Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Профессор-оқытушы құрамының ғылыми еңбектері

Оқу құралы:

 1. 2014-2015 ж. Ислам этикасы, Анарбаев Н. – оқу құралы
 2. Құран ілімдері, Құрманбаев Қ. – оқу құралы
 3. Құрманбаев Қ. Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы). 2-ші басылым. – Алматы: НұрМүбарак баспасы, 2014. – 300 б.
 4. Ханафи мәзһабы (оқу құралы), – Алматы, «Нұр-Мүбарак» университеті, 2014, -328 бет.

Монография:

 1. 2017-2018 Хусам ад-дин әс-Сығанақи еңбектеріндегі «Усу әл-Фиқһ» ілімінің лингвистикалық негіздері. Құрманбаев Қ. – монография.
 2. 2018-2019 ж. Әбу Мансур әл-Матуриди және оның «иман» мәселелеріне қатысты ғылыми тұжырымдары, Акимханов А. – монография.
 3. Ислам және қоғам (Қазақстандағы ислам мәселелері), Әділбаева Ш. — монография, 208-б. Астана, 2018.
 4. Әбу Хамид әл-Ғазалидің «ахлақ» ілімі. Монография. Ж.С Сандыбаев – Алматы: «Нұр-Мүбарак баспасы. 2019.– 240 б
 5. Арабша-қазақша сөздік. – Алматы: Атамұра, 2016. — 920 б. (авторлар бірлестігі). Мухиддинов Р.
 6. Дінтану энциклопедиялық сөздік. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. І-ІІ том, – 934 б. (авторлар бірлестігі). Мухиддинов Р.
 7. Қазақ тіліндегі ислам діні сөздерінің қолданылу тарихы. Монография – Астана: «Рухани құндылықтарды қолдау қоры корпоративтік қоры, 2018. – 260 б. Мухиддинов Р.
 8. Қазақ салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарының ислам шариғатымен үйлесімі: Монография Астана: «Рухани құндылықтарды қолдау қоры» КҚ . «Қазақстандық исламтану мектебін дамытуға қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізу» тақырыбы бойынша грант аясында жарық көрген монография. №2 том., Астана, 2018. (170 б. А4 формат). Әділбаев А.
 9. Матуридия ақидасы. (Н. Әс-Сабунидің «әл-Бидая мин әл-кифая фи усул ад-дин» кітабының аудармасы (араб тілінен). (И. Түсіпханмен бірге). «Қазақстандық исламтану мектебін дамытуға қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізу» тақырыбы бойынша грант аясында жарық көрген монография. №16 том. «Рухани құндылықтарды қолдау қоры» Акимханов А КҚ. Астана, 2018. (90 б. А4 формат).

Скопус мақала: Анарбаев Н.

 1. Thinkers of the Central Asia and Their Contribution in Development of the Islamic Civilization, Man in India. Volume 96. Issue 7, 2016, p 2063-2073 (Қосалқы автор: Khalmakhan E.); Adilbayev A; Beysenov B; Assanova S.)
 2. Ethno-Confessional Conflict as a Destructive way to Resolve Contradictions in Sosial and Religious Relations European Jornal of Science and Thelogy. -2019. – V.15. –Iss. 2. –P. 179-189

Скопус мақалалар: Құрманбаев Қ.

 1. The scholar of the Turkic world Husamuddin al-Sygnaqi and Arabic linguistics in his works Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing. – Rome-Italy (Scopus), September 2015. No 6, No 5 S2. – P. 174-182.
 2. The scientific importance of karachi conference about the ‘constitution of Medina European Journal of Science and Theology. European Journal of Science and Theology 12(6):177-186 • December 2016 with 4 Reads (Romania-Scopus)
 3. Significance of semantic methods in understanding text of Quran and Sunnah // Man in India.-2016.

Скопус мақалалар: Әділбаева Ш.

 1. «Principles of Abu Mansur Al-Maturidi, central asian islamic theologian preoccupied with the question of the relation between the iman/credo and the action in islam» European Journal of Science and Theology, December 2016. Vol. 12, No. 6, Р.165-176. (қосавторлық)
 2. «New  source on the medieval religious history in Kazakhstan» Man in India.-2016. — V. 96. — Iss. 7. — P.2283-2295. (қосавтрлық)

Скопус мақалалар: Акимханов А.

 1. Principles of abu mansur al-maturidi, central Asian islamic theologian preoccupied with the Question of the relation between the iman/credo And the action in islam EJSaT ‒ European Journal of Science and Theology, ISSN 1841-0464 (printed), 1842-8517 (online). Romania-Scopus December 2016, Vol. 12, No. 6, P. 165-176.
 2. Ethno-confessional conflict as a destructive way to resolve contradictions in social and religious relations EJSaT ‒ European Journal of Science and Theology, ISSN 1841-0464 (printed), 1842-8517 (online). Romania-Scopus April 2019, Vol. 15, No. 2, P. 179-189.

Скопус мақалалар: Сандыбаев Ж.

 1. Assanova, S.S., Abzhalov, S.U., Sandybayev, Z.S., Kantarbayeva, Z.U., Sahibovna, U.D. Neopaganism in art and social processes of modern society (2019) European Journal of Science and Theology, 15 (4), pp. 173-183. (Title-abs-key(neopaganism in art and social processes of modern society)

Скопус мақалалар: Мухиддинов Р.

 1. Wrıtten manuscrıpts ın ancıent Kıpchak language of 13-15 th centurıes and theır research problems ın Kazakhstan. Medıterranean Journal of Socıal Scıencesö 1 september 2015.
 2. The Pecularities of Arabic Morphological Uazns (Forms) Used in the Dictionary of M.Qashqary "Diwan Lugat at-Turki". IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature. Special Edition, MAR 2014. – ISSN: 2347-4564 Special Edition. JCC Impact Factor (2013): 1.1783. – p. 59-66

Скопус мақалалар: Мәмбетпаев Қ.

 1. The subject of the question of ‘’Hidden fragment” suitable for the lawyers of hanafi“Jornal of Advanced Researsh in Law and Ekonomiks”. Publishing. – Romania (Scorps), 2015. –V. 6. –P.623-631

Скопус мақалалар: Әділбаев А.

 1. The Scholar of the Turkic world Husamuddin al-Sygnaki and his Works Related to Arabic Linguistics// Mediterranean Journal of Social Science. – 2015. –V.6. – Iss. 5s2. – P. 174-182.
 2. Islam and modernism in Kazakhstan Mashur Zhusup̕s religious views// Europen Journal of Science and Thtology. – 2015. –V. 11. – Iss. 4.P –189-197
 3. Thinkers of the Central Asia and their contribution in development of the Islamic Civilization //Man In India (ISSN00251569-India-Scopus), 686646 Volume : No.96 (2016) Issue No. :7 (2016)Pages : 2063-2073 SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2016 -29-36 Author: Nurlan Saylauovich Anarbayev, Kalmakhan Seytuly Yerzhan, Alau Shaikimovich Adilbayev, Bagdad Kabiltayovich Beysenov and Saltanat Saylauovna Assanova
 1. The scientific importance of Karachi Conference about the ‘Constitution of Medina’// European Journal of Science and Theology. – December 2016 Vol. 12 No. 6 Author: Mukhan Issakhan, Patteyev Mukhitdin Isauly, Adilbayev Alau and Kurmanbayev Kairat.
 1. Husam Al-Din Al-Signaqi Building a Proof Metodology in Kalam // Europen Journal of

Science and Theology. –2018. – V.14. –Iss.6. –P. 195-203.

Author: Tajibaev S., Shamshadin K., Bagasharov K., Shalabayev K., Adilbayev A.

 1. Әбу Мансур әл-Матруридидің ислам ғылымдарының дамуына қосқан үлесі// Metrials of The XIV International Scientific and Practical Conference. Modern European Science-2018. June 30-July 7, 2018 History. Law Philosophy, V 6.,P 18-28

Скопус мақалалар: Шоқай Е.

 1. «Literalism» as a characteristic reature of The takfirism idea» атты мақала. Скопус базасына енген «Man in India» журналы, 2017. 97 (07): 233-237 бб.

Шетелдік мақалалар: Әділбаева Ш.

 1. «Исламдағы бала құқықтарының пайда болуы» International Scientific Conference «Global Science and innovations V» Gdansk. Poland. 2019. –425-430-бб.

Шетелдік мақалалар: Акимханов А.

1.«Имам Әбу Мансур әл­Матуриди: ғылымдағы орны» Осман Гази университеті, «Ұлы бәйтерек Имам Матуриди» халықаралық ғылыми семпозиум материалдары. ‒ Түркия, Ескишеһир: 2014. – 725-733/735-741 б.

2.«Әбу Мансур әл-Матуридидің ислам ғылымдарына қосқан үлесі» // XIII International Research and Practice Conference. Modern European Science ‒ 2018. SHEFFIELD June 30 – July 7, 2018. Volume 6, pp 18-28. 

Шетелдік мақалалар: Стамбакиев Н.

 1. Монотеистік діндердегі риба (өсім) мәселесі, Польша: «Ключевые аспекты научной деятельности», халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 07.01.2019ж.

Шетелдік мақалалар: Илимбаев Р.

 1. Коране РФ «XVIII Международная научно-практическая конференция» 2018. -188. 85 бет.
 2. Social justice Koranic context Пекин: «scientific research of the sco Countries synergy and Integraion»2019. -206. 96-бет.

Шетелдік мақалалар: Оразғалиев А.

 1. «Актуальные достижения Европейской науки» 17 халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға «Усул ғалымдарының ижтиһад жасаудағы шарттары» атты тақырыпта мақала шықты. Болгария, София қ, «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2019.

Шетелдік мақалалар Мамбетпаев Қ.

 1. The connection between hanafi school and sahabah XIV международная конференция посвященная проблемам общественных наук» Сборник научных публикаций, (2015) –Москва: Центр гуманитарных исследований “СОЦИУМ”
 2. The connecnion between hanafi school and sahabah The Social Sciences, 2016. Volume: 11 |Issue: 9|

Шетелдік мақалалар: Илесбеков Б.

 1. Усул әл-фиқһ іліміндегі қияс категориясының шарттары. «DNY
 2. VEDY» mezinarodni vedecko-prakticka conference. ‒ Прага: 2019.

Шетелдік мақалалар: Әділбаев А.

 1. The meaning and the historical prerequisites of appearing the «Madina’s Constitutions»

//Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2014. – V. 131. –P. 391-395 

Шетелдік мақалалар: Жұматаев Ә.

 1. «Ключови въпроси в Съвременнатанаука» XV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы – 2019 жыл. 15 — 22 сәуір, 2019 ж. Белград Республикасы. Конференция

материалдары жинағының № 9 томы, 22-25 бб.

Шетелдік мақалалар: Шоқай Е.

 1. Materialy XV mielzynarodowej naukowi-ptaktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2018/2019» 31 grudnia 2018 – 07 stycznia 2019, г.Пшемысль -Польша, 2018 жыл. 83-89 бб.

Шетелдік мақалалар: Анарбаев Н.

 1. Hanafi Scholars in Abu-l Qasym Manuscripts, Materials of the international scientific and practical conference prospecte of world science. Vol 3. Juli 30-August 7. –Sheffield 2016 pp 29-36 (Қосалқы автор: Khalmakhan E.)