 2013 ж., дзюдо
 4. Ересектер арасындағы Әлем чемпионаты, Токио, 2014 ж., самбо
 5. Ересектер арасындағы Қазақстан Республикасының ашық чемпионаты 1 орын, Талдықорған қаласы, 2014 ж., самбо.
 6. Ересектер арасындағы Азия чемпионаты 1 орын, Семей қаласы, 2014ж,қазақ күресі.
 7. Ересектер арасындағы Азия чемпионаты 1 орын, Атырау қаласы, 2015ж,самбо күресі.
 8. Ересектер арасындағы халықаралық турнир 1 орын, Алматы қаласы, 2016ж, бразильский джиу-джитсу.